Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Vznik a zánik věcného břemene u nemovitostí, jak smlouvou zrušit věcné břemeno?

vznik_zanik_vecnych_bremen.jpgČlánek pojednává obecně o věcných břemenech, které se vztahují ke konkrétní nemovitosti. Článek vás seznámí, jak věcná břemena vznikají, jak zanikají a jakým způsobem se evidují v katastru nemovitostí.

___

___

Vznik věcného břemenea jeho způsoby

Smlouva, náležitosti smlouvy

Smlouva o vzniku věcného břemene musí mít písemnou formu, jinak by byla od počátku neplatná. Ve smlouvě musejí být označeny strana povinná a oprávněná, jimiž může být osoba fyzická i právnická, musí být přesně vymezen obsah věcného břemene, zejména identifikována nemovitost, která je věcným břemenem zatížena a na druhé straně nemovitost, které zatížení slouží. Ve smlouvě by měl být podrobně a přesně vymezen rozsah  a způsob výkonu věcného břemene, neboť na příslušném listu vlastnictví se zapisuje jen stručný popis věcného břemene či oprávnění, které z tohoto věcného břemene vyplývá. Pokud je věcným břemenem zatížena pouze část pozemku, je nedílnou přílohou smlouvy geometrický plán, ve kterém je zobrazena zatížená parcela a vyznačeno, které části pozemku se týká právo odpovídající věcnému břemeni.

 

Na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví

V tomto případě se nejčastěji jedná o případy, kdy zůstavitel odkáže svoji nemovitost jednomu nebo více dědicům s tím, aby zároveň bylo zřízeno věcné břemeno ve prospěch jiného dědice, který tuto nemovitost nedědí (např. právo doživotního bezplatného užívání děděné nemovitosti).

 

Rozhodnutím příslušného orgánu

Rozhodnutím příslušného orgánu vznikají věcná břemena např. rozhodnutím soudu, kupříkladu při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu aj.

 

Ze zákona

Ze zákona jsou nejčastěji formou věcného břemene zřizovány účelové stavby či zařízení na nemovitostech jiných vlastníků, kteří pak mají povinnost něco strpět nebo konat, co by mohlo takovou stavbu nebo zařízení poškodit. Vznik věcného břemene ze zákona je upraven v celé řadě norem, např. jde o zákon o pozemních komunikacích, zákon o vodách, zákon o drahách aj.

 

Výkonem práva (vydržením)

Vydržením vzniká věcné břemeno v případě, kdy oprávněný držitel práva, tedy ten, kdo právo vykonává pro sebe v dobré víře o tom, že mu právo patří, využívá toto právo nepřetržitě po dobu nejméně deseti let. Účinky vydržení nastávají přímo ze zákona, tj. splněním uvedených podmínek vzniká právo odpovídající věcnému břemeni, jakož i povinnost věcného břemene. Vydržením však nelze získat právo odpovídající věcnému břemeni k nemovitostem ve vlastnictví státu nebo zákonem určených právnických osob.

 


Zánik věcných břemen

Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitostí. Tento výčet způsobů zániku věcného břemene není úplný, neboť v dalších odstavcích občanský zákoník uvádí obecné způsoby zániku věcného břemene.

 

Způsoby zániku:

 

Písemnou smlouvou

Písemnou smlouvou mohou zaniknout věcná břemena, která vznikla smlouvou, ale i jiným způsobem. Pro obsah a náležitosti smlouvy platí to, co již bylo konstatováno při vzniku věcného břemene smlouvou.


Rozhodnutím oprávněného orgánu

Věcné břemeno zaniká rozhodnutím příslušného orgánu buď nabytím právní moci daného rozhodnutí, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, zpravidla stavebního úřadu nebo pozemkového úřadu.


Ze zákona

K zániku věcného břemene ze zákona dochází na základě příslušné právní normy. Jako příklad je možné uvést vybudování veřejné komunikace, čímž nemovitá věc nemůže sloužit prospěšnějšímu užívání její nemovitosti. Ze zákona zanikají věcná břemena působící vůči osobám, pokud oprávněná fyzická osoba zemře nebo oprávněná právnická osoba zanikne.


Splynutím a uplynutím doby

Věcné břemeno zanikne splynutím v případě, že právo odpovídající věcnému břemeni a povinnosti vyplývající z věcného břemene splynou v jediném subjektu, kdy se osoba oprávněného stane zároveň osovou povinnou. Uplynutím doby zaniká věcné břemeno pokud bylo zřízeno na konkrétní časově omezenou dobu.


Promlčením

K promlčení dojde tehdy, pokud právo odpovídající věcnému břemeni nebylo vykonáváno po dobu delší deseti let. Uplynutím promlčecí doby vzniká osobě oprávněné z věcného břemene právo uplatnit námitku promlčení, čímž zanikne nárok oprávněného domáhat se vynutitelnosti z věcného břemene.

 


Věcná břemena a katastr nemovitostí

Právo odpovídající věcnému břemeni vzniká vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu podle toho, na kterém katastrálním území se nemovitost nachází. Na výpisu z listu vlastnického zjistíte, zda nemovitost, o které si potřebujete zjistit základní informace, je nebo není nějakým druhem věcného břemene zatížena. Přitom se zaměřte na 2 situace, které mohou u věcných břemen nastat:


1. v části B listu vlastnického bývají zapsána věcná břemena, jež byla uzavřena ve prospěch vlastníka nemovitosti. Taková břemena většinou zvyšují hodnotu evidované nemovitosti, nebo mohou být dokonce nezbytně nutná pro její řádné využívání (například právo přístupu k nemovitosti přes cizí pozemek).

2. v části C listu vlastnického musí být zanesena věcná břemena, která představují pro vlastníka evidované nemovitosti omezení vlastnického práva (zapsána zde nemusejí být taková věcná břemena, která vznikají na základě zákona).

 

Související odkazy: