Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Pracovní úraz, nemoc z povolání - odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění zaměstnavatelem

pracovni-uraz-nemoc-z-povolani-odskodneni-za-bolestne-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-zamestnavatelem

pracovni-uraz-nemoc-z-povolani-odskodneni-za-bolestne-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-zamestnavatelem
V roce 2013 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovisko k odškodňování  bolesti a ztížení společenského uplatnění v souvislosti s přijetím nového občanského  zákoníku, který mimo jiné zrušil i vyhl. č. 440/2001 Sb. , ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.

___

___

Vzhledem k poměrně malé  informovanosti lékařů o tomto  stanovisku ústředního správního  orgánu považujeme i přes  relativně dlouhý časový odstup, který od jeho vydání uplynul, za  žádoucí lékaře s jeho obsahem  seznámit, neboť na základě tohoto  stanoviska, č. j. 2013/12793, ze  dne 7. 3. 2013, postupují lékaři  při hodnocení bolesti a ztížení  společenského uplatnění,   které vzniknou jako následek  pracovního úrazu nebo nemoci  z povolání, i po nabytí  účinnosti nového občanského  zákoníku podle vyhl. 440/2001  Sb. , o odškodnění bolesti a ztížení  společenského uplatnění  s odkazem na § 394 odst. 2  zákoníku práce (zákon číslo  262/2006 Sb.).   Citované stanovisko se vztahuje  pouze k hodnocení bolesti  a ztížení společenského uplatnění,   jež vznikly jako následek  pracovního úrazu nebo nemoci  z povolání. V ostatních případech,   kdy lékař hodnotí bolest  či ztížení společenského uplatnění,   se vyhl. č. 440/2001 Sb. ,   neuplatní, resp. lékař k ní může  v obecné rovině přihlédnout,   avšak případné hodnocení není  závazné a tuto skutečnost by měl  lékař v posudku písemně uvést.  

V těchto ostatních případech lze  odkázat na Metodiku k náhradě  nemajetkové újmy na zdraví  (bolest a ztížení společenského  uplatnění podle § 2958 občanského  zákoníku), kterou vydal  Nejvyšší soud ČR a je k dispozici  na jeho webových stránkách  (www.nsoud.cz  ). Podle stanoviska  Nejvyššího soudu ČR a Ministerstva  spravedlnosti ČR může  podle této nezávazné metodiky  hodnotit bolestné kterýkoli ošetřující  lékař, obdobně jako v době  účinnosti vyhl. č. 440/2001 Sb.   Pouze v případech hodnocení ztížení  společenského uplatnění,   kde je metodika zcela nová a nejde  již o bodové, ale procentní  hodnocení, mohou podle názoru  NS ČR a MS ČR hodnocení provádět  pouze znalci, kteří absolvovali  povinné školení v novém znaleckém  odvětví „odškodňování  nemateriálních újem na zdraví“.  

V této souvislosti je nutno  zmínit postoj České lékařské komory,   která od počátku nesouhlasila  s ustanovením nového znaleckého  odvětví „odškodňování  nemateriálních újem na zdraví“  a doporučovala, aby nadále k příslušnému  ohodnocení bolestného  nebo ztížení společenského  uplatnění, byť podle metodiky  vydané Nejvyšším soudem  ČR, byl kompetentní kterýkoli  ošetřující nebo registrující všeobecný  praktický lékař, který si  příslušnou metodiku prostuduje  a osvojí. Postoj České lékařské  komory nebyl kompetentními  orgány vyslyšen.

Závěrem tedy uvádíme, že  podle vyhl. č. 440/2001 Sb. se  v souladu se stanoviskem Ministerstva  práce a sociálních věcí  ČR, č. j. 2013/12793, postupuje  pouze v případech, kdy je hodnocena  bolest či ztížení společenského  uplatnění jako následek  pracovního úrazu nebo nemoci  z povolání.   Ministerstvo práce a sociálních  věcí č. j. 2013/12793 ze dne  7. 3. 2013 sdělilo:  

„Podle § 394 odst. 2 zákona  č. 262/2006 Sb. , zákoník práce,   platí, že do doby nabytí účinnosti  právní úpravy úrazového pojištění  se postupuje podle vyhlášky  č. 440/2001 Sb. , ve znění vyhlášky  č. 50/2003 Sb. Vzhledem k tomu,   že zákonem č. 463/2012 Sb. byla  účinnost zákona č. 266/2006 Sb. ,   o úrazovém pojištění zaměstnanců,   odložena na 1. leden 2015, bude  se podle pracovněprávní úpravy  odškodňování tohoto druhu škody  řídit podle předmětné vyhlášky,   přestože bude novým občanským  zákoníkem zrušena. Jedná se v zásadě  o obdobný postup, který je  upraven v § 365 zákoníku práce  odkazující na § 205d zrušeného  zákona č. 65/1965 Sb. , zákoník  práce, ve věci zákonného pojištění  odpovědnosti zaměstnavatele za  škodu při pracovním úrazu nebo  nemoci z povolání. Od doby nabytí  účinnosti nového občanského  zákoníku tedy nastane situace,   že odškodňování bolesti a ztížení  společenského uplatnění příslušející  podle zákoníku práce bude  realizováno podle předmětné vyhlášky,   zatímco podle občanského  zákoníku nikoli. “

 

Zdroj: Mgr. Daniel Valášek,   právní kancelář ČLK