Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Žaloby, soud (civilní právo procesní) Žaloba pro zmatečnost - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Žaloba pro zmatečnost - vzor ke stažení zdarma Email
Čtvrtek, 03. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 17484x
Žaloba pro zmatečnost - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

Okresnímu soudu

v Lounech

ke sp. zn. 12 C 62/2000

Žaloba pro zmatečnost
vzor

Žalobce:                Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, podnikatel s místem podnikání v Lounech, Krátká 6

Žalovaný podává žalobu pro zmatečnost proti rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 5. 1. 2001 č.j. 12 C 62/2000-38

 

 

I.

 

Shora označeným rozsudkem mi bylo uloženo zaplatit žalobci 21 800 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody na zdraví. Úraz, který žalobce utrpěl dne 15. 11. 1999 na pracovišti, byl uznán jako pracovní, a proto soud dovodil podle zákoníku práce moji odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem mého zaměstnance. Rozsudek nabyl právní moci 12. 2. 2001.

 

 

II.

 

V plném rozsahu napadám shora uvedený rozsudek z důvodu podle § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., neboť soud byl nesprávně obsazen.

Ve věci jednal a rozhodoval samosoudce, což je v rozporu s ustanovením § 36a o. s. ř., v němž je výslovně uvedeno, že v řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje ve věcech pracovních senát.

Důkaz:       protokoly o jednání před Okresním soudem v Lounech ve spise sp. zn. 12 C 62/2000

 

 

III.

 

Navrhuji,

aby soud podle § 235e odst. 2 o. s. ř. usnesením zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu a věc řádně znovu projednal.

 

V Lounech 10. dubna 2001

 

..........................................................
Petr Nový

 

 

Informace o vzoru

Žalobou pro zmatečnost lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, uvedená v § 229 o. s. ř., a to z taxativně vymezených důvodů. Jednotlivé důvody zmatečnosti, které lze proti tomu kterému rozhodnutí uplatnit, jsou uvedeny v § 229 o. s. ř.

Žalobu může podat účastník řízení, za podmínek ust. § 231 odst. 1 o. s. ř. i vedlejší účastník, popř. podle § 231 odst. 2 o. s. ř. i státní zastupitelství.

Vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) musí žaloba obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, rozsah, v jakém rozhodnutí napadá, důvod zmatečnosti, vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána ve lhůtě, označení důkazů k prokázání důvodnosti žaloby a to, čeho se účastník, který podal žalobu, domáhá. Rozsah a důvod (důvody) žaloby lze měnit jen po dobu trvání lhůty k žalobě. Lhůta k podání žaloby, stanovená v § 234 o. s. ř., činí zásadně 3 měsíce a běží od doručení rozhodnutí, proti němuž žaloba směřuje, výjimečně od jiného okamžiku. Prominout zmeškání stanovené lhůty nelze.

Soud může i bez návrhu nařídit odklad vykonatelnosti napadnutého rozhodnutí, je-li pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno. Po právní moci usnesení, jímž bylo napadené rozhodnutí zrušeno, příslušný soud již bez dalšího návrhu věc projedná a rozhodne.

Rozhodnutí, proti nimž není žaloba pro zmatečnost přípustná, jsou uvedena v § 230 o. s. ř.

Soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost činí 1000 Kč.
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny