Dobré dopoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Primář, přednosta - podmínky pro výkon funkce a zvolení do funkce

primar-prednosta-podminky-pro-vykon-funkce-a-zvoleni-do-vedeni-oddeleni-ci-kliniky-v-nemocnici

primar-prednosta-podminky-pro-vykon-funkce-a-zvoleni-do-vedeni-oddeleni-ci-kliniky-v-nemocnici
Představenstvo ČLK na svém zasedání dne 26. 3. 2015 přijalo závazné stanovisko, které stanoví podmínky k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře.

___

___

Článek 1

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm.   c) a i) zákona č. 220/1991 Sb. , o komorách,   přijímá představenstvo ČLK toto závazné  stanovisko, které stanoví podmínky k výkonu  funkce vedoucího lékaře a primáře u poskytovatelů  zdravotních služeb (dále jen „primář“).  

 

Článek 2 

Funkci primáře může vykonávat pouze  osoba, která je:

a) způsobilá k výkonu lékařského povolání  dle zákona č. 95/2004 Sb.

b) členem České lékařské komory

c) držitelem licence pro výkon funkce vedoucího  lékaře a primáře pro příslušný  obor vydané dle Stavovského předpisu ČLK  č. 11 – Licenčního řádu

 

Článek 3

(1) Primář zajišťuje odbornou úroveň  pracoviště poskytovatele zdravotních služeb,   na němž tuto funkci vykonává (dále jen  „pracoviště“). Primář je odborným garantem  poskytovaných zdravotních služeb na pracovišti  a odpovídá především za jeho organizaci,   za poskytování zdravotní péče na pracovišti  na náležité odborné úrovni, za personální  zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb  a za zajištění zvyšování a prohlubování  kvalifikace zdravotnických pracovníků, kteří  na oddělení poskytují zdravotní služby.

(2) Primář odpovídá za dodržování všech  obecně závazných právních předpisů a stavovských  předpisů ČLK, které přímo či nepřímo  upravují poskytování zdravotních služeb  na pracovišti.

 

Článek 4

(1) Funkce primáře musí být vykonávána  v pracovněprávním vztahu k dotčenému  poskytovateli zdravotních služeb v úvazku  odpovídajícím stanovené týdenní pracovní  době dle zákoníku práce (úvazek 1,0). Úvazek  může být snížen na 0,8, a to pouze za předpokladu,   že do úvazku 1,0 bude zajištěna náhrada  lékařem splňujícím podmínky dle článku  2 písm. a) a b) tohoto závazného stanoviska  a dále kvalifikační podmínky pro získání  licence pro výkon funkce vedoucího lékaře  a primáře (dále jen „zastupující primář“).  

(2) Primář zajišťující následnou lůžkovou  péči musí být v pracovněprávním vztahu k dotčenému  poskytovateli zdravotních služeb  v úvazku minimálně 0,6. 

(3) Poskytovatel zdravotních služeb, který  poskytuje:

a) akutní lůžkovou péči intenzivní nebo 

b) akutní lůžkovou péči standardní nebo

c) následnou lůžkovou péči nebo

d) jednodenní péči nebo

e) zdravotnickou záchrannou službu  nebo

f) přepravu pacientů neodkladné péče,   je povinen ustanovit primáře pro jednotlivá  oddělení či ambulance v rozsahu příslušných  odborností.

 

(4) Poskytovatel zdravotních služeb  poskytující zdravotní péči podle odstavce  3 písm. d) je povinen ustanovit primáře  příslušné odbornosti, poskytuje-li u něj  zdravotní služby 3 a více lékařů téže odbornosti  ve smluvním vztahu k tomuto poskytovateli.  

(5) Poskytovatel zdravotnické záchranné  služby je povinen ustanovit primáře, provozuje-li 2 a více výjezdových stanovišť.  

 

Článek 5

V případě nepřítomnosti primáře na pracovišti  za něj musí být ustanoven zastupující  primář.

 

Článek 6

Ustanovil-li poskytovatel odborného zástupce  dle zákona č. 372/2011 Sb. , odpovídá  za splnění povinností dle článku 4 a 5 tento  odborný zástupce.

 

Článek 7

Toto závazné stanovisko bylo projednáno  a schváleno představenstvem České lékařské  komory dne 26. 3. 2015 a nabývá účinnosti  dne 3. 4. 2015.