Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Žaloby, soud (civilní právo procesní) Návrh na určení nájemného obvyklého v čase a místě - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Návrh na určení nájemného obvyklého v čase a místě - vzor ke stažení zdarma Email
Čtvrtek, 31. leden 2013 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 12649x
Návrh na určení nájmu, nájemného, které je obvyklé v čase a místě - vzor ke stažení zdarma online
___
___Okresnímu soudu v …………………….

(v Praze: Obvodnímu soudu pro ……………………….., v Brně: Městskému soudu)
adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz, záložka SOUDY
příslušným soudem, bude soud podle místa bydliště žalovaného, nelze uplatnit podle místa polohy nemovitosti, neboť tato příslušnost spadá na vztahy týkající vlastnictví


V ……………………… dne …………………………….


Žalobce:    ……………………………..(jméno a příjmení, název)
…………………………….. (datum narození, IČ)
…………………………….. (bytem, společnost se sídlem)

Žalovaný:    ……………………………..(jméno a příjmení, název)
…………………………….. (datum narození, IČ)
…………………………….. (bytem, společnost se sídlem)


Návrh na určení nájemného, které je v čase a místě obvyklé ve smyslu § 696 občanského zákoníku vzor


Dvojmo

I.

Věcnou příslušnost nadepsaného soudu dovozuje žalobce z ustanovení § 9 odst. 1) o.s.ř. Místní příslušnost nadepsaného soudu dovozuje žalobce z ustanovení § 84 a § 85 odst. 1 o.s.ř.


II.

Žalobce (pronajímatel) uzavřel dne …………………. se žalovaným (nájemcem) nájemní smlouvu, jejímž předmětem je byt č. ………. ,  o rozloze ……….. m2, 3+1,  situovaný ve ………. nadzemním podlaží, domu č. p. …………….. , stojící na pozemku st.p.č. …………………., vše zapsáno na LV č. ……………. vedeném Katastrálním úřadem pro …………… , Katastrální pracoviště ……………… , katastrální území ……………….. , pro obec ………… . Byt se nachází na adrese ………………………. .
V bytě bylo vybíráno regulované nájemné, které činilo …………… Kč + zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši ………… Kč .

V souvislosti s ukončením regulace nájemného byl dne ………………… učiněn žalovanému ze strany žalobce písemný návrh na zvýšení nájemného, návrh byl zaslán doporučeně a na dodejku. V návrhu žalobce bylo nové nájemné stanoveno na částku ………………. Kč.

Žalobce se se žalovaným na výši nového neregulovaného nájemného nedohodl.

Důkaz:        nájemní smlouva na byt
výpis z KN
písemný návrh žalobce na zvýšení nájemného ze dne…………. včetně podacího lístku a dodejky


III.

Výše nového nájemného stanoveného v návrhu žalobce ze dne ……………. na zvýšení nájemného, odpovídá cenám předepsaným na cenových Mapách nájemného, které jsou zveřejňovány Ministerstvem pro místní rozvoj. Cena nájemného se pro lokalitu, v níž se předmětný byt nachází, pohybuje v částkách od …………… do ……………. Kč/m2/měsíčně.

Nově stanovená výše nájemného ze strany žalobce odpovídá i ceně nájemného, u tří srovnatelných bytů v této lokalitě, nájemné těchto bytů je stanoveno v rozmezí od………….. do …………….. . Jde o byty podobné svou rozlohou, uspořádáním (3+1), stavem opotřebení i dopravní dostupností.

Důkaz:        kopie cenové Mapy nájemného
kopie tří nabídek nájmů bytů z lokality ……………., ze serveru ………………..

IV.

S ohledem na výše uvedené, žalobce žádá, aby soud rozhodl o určení výše nájemného, které je v místě a čase obvyklé, pro výše specifikovaný byt a vydal tento rozsudek:

Žalovanému ………………………………, nar. …………………. , bytem: ………………………. se dnem, kdy byl podán soudu návrh na určení výše nájemného na byt č. ………. ,  o rozloze ……….. m2, 3+1,  situovaný ve ………. nadzemním podlaží, domu č. p. …………….. , stojící na pozemku st.p.č. …………………., vše zapsáno na LV č. ……………. vedeném Katastrálním úřadem pro …………… , Katastrální pracoviště ……………. ,katastrální území ……………….. , pro obec ………… určuje nájemné ve výši ……………………… .

Žalovaný je povinen doplatit nedoplatek na nájemném ode dne podání návrhu na určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé, až do dne právní moci tohoto rozsudku, a to do 15 dní od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení.


.........................................................
Podpis žalobce
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny