Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Žaloba na obnovu řízení - vzor ke stažení zdarma

Žaloba na obnovu řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

Okresnímu soudu

v Lounech

ke sp. zn. 5 C 182/98

Žalobce:                Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

o náhradu škody

Žalovaný podává žalobu na obnovu řízení

 

I.

 

Rozsudkem Okresního soudu v Lounech ze dne 28. 1. 1999 č. j. 5 C 182/98 – 32 mi bylo uloženo zaplatit žalobci z titulu náhrady škody částku 24 528 Kč s příslušenstvím a nahradit mu náklady řízení. Soud na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že bylo prokázáno, že jsem žalobci z jeho garáže odcizil náhradní díly na automobil zn. Felicia ve shora uvedené hodnotě. Moje odvolání proti rozsudku bylo jako opožděné odmítnuto a rozsudek nabyl právní moci dne 2. 3. 1999.

Důkaz:       shora uvedený rozsudek

usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 3. 1999 č. j. 11 Co 52/99-41

 

II.

 

Tento rozsudek napadám v plném rozsahu z důvodu uvedeného v § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Od svého spolupracovníka Josefa Novotného, který byl předvolán jako svědek k Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi v trestní věci sp. zn. 2 T 28/2000, jsem se v lednu 2001 dozvěděl, že za sérii krádeží v našem městě se vede trestní řízení proti Pavlu Svobodovi, nar. 3. 6. 1954. Rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi byl jmenovaný uznán vinným trestným činem krádeže mimo jiné i za to, že v době mezi 4. a 12. 2. 1998 odcizil ke škodě Jana Kosa předmětné náhradní díly. Rozsudek nabyl právní moci dne 23. 2. 2001.

Důkaz:       spis Okresního soudu v Mladé Boleslavi sp. zn. 2 T 28/2000

výslech účastníků

 

III.

 

Protože toto trestní rozhodnutí jsem nemohl použít v původním řízení o náhradu škody a zcela evidentně může přivodit pro mne příznivější rozhodnutí ve shora uvedené věci, jsou dány důvody pro obnovu řízení podle § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Lhůty pro podání žaloby podle § 233 o. s. ř. jsou zachovány. Navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

 

Povoluje se obnova řízení vedeného u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 5 C 182/98

a aby soud po projednání věci vydal tento

rozsudek:

Žaloba na zaplacení částky 24 528 Kč s příslušenstvím se zamítá.

Žalobce je povinen nahradit žalovanému veškeré náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Lounech dne 10. dubna 2001

                                                                                                                                                           Petr Nový

 

 


Informace ke vzoru

Žaloba na obnovu řízení se podává u soudu, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Soudní poplatek činí 1000 Kč.

Účastníci se v řízení o obnovu označují podle jejich procesního postavení v původním řízení.

Žalobu lze podat jen proti pravomocnému rozhodnutí ve lhůtě 3 měsíců od doby, kdy se ten, kdo obnovu navrhuje, dozvěděl o důvodu obnovy, příp. od doby, kdy mohl důvod obnovy uplatnit, a nejpozději do 3 let od právní moci napadeného rozhodnutí. Po uplynutí 3 let může být žaloba podána jen v případě, že v občanském soudním řízení bylo přiznáno právo na základě trestního rozsudku nebo rozhodnutí o přestupku či o jiném správním deliktu, které bylo později zrušeno.

V žalobě na obnovu řízení je třeba označit rozhodnutí, proti němuž žaloba směřuje, uvést rozsah, v jakém se toto rozhodnutí napadá, důvod obnovy řízení a vylíčit skutečnosti dokládající, že lhůty pro podání žaloby byly dodrženy, dále označit důkazy a uvést žalobní návrh (čeho se navrhovatel obnovy domáhá). Rozsah a důvod žaloby na obnovu řízení lze měnit jen po dobu, dokud neuplynuly lhůty k žalobě. Důvody žaloby jsou stanoveny v § 228 odst. 1 o. s. ř.

Po podání žaloby soud může nařídit odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, je-li pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno. Ze zákona se vykonatelnost odkládá až povolením obnovy řízení.

Žalobou na obnovu řízení lze napadnout i pravomocné usnesení o schválení smíru, pravomocný platební rozkaz, rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání, a to za podmínek stanovených v § 228 odst. 2 o. s. ř.