Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení - vzor ke stažení zdarma

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___

Okresnímu soudu v ...................

(místě příslušným je okresní soud podle místa bydliště žalovaného, přesné adresy soudů jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)

 

Žalobce: ................................ (jméno a příjmení)

              ............................... (nar.)

              bytem ...............................

Žalovaný: ................................(jméno a příjmení)

               .............................. (nar.)

              bytem  ...............................

 

o 1500 Kč s příslušenstvím

 

Dvojmo

 

Kolky v hodnotě 1000 Kč, jde-li o částku do 20.000Kč, případně 5%z částky vyšší než 20.000 Kč - kolky je možné vylepit přímo na návrh žaloby, nebo počkat na výzvu soudu na zaplacení částky, je možné zažádat i o osvobození od soudních poplatků (vzor je dostupný v sekci ŽALOBY, SOUDY, CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ)

 

I.

 

Moje manželka ................. předala dne ................. manželce žalovaného ................. částku 1500 Kč, kterou nám žalovaný a jeho manželka půjčili dne ...................... . Manželka žalovaného vystavila v tento den manželce žalobce potvrzení o uhrazení dlužné částky. Já a žalovaný jsme o splacení půjčky nevěděli, proto jsem žalovanému vrátil částku 1500 Kč dne .................... znovu, proti podpisu potvrzení o uhrazení dlužné částky.

 

Důkaz:

- výslech účastníků

- výslech svědkyň manželky žalovaného ................... a manželky žalobce na adresách účastníků

- potvrzení o uhrazení dlužné částky ze dne ................. a ze dne ................

 

II.

Dne .................... jsem tedy předal žalovanému částku 1500 Kč s ohledem na výše uvedené omylem, bez jakéhokoli důvodu. On však mi ji nevrátil, přestože jsem jej o to dne......................... požádal.

 

Důkaz:

- výslech účastníků

- písemná žádost o vrácení omylem uskutečněné platby na již dříve zaplacený dluh

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1500 Kč se zákonným úrokem z prodlení ode dne ................. do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

V .................... dne ..........................

 

 

...........................................
žalobce

Informace k bezdůvodnému obohacení:

Bezdůvodné obohacení je upraveno v § 451- 459 občanského zákoníku, z.č. 40/1964 Sb.

Bezdůvodným obohacením se rozumí majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu nebo plněním z neplatného právního úkonu. Pokud dojde k bezdůvodnému obohacení, je ten kdo majetkový prospěch získal povinen vrátit je tomu, na jehož úkor byl takový majetkový prospěch získán.

Bezdůvodným obohacením se rozumí:
- plnění bez právního důvodu - např. bylo plněno na dluh, kt. neexistoval
- plnění z neplatného právního úkonu - např. plnění na dluh, který je od začátku neplatných
- plnění z právního důvodů, který odpadl - např. opětovné plnění na dluh, který byl již splněn, zanikl v důsledku prekluzivní lhůty, nebo například v důsledku rozvazovací podmínky
- plnění z nepoctivých zdrojů - nepoctivost zdroje prokazuje ten, kdo se domáhá vydání bezdůvodného obohacení, jinak platí doměnka poctivosti zdroje nabytí majetkového prospěchu
- plnění za jiného

Bezdůvodný obohacením není ve smyslu § 455 OZ:
- přijetí plnění na promlčený dluh
- přijetí plnění ze hry či sázky ezi fyzickými osobami, zákon nemá na mysli výherní podniky provozované státem (Sazka, Sportka...)
- vrácení peněz půjčených do hry nebo sázky mezi fyzickými osobami
- splnění dluhu před jeho splatností
- poskytnutí plnění dodavatelem spotřebiteli bez objednávky

Při uplatnění práva na vydání bezdůvodného obohacení, je nutné dbát promlčecí lhůty. Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodného obohacení. Nejpozději se právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodného obohacení za 10 let ode dne, kdy k němu došlo.

Informace o vzoru:

Místní příslušnost: obecný soud žalovaného, podle místa bydliště žalovaného

Kolky: výše soudních poplatků je stanovena v z.č. 549/1991 Sb., do částky 20.000 Kč činí soudní poplatek 1.000 Kč, v částce vyšší než 20.000 Kč do 40.000.000 Kč činí soudní poplatek 5% z jistiny.