Příjemnou noc, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Odpovědnost za zavazadla a odložené věci v hotelu, hotelovém pokoji, ubytovacím zařízení

odpovednost_za_zavazadla_a_odlozene_veci_v_hotelu_ubytovacim_zarizeni.jpgJednou ze základních právních povinností provozovatele poskytujícího ubytovací služby je vytvořit podmínky pro ochranu věcí, které host vnesl anebo které byly pro něho vneseny do prostor ubytovacího zařízení. Za porušení této povinnosti nese odpovědnost provozovatel.

___

Zodpovědnost za věci vnesené

Odpovědnost provozovatele poskytujícího ubytovací služby za škodu na vnesených věcech je upravena v § 433 – 436 občanského zákoníku. Za vnesené věci se považují věci které byly přineseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo určených k uložení věcí nebo které byly za tímto účelem odevzdány provozovateli nebo některému pracovníkovi ubytovacího zařízení. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je odpovědností objektivní, nezávisí tedy na tom, zda provozovatel škodu zavinil, či nikoliv. Této odpovědnosti se může zbavit jenom tehdy, jestliže prokáže, že ke škodě by došlo i jinak, např. věc se zničila v důsledku nešetrného zacházení ze strany hosta atd.

Provozovatel odpovídá za vnesené věci bez omezení. Výjimku tvoří klenoty, peníze a jiné cennosti, pokud nebyla škoda způsobena těmi, kteří v provozu pracují. Podle nařízení vlády ČR č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, provozovatel za škodu odpovídá pouze do částky 5 000 Kč, pokud uvedené věci nebyly převzaty do úschovy (např. do hotelového trezoru).

Své nároky uplatňujte do 15 dní!

Právo na náhradu škody musí host uplatnit bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

Kdy se obrátit na soud?

Jestliže provozovatel požadavku hosta na náhradu škody nevyhoví, musí host své právo uplatnit u příslušného soudu v tříleté promlčecí době, která se počítá ode dne, kdy právo vůči provozovateli mohlo být uplatněno.

Jiná škoda

Zároveň je třeba uvést, že provozovatel odpovídá hostovi i za jinou škodu, především na základě všeobecné odpovědnosti za škodu podle § 420 občanského zákoníku, např. když vznikne požár, porouchá se zámek dveří hostova pokoje a host nemůže odcestovat apod.

Kdy za škodu provozovatel neručí?

Provozovatel odpovídá za škodu vždy, jestliže k ní došlo zaviněným porušením právní povinnosti. Této odpovědnosti se může zbavit jenom tehdy, jestliže prokáže, že při vynaložení veškerého úsilí, které je možno od něho vyžadovat, nemohl škodě zabránit.

Škoda vzniklá za specifických okolností - např. opaření hosta

Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které byly při poskytnutí služeb použity, např. za opaření hosta selháním vodovodní baterie, prasknutím radiátoru apod. Za takové škody způsobené hostu odpovídá provozovatel v plném rozsahu a odpovědnosti se nemůže zbavit. I v takových případech uplatňuje host nárok na náhradu škody u provozovatele. V případě, že provozovatel jeho požadavku nevyhoví, může host nárok uplatnit u příslušného soudu nejpozději do tří let ode dne, kdy došlo k události, při níž škoda vznikla.