Dobré ráno, dnes je sobota 13.4.2024, svátek slaví Aleš, zítra Vincenc.

Jak získat zpět body za dopravní přestupky? Informace o bodovém systému a lhůtách.

bodovy_system.jpgMožná jste na tom jako já a nemáte štěstí na to, že by vás zastavili policisté. Ač brouzdám po silnicích již několik let a to poměrně frekvetně asi i díky tomu, že docela dodržuji pravidla silničního provozu, nemají o mě policisté zájem. Jsem rád. Pokud ale jste s dopravními přestupky na křížku, možná vás budou zajímat nějaké informace o bodovém systému a způsob, jak je možné získat zpět ztracené body (nebo chcete-li správně legislativně odečíst přičtené body).

 

___

Bodový systém

Od. 1. července 2006 začala v České republice platit nová pravidla silničního provozu a byl zaveden bodový systém. Hlavním cílem těchto změn je zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Nový zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, přinesl některé nové povinnosti například povinné používání dětských autosedaček na všech druzích pozemních komunikací, povinné používání cyklistických přileb do 18 let, celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti po celý rok zároveň, zákaz držení telefonu v ruce za jízdy. Úplnou novinkou se stal bodový systém pro hodnocení řidičů a zvýšení finančních postihů však také zavedl tvrdší sankce za porušování dopravních předpisů. Změnily se též pravomoci policistů, kteří v závažných případech mohou opět řidiči na místě odebrat řidičský průkaz nebo mu zabránit v další jízdě. Novinkou se stalo i to, že dodržování nejvyšší povolené rychlosti mohou měřit také městští nebo obecní strážníci.

Koncem srpna 2007 začaly platit první změny silničního zákona - například člověk už nebude trestán, když při nehodě zraní pouze sám sebe, byla zavedena pokuta až 10 000 Kč a roční zákaz jízdy za chybějící, zakrytou, nečitelnou nebo jinou než přidělenou registrační značku, za stání na místě vyhrazeném pro invalidu už řidič dostane jen pokutu, ale řidičský průkaz mu zůstane, zrušen byl i trest jednoho bodu za vjezd na pěší zónu.


Pravidla bodového systému aneb pravidla hry

Za způsobené dopravní přestupky se řidičům v rámci nového bodového systému přidělují (nesprávně odebírají) trestné body, jejichž počet se řídí závažností přestupku či dokonce trestného činu (viz přehled Přestupky a postihy).

„Trestné" body zaznamenává v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno patřičné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla.

Obecní úřad nemá povinnost informovat řidiče o změně jeho bodového konta, a pokud chce řidič znát jeho výši, musí si podat žádost.

Dopustí-li se řidič jedním činem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán.

Řidičský průkaz vydaný jiným státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky a ministerstvo sdělí tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.

O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce ode dne, kdy nabylo právní moci uložení sankce za přestupek nebo trestný čin, pokud netrvá trest zákazu činnosti řízení uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je přezkoušení z odborné způsobilosti. Dnem vrácení podléhá řidič novému bodovému hodnocení; původních 12 bodů se odečte a body se počítají znovu od nuly.

Pokud řidiči 12 kalendářních měsíců po vzniku naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Po dalších 12 kalendářních měsících se odečtou další 4 body, po třetích 12 kalendářních měsíců se odečtou zbývající body. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu trestu zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů

Úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku.

Řidič může proti záznamu uplatnit námitky, ale o udělených bodech je informován až po dosažení 12 bodů. Podání námitek však má odkladný účinek. Informace o změně a aktuálním stavu bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému.

 

Jak se přidělují body v rámci bodového systému (postup)

Spácháte dopravní přestupek a na místě souhlasíte s rozhodnutím policisty nebo městského strážníka.

 • Podle druhu přestupku dostanete blokovou pokutu, kterou můžete uhradit buď na místě, nebo v případě, že nemáte hotovost, zaplatíte ji složenkou na poště.

  Povinnost policisty tím vůči vám končí. Nepřiděluje vám trestné body a ani vám nemusí vysvětlovat, kolik vám jich za spáchaný přestupek náleží.

 • Policisté informují o přestupku úřad (městský úřad, magistrát), kde jste jako řidič evidován; tam vám do karty řidiče trestné body připíší. Vás o přidělení bodů nikdo informovat nebude.

  Zaznamenejte si datum spáchání přestupku. Od tohoto dne máte na svém kontě zapsaný počet trestných bodů a také začíná běžet roční lhůta pro odpočet maximálně čtyř trestných bodů.

Spácháte dopravní přestupek a na místě svoji vinu odmítnete.

 • Policisté či strážníci vám na místě pokutu nedají a přestupek předají k řešení do správního řízení.

 • Úřad, v jehož katastru jste přestupek udělali, vám obvykle do dvou měsíců dá vědět, kdy se správní řízení koná.

 • Správního řízení je výhodnější se zúčastnit i v případě, že dostanete pouze oznámení o jeho konání, a ne předvolání k takzvanému podání vysvětlení. Řízení se samozřejmě může zúčastnit i váš právní zástupce.

 • Když správní řízení prohrajete, můžete trest přijmout, nebo se odvolat ke krajskému úřadu.

  Pokud trest přijmete, úřad vám zašle rozhodnutí o vaší vině a výši trestu. Doručení vám přišlo například 1. října. Následující den začíná běžet patnáctidenní lhůta pro podání odvolání.

 • Pokud se neodvoláte, 17. října začne trest platit a na vaše bodové konto budou připsány trestné body odpovídající spáchanému přestupku.

 • Pokud se odvoláte ke krajskému úřadu, rozhodnutí ze správního řízení nevstoupí v platnost, nedostanete pokutu a ani trestné body.

 • Dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu ve váš neprospěch jsou vám připsány body odpovídající přestupku. Zároveň musíte zaplatit pokutu, případně přestává platit váš řidičský průkaz, který musíte následně odevzdat úřadu, kde jste jako řidič evidován.

  Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat. Je možné ho jen napadnout žalobou k soudu.

 • Přestože se obrátíte na soud, rozhodnutí krajského úřadu platí. Můžete však požádat o pozastavení jeho rozhodnutí, což v praxi znamená, že nemusíte platit pokutu a případně odevzdávat řidičský průkaz. Trestné body vám však zůstanou připsány až do konce soudního sporu.

 • Jestliže u soudu vyhrajete, žádný trest vám nehrozí a trestné body vám budou vymazány.

  Jestliže u soudu prohrajete, trestné body vám zůstávají a v registru řidičů bude u vašeho jména uveden trest s datem definitivního rozhodnutí krajského úřadu.


Bodový systém - pokuty a další postihy

 • Policie může požadovat zaplacení blokové pokuty na místě až do výše 3000 Kč.

 • Ve správním řízení může úřad uložit pokutu až 50 000 Kč a uložit zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou let.

 • Při závažných porušeních se jedná o trestní čin, věc řeší soud - lze uložit i trest odnětí svobody.

 • Policie může zadržet řidičský průkaz (například řidiči, který řídí pod vlivem alkoholu).

 • Policie může vybrat kauci ve výši od 5000 do 50 000 Kč (kauce je řidiči v plné výši vrácena v případě, že v dalším řízení není shledán vinným ze spáchání přestupku).

 • Policie může přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla.

 

Jak docílit odečtení bodů za dopravní přestupky?

V říjnu 2007 poslanecká sněmovna podpořila návrh na změny v bodovém systému, tak aby si řidiči mohli odepisovat tří body ročně, když absolvují jednodenní školení ve středisku bezpečné jízdy (asi za 4000 Kč). Nemá se to ovšem vztahovat na přestupky, za něž je více než pět trestných bodů, například za jízdu v opilosti, a ke dni ukončení školení by řidič nesměl mít v registru zaznamenáno za přestupky víc než 10 bodů. Školením by bylo možné projít jednou ročně. Pokud návrh schválí i Senát a podepíše prezident, nabude účinnosti od 1. září 2008.