Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem, testu na alkohol na pracovišti, v zaměstnání

alkohol_na_pracovisti.jpgZákon ukládá "nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně" a "nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele". Jak je to ale s kontrolou střízlivosti na pracovišti? Co zaměstnavatel může a nemůže?

___

___

Povinnost zaměstnance

Podle § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce je zaměstnanec dále povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Práva zaměstnavatele

Zaměstnavatel nebo vedoucí zaměstnanec je v případě pochybností o způsobilosti zaměstnance vykonávat práci oprávněn podle § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce požadovat, aby se zaměstnanec podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Zaměstnavatel má právo provést dechovou zkoušku (detalkoholovou zkoušku), například pomocí detekčních trubiček ALTEST.

Odmítnutí dechové zkoušky

Jestliže zaměstnanec dechovou zkoušku bez vážných důvodů odmítne, porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práce. Pokud je tomu opakovaně (nejméně třikrát), může být upozorněn na možnost rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností, může obdržet i výpověď podle § 52 písm. g) zákoníku práce.
Uvede-li zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Vyšetření krve nebo moči nemůže provádět zaměstnavatel sám. Pokud zaměstnanci brání vážné důvody v dechové zkoušce a odmítne rovněž lékařské vyšetření krve nebo moči, nemůže ho zaměstnavatel nějakým způsobem postihnout, protože nebylo prokázáno porušení.

Odmítnutí testu = presumpce viny!

Ale pozor!!! Zákon č. 379/2005 Sb., říká: "Odmítne-li se osoba uvedená v odstavcích 1 a 2 vyšetření podle odstavce 4 podrobit, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky."
V případě sporu by z tohoto důvodu musela být řešena u soudu.

Přestupek nebo trestný čin?

Požití alkoholu a odmítnutí dechové či krevní zkoušky nemusí být jen porušením povinností, ale i přestupkem. Přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi se podle § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dopustí mimo jiné ten, kdo "požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek" [viz § 30 odst. 1 písm. g)], nebo "po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g)" [viz § 30 odst. 1 písm. h)], nebo "ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g)" [viz § 30 odst. 1 písm. ch)], nebo "odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu" [viz § 30 odst. 1 písm. i)].

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu od 25 tisíc korun do 50 tisíc Kč a zákaz činnosti od jednoho do dvou let.

Při splnění určitých podmínek může být výkonem zaměstnání pod vlivem návykových látek dokonce spáchán trestný čin, např. ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona. Problematika alkoholismu detailně na www.alkoholik.cz