Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Titul MUDr. u lékaře cizince - může titul používat nebo ne?

titul-mudr-u-lekare-cizince-muze-titul-pouzivat-nebo-ne

titul-mudr-u-lekare-cizince-muze-titul-pouzivat-nebo-ne
Titul MUDr. u zahraničních lékařů Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vydalo dne 20. 6. 2017 Instrukci náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV č. 9/2017 Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN-10. Daná instrukce nabyla účinnosti od 1. července 2017. Revizní komise ČLK vznesla na Ministerstvo školství ČR dotaz, zda absolvent zahraniční vysoké školy, kterému byly zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikace uznány rozhodnutím za rovnocenné s absolutoriem vysokoškolského vzdělání na veřejné vysoké škole v České republice, je oprávněn užívat titul „MUDr.“.

__

__

Přinášíme následující odpověď z Ministerstva školství ČR:

Procedurou uznání rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách a o doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v aktuálním znění, podle jeho ustanovení § 89 a § 90, dochází k posouzení úrovně předmětného zahraničního vysokoškolského vzdělání se vzděláním v obdobném/odpovídajícím studijním programu uskutečňovaném v České republice. Výsledkem porovnání je výrok o rovnocennosti, o hodnotě diplomu a jeho porovnatelnosti s odpovídající obdobou v České republice. Pokud jde o konkrétní zahraniční akademické (nebo vědecké) tituly, je součástí uznání rovnocennosti zahraničního vysokoškolského
vzdělání přiznání práva držiteli konkrétního zahraničního dokladu užívat zahraniční titul, který mu byl přiznán absolvovanou zahraniční vysokou školou. To, zda držitel předmětného zahraničního vysokoškolského diplomu je nositelem zahraničního akademického titulu, se řídí legislativou země původu daného vzdělání, kde se tituly udílejí nebo nejsou udíleny. Při uznání rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací v České republice se podle zákona o vysokých školách v jeho rámci neudílí akademické tituly podle tuzemského zákona o vysokých školách ani se nepřiřazuje ekvivalent nebo se zahraniční tituly nepřekládají do české varianty. Každý držitel zahraničního vysokoškolského diplomu je oprávněn užívat tedy titul v jeho autentickém znění.

Na základě výše uvedeného mohu potvrdit, že zákon o vysokých školách neumožňuje uznávacímu orgánu, tedy veřejné vysoké škole či Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, přiznat absolventu zahraničního studijního programu, a tedy zahraniční vysoké školy, byť by obsah tohoto studia byl jakkoliv podobný či obdobný se studijním programem „všeobecné lékařství“, právo užívat titul MUDr., protože absolvent zahraniční vysoké školy tento akademický titul nikdy legitimně nenabyl.


Zdroj: Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol MŠMT, Tempus medicorum 09/2017