Dobrý podvečer, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Smírčí řízení - vzor ke stažení zdarma

Návrh na smírčí řízení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
___
___

Okresnímu soudu

v Berouně

Návrh na smírčí řízení
vzor

V prosinci 1999 jsem půjčil Petru Novému, bytem Louny, Krátká 6, částku 10 000 Kč s tím, že mi ji vrátí v lednu 2000. Peníze však v lednu nevrátil a pod různými záminkami placení oddaluje.

Žádám, aby byl jmenovaný předvolán k soudu za účelem smírného vyřešení věci.

Navrhuji, aby byl soudem schválen mezi účastníky uzavřený

smír:

Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6, se zavazuje zaplatit Janu Kosovi, bytem Beroun, Slezská 14 částku 10 000 Kč do 15 dnů od právní moci usnesení o schválení smíru.

V Berouně 12. února 2001

 

...........................................................................
Jan Kos

 

 


Informace ke vzoru

K provedení smírčího řízení podle § 67 a násl. o. s. ř. je příslušný kterýkoli soud, který by byl věcně příslušný k rozhodování o věci. Je-li věcně příslušný krajský soud, může provést smírčí řízení a schválit smír i kterýkoli okresní soud.

Soudní poplatek se platí až za schválený smír, který byl uzavřen ve smírčím řízení, a to ve výši 300 Kč, je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně. Jde-li o částku vyšší, činí poplatek 2 % z této částky, nejvýše 20 000 Kč. I zde však platí ustanovení o věcném a osobním osvobození od soudních poplatků i ustanovení o osvobození podle § 138 o. s. ř.

Soud nemůže žádným způsobem vynucovat přítomnost či součinnost účastníků ve smírčím řízení. Uzavřou-li účastníci smír, soud jej usnesením schválí, pokud není v rozporu s právními předpisy. Proti usnesení o schválení smíru není odvolání přípustné.

Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku a je tedy i podkladem (titulem) pro výkon rozhodnutí.

Je-li smír podle hmotného práva neplatný, lze do 3 let od právní moci usnesení o schválení smíru podat návrh na zrušení usnesení, kterým byl smír schválen (§ 99 odst. 3 o. s. ř.).