Dobré ráno, dnes je úterý 27.2.2024, svátek slaví Alexandr, zítra Lumír.

Neglect syndrom, hemiakinezie, anozognozie, anozodiforie a fenomén extinkce

neglect-syndrom-hemiakinezie-anozognozie-anozodiforie-fenomen-extinkce
neglect-syndrom-hemiakinezie-anozognozie-anozodiforie-fenomen-extinkce
Neglect syndrom představuje známou, i když ne vždy správně diagnostikovanou selektivní poruchu uvědomování si podnětů z poloviny prostoru kontralaterálně k cerebrální lézi. Mezi tyto poruchy patří hemiakinezie, anozognozie, anozodiforie a fenomén extinkce.
___
___


Neglect syndrom

U neurologických pacientů se poměrně často setkáváme s neglect syndromem (syndromem opomíjení) – selektivní poruchou uvědomování si podnětů z poloviny prostoru kontralaterálně k cerebrální lézi. V praxi tyto podněty postižený jedinec „ignoruje“, nereaguje na ně a nepřizpůsobuje jim své chování.

Hemiakinezie, anozognozie, anozodiaforie

Součástí neglect syndromu může být i hemiakinezie (pohybová chudost), anozognozie (popírání vlastního funkčního deficitu, nejčastěji hemiparézy) a/nebo anozodiaforie (chybění citového doprovodu vlastní i závažnější funkční poruchy).

Fenomén extinkce

Méně známý je příbuzný fenomén extinkce (zaniknutí, vymizení), který můžeme pozorovat u postižených jedinců pouze při simultánní aplikaci dvou podnětů. V případě přítomného fenoménu dojde k extinkci jednoho z podnětů (umístěného v polovině zorného pole kontralaterálně k lézi). Při vyšetření jediného podnětu, byť v postižené části zorného pole, pacient odpovídá bezchybně. Fenomén extinkce tak představuje méně závažnou poruchu vědomé percepce.

Syndrom skrytého vidění, Antonův syndrom

Porucha uvědomování si vizuálních podnětů ať už v polovině zorného pole (senzorický neglect syndrom) nebo v celém zorném poli (kompletní u inverzního Antonova syndromu anebo parciální jako u shora popsaných pozorování) při zachované schopnosti jedince registrovat tyto podněty nevědomě pak může představovat tzv. „příznak skrytého vidění“.
Tento symptom nejspíše souvisí s postižením neurokognitivní sítě pro zajištění vědomé zkušenosti percepce (perceptual awareness), která je velmi blízká systému pro záměrnou pozornost. I zde hraje dominantní roli pravá hemisféra a především její ventrální části, včetně prefrontálního kortexu, předního cingula a bazálních ganglií

Příčina

Velmi časté je u postižených jedinců postupné odeznívání příznaků neglect syndromu do obrazu fenoménu extinkce, který pak může perzistovat dlouhodobě. Popisované neurobehaviorální poruchy můžeme pozorovat u řady pacientů zejména po cévních mozkových příhodách (CMP), ale i při zánětech, nádorech, traumatech mozku.

Anatomie

Lokalizačně jednoznačně souvisí s postižením systému pro záměrnou pozornost, jehož anatomickým substrátem je široce distribuovaná kortiko-subkortikální neurokognitivní síť lokalizovaná přednostně ve strukturách nedominantní hemisféry. Jejími uzlovými body jsou potom pravostranný a částečně i levostranný dorzolaterální parietální kortex (lobulus parietalis inferior), pravostranný prefrontální kortex (dorzolaterální prefrontální kortex, gyrus cinguli anterior) a frontoorbitální kortex. Ze subkortikálních struktur hrají pro zajištění záměrné pozornosti významnou roli pravostranný thalamus a zřejmě i bazální ganglia. Při poškození kterékoli z uvedených struktur typicky v nedominantní hemisféře (většinou pravé) se u postižených jedinců objevuje shora popsaný klinický obraz. Charakteristicky pak dochází k opomíjení podnětů z levé poloviny prostoru. Jen velmi výjimečně byly popsány případy, kdy neglect syndrom vznikl při lézích dominantní hemisféry a u praváků se pak manifestoval v pravé polovině prostoru. Podstatné je, že podkladem popsaného chování pacienta v daném případě nesmí být event. elementární senzorické nebo motorické postižení.