Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Jak zateplit fasádu domu, dům - výhody, nevýhody, návratnost investic zateplení

jak_zateplit_fasadu_domu_dum_vyhody_nevyhody_navrat_investic.jpgTeplo, které je dodávané do objektu vytápěním, z něj uniká do prostředí s nižší teplotou obvodovými konstrukcemi (stěny, podlaha, okna, dveře, střecha). Aby teplota v objektu neklesala, musí být neustále doplňováno. Není možné této ztrátě tepla úplně zabránit, pouze ji můžeme zpomalit, snížit.

___

 

Izolace rodinného domu nebo třeba panelového bytu je výhodná

 

Zateplení objektu je jedním ze základních energeticky úsporných opatření.

Zhodnocení objektu z hlediska tepelných ztrát, zhodnocení tepelně izolačních vlastností by mělo vždy proběhnout před přípravou a realizací úprav topné soustavy, zdroje tepla, před regulací. Zateplením dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění, a tak je možné využít výkonově menší zdroj tepla, zefektivní se topný systém, což se projeví jak v provozních nákladech, tak u nově budovaných systémů v pořizovacích investičních nákladech. Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie. Kromě ekonomických přínosů má zateplení i pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu (tepelná pohoda, vlhkost, eliminace výskytu mikroorganismů, atd.).

 

 

Tabulka rozložení ztrát v různých částech obvodové konstrukce v různých typech domů

Konstrukce domu Izolovaný Dvojdům Řadový Bytový vícepodlažní
Obvodové stěny 15–30% 15–25% 12–20% 30–40%
Vnitřní stěny 5–15% 10–20% 5–10% 5–10%
Střecha nebo strop pod půdou 5–15% 8–15% 10–15% 5–8%
Strop nad sklepem nebo podlaha na terénu 5–8% 7–10% 10–12% 4–6%
Okna a vstupní dveře (včetně infiltrace) 48–55% 40–45% 40–50% 40–60%

 

Rozdělovat zateplovací systémy můžeme z různých hledisek:

 • Podle polohy umístění zateplovacích systémů
  • Vnější (venkovní) zateplení
  • Vnitřní zateplení
 • Podle druhu tepelných izolantů
 • Podle způsobu provádění a materiálového řešení
  • Omítkové
  • Kontaktní
  • Vytvoření sendvičového zdiva


Zateplení a izolace fasády domu, obvodových stěn

 • Odvětrané se zavěšenou tepelně izolační konstrukcí (montované)
 • Neodvětrané vnější zateplení (kontaktní)
 • Omítkové zateplení
 • Vnitřní zateplení

Omezení tepelných ztrát střechou

Představuje 15 – 20% z celkové ztráty tepla u rodinných domků a asi 5 až 8% u bytových nájemních objektů. Tyto ztráty podle původního výchozího stavu konstrukcí mohou být sníženy až na polovinu. Před realizací je důležité rozhodnutí o dalším využívání půdních prostor. Zda půdní prostor zůstane zachován původnímu účelu nebo bude využíván k bydlení.

 

Vzájemné porovnání zateplovacích systémů:

 

Výhody

Omítkové Montované Kontaktní Sendvičové
Jednodušší aplikace na nerovné a členité povrchy

Dobré vlastnosti z hlediska bezpečnosti práce

Možnost provádění běžnými technologiemi, strojní aplikace
Vyloučení mokrého procesu a tím i omezení realizace klimatickými podmínkami

Možnost aplikace i na vlhnoucí objekty Vysoká životnost
Možnost dosáhnout řady variant konečného vzhledu (barevnost, struktura, atd.)

Prostou změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout podstatné změny tepelně izolačních vlastností Investiční efektivnost
V případě použití pohledového zdiva na přizdívku má vnější povrchová úprava dlouhou životnost

Prostou změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout podstatné změny tepelně izolačních vlastností

 

Nevýhody

Omítkové Montované Kontaktní Sendvičové
Výrazně nižší hodnota tepelného odporu zateplení

Pracná a tím i finančně náročná příprava podkladu

Problémové přenášení objemových změn a pohybů podkladu

Kompletní mokrý proces, Omezení realizace klimatickými podmínkami
Problematická realizace na členitých fasádách

Náchylnost ke vzniku tepelných mostů

Snížená škála architektonických řešení
Nároky na technologickou disciplinu

V pří­padě použití nevhodné vnější povrchové úpravy může v konstrukci docházet ke kondenzaci

Nižší odolnost proti mechanickému poškození

Dílčí mokrý proces. Omezení realizace klimatickými podmínkami
Finanční náročnost způsobená jak cenou materiálů

Jestliže sendvičové zdivo je vytvořeno bez vzduchové mezery, může docházet ke kondenzaci mezi tepelnou izolací a přizdívkou

Vysoká pracnost

Omezení realizace klimatickými podmínkami

 

Základní podmínky pro úspěšnou realizaci zateplení

 • Analýza výchozího stavebně technického stavu budovy a jednotlivých konstrukcí.
 • Zjištění hlavních příčin tepelných ztrát.
 • Zjištění energetické bilance tepelných ztrát a zisků před a po provedení jednotlivých úprav spolu s ekonomickým hodnocením – výpočet návratnosti vložených finančních prostředků.
 • Volba vhodné technologie zateplení, která bude optimálním řešením z hledisek technických, ekonomických, architektonických, atd.
 • Vyvarovat se předimenzování u zateplení z vnitřní strany, které vede k narušení teplotního a vlhkostního režimu v konstrukci, k promrzání vnější konstrukce či k povrchové kondenzaci a vzniku plísní.
 • Vyvarovat se porušení akumulačního vlivu konstrukce, které vede k promrzání a následnému vzniku trhlin a jiných poruch konstrukcí.
 • Používat k zateplení certifikovaných materiálů, navržený zateplovací systém musí splňovat zákonné podmínky pro uplatnění na českém trhu (prohlášení o shodě).
 • Dodržovat pokyny předepsané výrobcem zateplovacího systému.
 • Při realizaci odbornou firmou trvat na uzavření řádné písemné smlouvy, která by měla obsahovat předmět díla (rozsah prací), termín provedení, podmínky převzetí dokončeného díla, záruční a servisní podmínky (záruční doba ze zákona je minimálně 3 roky), včetně pozáručního servisu, řešení provozu objektu v době stavby, cenu i způsob financování a smluvní pokutu pro případ neplnění povinností. Rozsah prací je nejlépe vázat na projektovou dokumentaci, kvalitativní podmínky díla se vyplatí určit podmínkou „Dílo musí splňovat všechny požadavky platných zákonů, vyhlášek a českých technických norem“.
 • Průběžně kontrolovat kvalitu díla.

Přínosy a výhody zateplení

 • Zateplením se sníží výdaje na vytápění objektu, což je jedna nejnákladnějších položek provozních nákladů.
 • Zateplením dojde ke snížení spotřeby energie potřebné na vytápění objektu, a tak umožní instalovat menší, levnější zdroj tepla. Topnou sezónu lze zahájit později a ukončit dříve.
 • Sníží se zatížení otopného systému, otopný systém lje možné provozovat při menším teplotním spádu.
 • Zateplení umožní zvýšení kvality využití objektu.
 • Přínosy ze zateplení mají trvalý, dlouhodobý charakter.
 • Zateplením se odstraní kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Ta bývá často jedna z příčin vzniku a růstu plísní.
 • Zateplením se sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí zamezením dilatací, vlivem promrzání či přehřívání.
 • Vnějším zateplením se plně využijí akumulační vlastnosti budovy, sníží se nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale sníží se přehřívání budovy v letním období.
 • Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie.
 • Odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí.
 • Zateplení příznivě ovlivňuje vnitřní vlhkostní režim konstrukce.
 • Zateplení chrání původní povrch před agresivitou ovzduší např. zamezení koroze výstuže, karbonace betonu.
 • Zateplení objektu se sekundárně odráží ve zlepšení životního prostředí díky snížení spotřeby paliv.
 • Velmi často dojde k zkvalitnění architektonického vzhledu – panelová zástavba,…

Nevýhody zateplení

 • Poměrně investičně náročné úsporné opatření s delší dobou návratnosti.
 • Náročná předrealizační i vlastní realizační fáze.
 • Nevýhody vyplývají zejména z chybně provedeného zateplení – nedodržení technologických postupů – vznik tepelných mostů, kondenzace vlhkosti, vznik plísní, hub, poruchy stavebních konstrukcí – vlivem promrzání, vlhnutí, atd.