Dobrý večer, dnes je sobota 30.9.2023, svátek slaví Jeroným, zítra Igor.

Trombolýza při mozkové mrtvici 2018 - postup, indikace, kontraindikace, komplikace, situace

Moderní trombolýza mozková mrtvice zprůchodnění tepny cévy indikace kontraindikace komplikace

Moderní trombolýza mozková mrtvice zprůchodnění tepny cévy indikace kontraindikace komplikace
Účinnost intravenózní trombolýzy (a mechanické trombektomie) silně závisí na rychlosti podání od vzniku příznaků cévní mozkové příhody neboli mrtvice (čas od vzniku k léčbě). Efekt trombolýzy je vysoký, pokud je podána za 1 hodinu od vzniku příznaků, střední, pokud je podána za 3 hodiny od vzniku příznaků a malý, pokud je podána za 4,5 hodiny od vzniku příznaků. Proto je potřebné eliminovat všechny nadbytečné úkony, jako jsou transporty, zavádění vstupů a katétrů apod., které vedou ke zdržení v léčbě, protože čas představuje prioritu.

__

__

trombolyza-pri-mozkove-mrtvici-2018-indikace-kontraindikace-komplikace-situace-2

trombolyza-pri-mozkove-mrtvici-2018-indikace-kontraindikace-komplikace-situace-2
Při eliminaci nadbytečných kroků je možné dosáhnout času od přijetí pacienta k léčbě kolem 10 minut u optimálních pacientů a průměrného času od přijetí k léčbě kolem 20 minut. Pracoviště ve světě zavádějí tzv. Helsinský protokol, který léčí pacienta trombolýzou už na CT stole při vyloučení mozkového krvácení!

 

Dávkování trombolýzy Actilyse:

 • sklenička má 50 mg
 • maximální dávka je 90 mg
 • bolus je 10% celkové dávky
 • celková dávka je 0,9/kg.

 

Cíl textu k trombolýze

Specifikovat jednotlivé kroky u pacientů léčených trombolýzou v dané nemocnici

 

Zkratky

 • OAC - orální antikoagulancia
 • KCC - komplexní cerebrovaskulární centrum
 • FN USA - Fakultní nemocnice u Svaté Anny

 

Postup trombolýzy a kompetence k provedení léčby

1) Kompetence k rozhodnutí o podání trombolýzy:

 • lékař L3,
 • lékař L2 smí podat trombolýzu až po konzultaci s lékařem L3.

2) Komunikace lékaře Neurologie (ideálně lékař JIP, event. neurolog sloužící v akutní příjmové ambulanci, ve službě tuto konající lékař) se ZZS: komunikujme efektivně, soustřeďme se pouze na podstatné:

 • čas vzniku, užívání Warfarinu či OAC, krvácení v anamnéze,
 • pokud je pacient triáž pozitivní, je směrován na CT:

☼ získejme jméno, RČ, pojišťovnu pacienta od člena posádky ZZS!

☼ lékař ihned telefonicky informuje RTG pracoviště o plánovaném příjezdu pacienta k trombolýze na CT

☼ lékař předpřipraví žádanky, pokud bude mít potřebné údaje,

☼ lékař se musí seznámit s anamnézou pacienta, pokud je dostupná v nemocničním systému, protože později již na toto nebude čas a znalost anamnézy může zásadně ovlivnit rozhodnutí o podání trombolýzy.

 

3) Příchod na CT je minimálně 5 minut před plánovaným příjezdem ZZS. Na CT je potřeba přijet s transportním lůžkem. To znamená, že lékař spolu se sestrou JIP jsou připraveni na CT před plánovaným příjezdem ZZS. Mají u sebe připravenou brašnu nebo košík s vybavením k podání trombolýzy.

4) Před příjezdem ZZS je lůžko umístěno tak, aby bylo možné měřit TK, sestra vytáhne Actilyse a odnese do ovladovny CT.

5) Příjezd pacienta na CT (čas vstupu posádky do dveří CT je lékařem zaznamenán a později zapsán do dokumentace - tzv. door-to-needle time)

6) Pokud pacient s akutní CMP přijde do nemocnice jinou cestou než přes ZZS, je ihned odeslán po telefonické domluvě do akutní neurologické příjmové ambulance. Čas vstupu pacienta je v tomto případě zvažován první kontakt lékař neurolog - nemocný.
Následuje stejný postup léčby jako u transportovaného ZZS.

 

NEKOMPLIKOVANÝ PACIENT

Je spolehlivá anamnéza, pacient neužívá Warfarin či jiný OAC (Pradaxa, Eliquis, Xarelto). Je jasný klinický nález - hemiparéza, afázie apod.


Postup je následující:

 • sestra změří, TK a umístí saturační čidlo. EKG není v naprosté většině případů monitorováno (a začne později na JIP), pokud není důvodné podezření na srdeční infarkt či jinou závažnou kardiální patologii,
 • pokud není údaj od ZZS, sestra změří glykémii glukometrem,
 • pacient je přeložen na CT stůl: laborant, sestra, posádka ZZS, případně lékař,
 • lékař komunikuje se ZZS a pacientem, provede rychlé neurologické vyšetření, nevyplňuje tabulku NIHSS (zapíše dodatečně),
 • nejsou zaváděny žádné další vstupy (ZZS zavádí PŽK přednostně do PHK i v případě parézy či plegie), pokud je TK ≤185/110 mm Hg nebo je předpoklad dosažení těchto hodnot bolusovým podání antihypertenzív,
 • je provedeno nativní CT, které musí být ihned zhodnoceno radiologem. Pokud není krvácení či jiná kontraindikace, lékař instruuje sestru k naředění 50 mg Actilyse, je natažen bolus podle odhadu hmotnosti pacienta, sestra aplikuje bolus a propláchne, za podání odpovídá lékař, který celý proces organizuje a řídí. Čas od příjezdu do aplikace bolusu je ideálně kolem 10 minut,
 • lékař změří TK,
 • sestra zavede druhou flexilu, provede odběry krve, natáhne Actilyse pro kontinuální podání a aplikuje v dávkovači,
 • je doplněna CT-angiografie do původní flexily,
 • vyšší TK je preferenčně řešen bolusem urapidilu (Ebrantil, Tachyben), po skončení CT je použita původní flexila pro případnou i. v. infúzi (Isoket v případě nestabilní angina pectoris a vazospastická forma anginy pectoris, akutního infarktu myokardu, akutního levostranného srdečního selhání),
 • při hodnotách TK >185/110 mm Hg měření ideálně po 5 minutách, při tlaku pod 185/110 každých 15 minut,
 • pacient je transportován na JIP,
 • každé zdržení je lékařem odůvodněno a zaznamenáno v dokumentaci.

 

KOMPLIKOVANÝ PACIENT - CO MŮŽE NASTAT?

V anamnéze je užívání Warfarinu - postup je modifikován tak, že okamžitě po příjezdu sestra provede odběr krve k vyšetření koagulačních parametrů, telefonické avízo do laboratoře - koagulace před zvažovanou trombolýzou, z vitální indikace, ihned po odběru sanitář odnáší vzorek k analýze do laboratoře.

Pacient s dekompenzovaným tlakem krve (hypertenzní krize apod.) - hodnoty TK (>185/110 mm Hg), které nemají tendenci k poklesu a není předpoklad jeho kompenzace bolusovým podáním antihypertenzív. Postup je modifikován tak, že je zavedena druhá flexila ihned po příjezdu a do ní aplikován kontinuálně Urapidil.

Pacient je jinak dekompenzovaný (zvracení, neklid, hyposaturace) - postup je modifikován dle situace. Podání trombolýzy možno odložit, pokud by byla ohrožena bezpečnost pacienta.

Je nepřesvědčivá anamnéza a neurologický nález - postup je modifikován tak, že je provedeno CT nativ a CT angiografie, k rozhodnutí trombolyzovat jsou využity výsledky obou vyšetření.

Je podezření na jiné onemocnění, stroke-mimikry apod. - postup je modifikován tak, že jsou provedeno CT nativ a CT angiografie, pacient je transportován na JIP a zde je rozhodnuto o dalším postupu.

Důležité zkontrolovat anamnézu v nemocničním informačním systému, jestli např. pacient není těsně po operaci, nemá rizikové jícnové varixy, krvácející vředy, chronckou trombocytopenii v krevním obraze apod.

 

Postup péče na JIP

◙ Pacient je přeložen na JIP lůžko a zvážen – pokud se liší hmotnost pacienta o více jak 5 kg od původního odhadu, sestra informuje lékaře a je upravena dávka trombolýzy.

◙ Provedeny ostatní úkony. Dle potřeby zaveden moč. katétr po skončení trombolýzy, nejdříve za hodinu po aplikaci. Kontrola výsledku laboratoří zejména trombocytů, kde při hodnotách pod 100x109/l, je infúze trombolytika ihned zastavena.

◙ Aktivace intervenčního týmu v KCC Olomouc je provedena ihned po diagnostice okluze velké tepny, což je ve většině případů již na CT. Pro iniciaci mechanické trombektomie platí stejný princip jako pro trombolýzu- čím dříve tím lépe. Čas od přijetí pacienta do zahájení mechanické trombektomie by měl být u většiny pacientů pod 60 minut.

◙ Lékař nebo sestra dle domluvy volá ZZS s požadavkem na transport pacienta k mechanické trombektomii do lokální krajské nemocnice

 

 


 Zdroj textu:
prim. MUDr. Gabriela Krejstová z iktového centra nemocnice Prostějov - nemocniční standard

 • Materiály ze simulačního kurzu FN USA z 6/17
 • Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. 2014;
 • Helsinki model cut stroke thrombolysis delays to 25 minutes in Melbourne in only 4 months. 2013;81:1071–1076