Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Dovolání k rozhodnutí soudu - vzor zdarma ke stažení a tisku

Dovolání k rozhodnutí soudu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

DOVOLÁNÍ
vzor

(§ 236 a násl. o. s. ř.)

 

Nejvyššímu soudu

prostřednictvím

Okresního soudu

v Lounech

 

Žalobce:                Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

                                zastoupený JUDr. Josefem Svobodou,

                                advokátem se sídlem v Berouně, Zahradní 18

Žalovaný:       Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

o náhradu škody

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2001 č.j. 11 C 87/2000 – 118

 

Příloha:            Plná moc

 

Dovoláním napadám v plném rozsahu shora uvedený rozsudek, který mi byl doručen dne 12. 3. 2001.

Tímto rozsudkem byl změněn rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 28. 11. 2000 č. j. 8 C 25/99 – 98 tak, že moje žaloba na náhradu škody byla zamítnuta, a bylo rozhodnuto o mé povinnosti zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Protože rozsudkem odvolacího soudu byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a je podáno z důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu vychází z nesprávného právního názoru.

Okresní soud mi na uplatněném nároku na náhradu škody na zdraví přiznal částku 28 350 Kč s příslušenstvím, neboť shledal odpovědnost žalovaného za škodu mně způsobenou při dopravní nehodě, kdy jsem byl sražen automobilem řízeným žalovaným.

Krajský soud změnu rozsudku soudu prvního stupně zdůvodnil tím, že žalovaný při řízení vozu neporušil žádnou povinnost, kterou jako účastník silničního provozu měl. Jak vyplývá z provedených důkazů, žalovaný byl současně provozovatelem osobního automobilu, který mne srazil a způsobil mi zranění. Nesprávně proto odvolací soud posuzoval věc pouze z hlediska obecné odpovědnosti upravené v § 420 obč. zák.

Správně měla být věc po právní stránce posouzena podle ustanovení § 427 obč. zák., které zakládá objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, a v ustanovení § 428 obč. zák. připouští liberační důvod v závislosti na tom, zda škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu či nikoliv.

Protože rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2001 č.j. 11 Co 87/2000 – 118 spočívá na nesprávném právním posouzení věci,

navrhuji,

aby Nejvyšší soud podle § 243b odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

V Berouně dne 26. dubna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos

 

 


Dovolání

se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a lze je podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí; lhůta je zachována, i když dovolání bylo v této lhůtě podáno nikoliv u příslušného soudu prvního stupně, nýbrž u odvolacího nebo dovolacího soudu. Lhůty k podání dovolání v případě, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání nebo že rozhodnutí neobsahovalo poučení vůbec, jsou stanoveny v § 240 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 241 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, popř. notářem, který může dovolatele zastupovat v rozsahu svého oprávnění podle notářského řádu, a dovolání musí být sepsáno advokátem, popř. notářem. To neplatí v případě, že dovolatel má právnické vzdělání nebo má-li toto vzdělání ten, kdo jedná za právnickou osobu (§ 21, 21a, 21b o. s. ř.).

Soudní poplatek za dovolání činí 1000 Kč, je-li předmětem dovolacího řízení částka do 100 000 Kč včetně; v ostatních případech 5000 Kč. Dovolatel platí poplatek podle ceny předmětu svého dovolání. V řízení o náhradu škody na zdraví je žalobce od poplatku osvobozen.

V dovolání musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popř. které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a dovolací návrh, tj. čeho se dovolatel domáhá. Lze uplatnit jen skutečnosti a důkazy o dovolacích důvodech, nikoliv nové skutečnosti ve věci samé. Dovolací důvody jsou uvedeny v ust. § 241a odst. 2 až 3 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení lze dovolání podat z důvodu, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nebo že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V případech uvedených v ust. § 241a odst. 3 o. s. ř. může být dovolání podáno také z důvodu, že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování.