Dobrý večer, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

NIHSS tabulka, skóre, škála u cévní mozkové příhody, CMP, mrtvice - tabulka ke stažení online zdarma

NIHSS tabulka skóre CMP cévní mozková přhoda iktus infarkt mozku vyhodnocení v češtině českém jazyku jazyceTrombolýza je specifická léčba cévní mozkové příhody neboli ischemického infarktu mozku. Má svá přesná a přísná pravidla, která se musí dodržovat. Patří mezi ně především indikace a kontraindikace. Pokud již je trombolytická léčba iktu zahájena, musí být pacient po aplikaci léku pečlivě sledován - především jeho klinický stav. Klinický obraz pacienta zaznamenáváme do NIHSS formuláře. Ten je možné stáhnout na v níže uvedeném odkazu.

___
___

 

NIHSS formulář na vyhodnocení závažnosti cévní mozkové příhody

 

NIHSS

Jméno                                                                   Rodnéčíslo

Hodnocení

PŘIJETÍ

2 HOD

24 HOD

72 HOD

7 DNÍ/PROP

Datum

         

1a.Úroveňvědomí         0- plliivědomíí,spollupracujíícíí

zvolliittakovýtestovacííiimpulls,abyobešel1- spavý,pomíírnéstiimullaciiposllechne,odpovíí íípadnépřekážky(orotrach.trauma,jazyk.   2- opakovanástiimullacek pozornostii,sopor

bariiéra,iintubace),testujesevždy.        3- koma(refllexnííčiižádnáodpověď)

         

1b.Slovníodpovědi       0 - oběodpovědiizcellasprávně

ptámesena věkpaciientaa měsííc         1- jednasprávně,těžkádysarthriiečiijiibariiéra(OTI)

počííseprvníía pouzezcellasprávnáodpověď,

beznápovědy.                           2- oběšpatně,afáziie,kóma

         

1c.Vyhověnívýzvám        0 - oba úkollysprávně požádatootevřeníía zavřeníííía stiisknutíía   1- jedenúkollsprávně

otevřenííneparetiickéruky,úkonllzepaciientovii

předvést.                              2- žádnýsprávně,kóma

         

2.Okulomotorika           0 - bezpatollogiie

testuje sepouzehoriizontállníípohyb,     1- iizoll.paresaokohybnéhonervu,deviiacečii paciients bariiérou(sllepota,bandáž,trauma)je                                   pohlledováparesapotllačiitellOCmanévry

testovánrefllexníímiipohyby(nekalloriické

testováníí!).Testujemeiipac.v komatu.     2- nepotllačiitelldeviiacečiipohlledováparesa

         

3.Zorné pole             0 - bezpostiiženíí

1- částečnáhemiianopsiie,fenomén extiinkce vyšetřovatiisiimulltánníípohyb prstů

kvůlliifenoménuextiinkce.Testujemeiiupac.   2- komplletnííhemiianopsiie

s poruchouvědomíípomocíímrkacííhorefllexu.   3oboustrannáhemiianopsiie(sllepota,včetněkortiikállníí

sllepoty)

         

4.Faciálníparesa           0 - symetriickýpohyb,bezpostiiženíí

1 - llehkáparesa(např.asymetriieNLrýhy)

Ceněníízubů,zavřeníííí,ellevaceobočíí.                      2úpllnebočástečnáparézadollníívětvecentrállnííparesa

3 komplletníí(periif.)parézaunii-čiibiillaterállníí,koma

         

5.a6.Motorika            0- bezkollíísáníí

1 kollíísáníínebopoklles,bezúpllnéhopáduna

HKKdo90stv seděresp.45st.vlleže           podlložku

DKKdo30st.,kollíísáníína HKKjetehdy,   2- určiipohybprotiigraviitacii,neudržíínad pokudkllesáíívenežza 10sekunda na                     podlložkou

DKKíívenežza 5sekund.               3- pohybpopodlložce

Testujíísevšechnykončetiiny,             4- pllegiie,bezpohybu,koma(provšechnykonč.)

9seuděllujeiijiiném                 9- amputace,ankyllózaaj.přííčiinypatollog. postiiženííkončetiinyvysvětlliit.                      nállezunesouviisejíícíísííhodou

LHK

         

PHK

         

LDK

         

PDK

         

7.Ataxiekončetin           0 - nepříítomna,nebojendůslledekparesy.Koma. testovánííprst-nos-prstna HKKa na DKK             1- na jednékončetii

pata-kolleno.

Nehodnotííseupac.,který               2- příítomnana víícekončetiinách nerozumíí.Usllepých:nos-nataženáHK.

V kómatu,přiipllegiiiiatd.sehodnotíí0.   9- amputace,ankyllózaaj.

         

8.Senzitivita               0 - bezporuchyčiitíí

zkoušííseostřejšíímpředmětem,unespollu-   1llehkáa střednííporuchasense(hypesteziie,hypallgeziie)

pracujíícííchallgiickýmpodnětem(úniikováreakce,

griimasa).Komahodnotííme2.          2těžkáporuchasenseažanesteziieunii,čiibiillat.Kóma.

         

9.Ř                    0- bezafáziie

testovacíísllova:MÁMA,PÍSEK,TRÁVA       1- llehčíífatiickáporucha,llzeporozumět

DĚKUJI,ELEKTŘINA,FOTBALOVÝMÍČ

Víítejak,Dollůna zem,Jsemužz prácedoma.   2- těžkáfatiickáporucha

Popiisobrázku.                         3- gllobállnííafáziie,mutiismus,kóma

         

10.Dysartrie              0 - nepříítomna

1 - setřellářeč,jemurozumět

iifatiicképorušehodnotíímevýsllovnost.  2- výrazněsetřellávýsllovnost,neníírozumět,mutiismus, iihodnoceníí9vysvětlliit(např.OTI).       kóma

9 - iintubace,jiibariiéra

         

11.Neglect               0- nepříítomen

Použiijsiimulltánníístiimullaciizrakua sense.                   1-negllektuje1kvalliitu,anosognoze

Hodnotíísepouze,pokudíítomen.       2- negllektujevíícejak1kvalliitu,kóma.

         
               

CELKOVÉ    NIHSS

         

12.Distálnímotorika      0-extendujepllna 5sekund

nezapočítáváse docelkovéhoskóre

Testujemeextenziirukoua prstůHKK    1-schopenčástečnéextenzepo5v předpaženíí.Pouzeprvnííodpověď.                        sekund

2-žádnáextenzepo5sekund.Koma

Levá HK

         

Pra HK

         

Vyšetřující (parafa a razítko)

         

 

Zdroj: Mikulík, Dufek, Goldemund, Reif, I. Neurologická klinika FN u sv. Anny, Brno