Příjemnou noc, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Vyjádření žalobce po podání odporu - vzor ke stažení zdarma

Vyjádření žalobce po podání odporu - vzor zdarma ke stažení online
__
__


Vyjádření žalobce po podání odporu - vzor


Okresní soud v …………
přesná adresa dostupná na stránkách www.justice.cz

Ke sp. zn.: …………………………..

V ………… dne ………………..


Žalobce:     jméno a příjmení, název
datum narození, IČ
bytem, společnost se sídlemŽalovaný:    jméno a příjmení, název
datum narození, IČ
bytem, společnost se sídlemo zaplacení dlužné částky …………… Kč s příslušenstvím

vyjádření žalobce

Dvojmo

Přílohy:         dle textu    


I.

Dne ………………. byl žalobci do datové schránky doručen odpor žalovaného ze ……………., doručený soudu dne …………………. (dále jen „odpor“).

Žalovaný v odporu nesporuje ani spolupráci žalobce a žalovaného, ani výši dlužné částky. Žalobce výše uvedená tvrzení ze strany žalovaného považuje za účelová, s úmyslem řízení protahovat a vyhnout se zaplacení žalované částky.

Žalovaný ve svém odporu tvrdí, že žalobce řádně a včas nepředal předávacím protokolem práce, které měl dle smlouvy vykonat, dále že byla práce provedena nekvalitně a že žalovanému vznikla v důsledku tohoto jednání škoda, kterou musel žalovaný na své náklady uhradit, o čemž údajně písemně žalobce vyrozuměl.

Žalovaný však ke svému odporu nepřipojil žádnou listinu, jako důkaz, že žalobce na jím způsobené vady a nedodělky upozorňoval.

Nadto jak žalobce již dříve ve svém podání návrhu na vydání platebního rozkazu prokázal, byla ze strany žalovaného podepsána jak faktura, tak předávací protokol. Pokud by byy žalovaným zjištěny vady a nedodělky žalobce předpokládá, že by buď výše uvedené listiny nepřevzal, případně by tyto skutečnosti na předávací protokol poznamenal, či by škody v zákonné lhůtě u žalobce reklamoval. nic z toho se však až doposud nestalo.

S ohledem na žalobcem předložené listiny má žalobce za to, že prokázal existenci i výši nárokované částky.


II.

Vzhledem k výše uvedenému žalobce nadepsanému soudu navrhuje, aby vydal tento  

rozsudek:


Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši …………………. Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,75% p.a., od …………….. až do zaplacení, a to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Žalovaný je dále povinen žalobci uhradit náklady řízení.

...................................................
podpis žalobce