Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Žaloba o určení vlastnictví - vzor ke stažení zdarma

Žaloba o určení vlastnictví - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___

Okresnímu soudu
Plzeň – město
Nádražní 7

(Žaloba musí obsahovat označení soudu, kterému je podání činěno)

 

 

Trojmo.

(Žalobce musí návrh soudu doložit v potřebném počtu stejnopisů – tak, aby jeden zůstal u soudu a každému účastníku mohl být doručen jeden. Neučiní-li tak, vyhotoví stejnopisy soud na náklady žalobce.)

 

 

Žalobce: Jan Občan, r.č. ……………, bydliště: ………………………

Žalovaný: Václav Obchod, r.č. ……………, bydliště: ………………………

(V žalobě musí být řádně označení účastníci řízení /též jejich zástupci/ – žalobce a žalovaný – vždy jménem, příjmením a bydlištěm, popřípadě další rozlišovací údaje.)

 

 

Soudní poplatek: 3.000,– Kč

(Podáním žaloby vzniká žalobci tzv.poplatková povinnost, poplatek je splatný se vznikem této povinnosti. Poplatky, které nejsou vyšší než 5.000 Kč se mohou platit kolky, ostatní se platí na účet soudu. Viz zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.)

 

 

Přílohy:
- kopie výpisu z katastru nemovitostí LV č. ...... KÚ Plzeň

 

 

 

 

Žaloba o určení vlastnictví
vzor
k pozemku p. č. ...... v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň

 

(Označení věci, které se návrh týká)

 

 

 

vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů


  • žalobce musí vymezit skutek, který je předmětem řízení

  • žalobce musí tvrdit rozhodné skutečnosti

  • žalobce musí označit důkazy, které podporují jeho tvrzení

 

Jinými slovy – občanské soudní řízení je ovládáno zásadou projednací, a proto jsou účastníci povinni tvrdit skutečnosti, z nichž vyvozují pro sebe příznivé právní důsledky. K těmto tvrzením jsou povinni nabídnout soudu důkazy.

 

I.

 

Dne 1.7.1993 jsem kupní smlouvou nabyl pozemek p.č. 1499 v k. ú. Plzeň, obec Plzeň, o celkové výměře 753 m2. Tento pozemek jsem po celou dobu užíval, obdělával, opravoval stávající ploty, vysazoval stromy a provedl jiné terénní úpravy. Po celou dobu jsem byl přesvědčen, že celý pozemek, který užívám, je v mém vlastnictví.

 

Důkaz:

  • kupní smlouva ze dne 1.7.1993

  • výpis z katastru nemovitostí

 

II.

 

V červnu roku 2004 jsem při novém zaměření pozemku zjistil, že užívám pozemek p.č. 1500/1 v k.ú. Plzeň o výměře 20 m2, který sousedí s mým pozemkem, a je zapsán na LV č. … jako vlastnictví žalovaného.

 

Důkaz:

  • geometrický plán

  • výpis z katastru nemovitostí

 

III.

 

Od 1. července 1993 uvedený pozemek p. č. 1500/1 v k. ú. Plzeň nepřetržitě užívám. Do června roku 2004, tedy více než deset let, jsem tak činil s přesvědčením, že mi patří. Stal jsem se proto dnem 2. července 2003 jejím vlastníkem z titulu vydržení.

 

 

IV.

 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

(následuje tzv. žalobní petit – z jeho formulace musí být patrné, čeho se žalobce domáhá)

 

„Určuje se, že vlastníkem pozemku p. č. 1500/1 v k.ú. Plzeň, v obci Plzeň, zapsaného u katastrálního úřadu v Plzni na LV č. …, je žalobce. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.“

 

 

V Plzni dne ………

(datum sepsání žaloby)

 

Jan Občan, v.r.

(podpis vlastní rukou)