Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Zástavní právo, smlouva, vznik a zánik, movitost a nemovitost jako zástava, zánik zástavy

zastavni_pravo_smlouva_movitost_nemovitost_jako_zastava_zanik_zastavy.jpgPři vyřizování hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, nebo při jiné potřebě finančních prostředků se mohou vyskytnout problémy, se kterými jste možná v prvopočátku nepočítali. Potřebujete-li se půjčit větší částku, bude vámi vybraná bankovní instituce požadovat zřízení zástavního práva k určité nemovitosti.

___

___

Právní normou, která upravuje zástavní právo je občanský zákoník. Ten v úvodních ustanoveních definuje zástavní právo jako právo, které slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn. Věřitel může v tomto případě dosáhnout uspokojení své pohledávky, a to z výtěžku zpeněžené zástavy.

 

Co nabídnout do zástavy?

Zástavou může být mimo jiné věc movitá nebo nemovitá, rovněž pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, dokonce i obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. Pro oblast spojenou s financováním bydlení je nejtypičtějším způsobem zástava k nemovité věci (pozemek, stavba).

 

Vznik zástavního práva

Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy. Zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Zástava a pohledávka musejí být jasně specifikovány (tj. den a důvod vzniku pohledávky, její předmět a v penězích vyjádřená výše, dále její splatnost, výše úroků a výše úroků z prodlení). Smlouvu uzavírá zástavní věřitel (např. banka) a zástavce (vlastník zastavené věci, zpravidla dlužník, ale může jít i o osobu od dlužníka odlišnou).

 

Movitá věc jako zástava

Je-li zástavou movitá věc, ke smlouvě se vyžaduje ještě odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli, nebo odevzdání zástavy do úschovy třetí osobě, nebo zápis do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR (v tomto případě i samotná smlouva musí být provedena formou notářského zápisu). Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav provádí notář, který sepsal zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu, a to bezodkladně po uzavření zástavní smlouvy.

 

Nemovitá věc jako zástava

Je-li zástavou nemovitá věc, která je evidovaná v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru u místně příslušného katastrálního úřadu. Jsou-li zástavou nemovité věci, které se neevidují v katastru nemovitostí, věci hromadné, soubory věcí nebo movité věci, k nimž má zástavní právo vzniknout, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, musí být zástavní smlouva sepsána ve formě notářského zápisu.

 

Uspokojení věřitele ze zástavy

Jestliže dlužník nesplní svůj závazek řádně a včas, má věřitel možnost dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po své splatnosti splněna jen částečně nebo nebylo-li splněno tzv. příslušenství pohledávky.

 

Veřejná dražba

Nejčastěji dochází ke zpeněžení ve veřejné dražbě. Jedná se o nedobrovolnou dražbu, kterou organizuje dražebník. Návrh podává dražební věřitel na základě vykonatelného rozhodnutí, které mu pohledávku přiznává. Možný je také soudní prodej zástavy. Účastníky řízení před soudem jsou zástavní věřitel (žalobce) a zástavní dlužník (komu patří zástava).

 

Zánik zástavního práva

Zástavní právo zaniká

  • zánikem zajištěné pohledávky,
  • zánikem zástavy,
  • vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem,
  • uplynutím doby, na niž bylo zřízeno,
  • složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy,
  • písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem nebo zástavcem.

 

Výmaz

Zanikne-li zástavní právo k nemovitým věcem, k nimž vzniklo vkladem do katastru nemovitostí, provede se k témuž dni jeho výmaz. Zanikne-li zástavní právo zapsané nebo zaznamenané v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou České republiky, provede kterýkoliv notář jeho výmaz, požádá-li o něj zástavní věřitel nebo bude-li mu zánik zástavního práva prokázán.

 

Opatrnosti nikdy nezbývá


Zástavní právo je jistě užitečný instrument jak pro věřitelskou stranu smlouvy, tak i pro dlužníka. Věřitelům pomáhá efektivně investovat a zhodnocovat peněžní prostředky, za které zase dlužník může realizovat své záměry. Při uzavíraní zástavní smlouvy jdou do určitého rizika obě smluvní strany. Ať už budete stát na jedné nebo druhé straně závazkového vztahu, buďte vždy obezřetní. Vymáhání či splácení závazku nemusí jít ve všech případech zcela hladce!