Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Smlouva o provedení exekuce - vzor ke stažení

Smlouva o provedení exekuce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Smlouva o provedení exekuce

 

uzavřená mezi následujícími stranami:

 

Mgr. Martin Svoboda – soudní exekutor

Exekutorský úřad v Teplicích

Husitská 692/3, 415 01  Teplice

(dále jen soudní exekutor)

 

a

 

Obchodní jméno/jméno: ...................................................................

Sídlo: .................................................................................................

IČO/R.č. : ..................................... DIČ: .....................................

bankovní spojení: ....................................................................................................

zastoupený: ............................................................................................................

(dále jen oprávněný)

I.
Předmět smlouvy

 

1.      Soudní exekutor je na základě jmenování ministra spravedlnosti ze dne 5.12.2004 soudním exekutorem a je oprávněn vykonávat činnost soudního exekutora podle zák. č. 120/2001 Sb.(exekuční řád).

2.      Oprávněný je osobou, kterému přísluší právo z exekučního titulu a má zájem na tom, aby soudní exekutor vykonal exekuci podle jeho exekučního titulu.

3.      Obě smluvní strany se dohodly, že soudní exekutor provede v návaznosti na návrh oprávněného, poté, co jej soud pověří provedením exekuce příslušného exekučního titulu, exekuci níže uvedeného exekučního titulu oprávněného.

4.      Předmětem této smlouvy je úprava některých vzájemných práv a povinností obou smluvních stran.

II.
Exekuční titul

 

 

Oprávněný prohlašuje, že mu přísluší právo na výkon exekučního titulu specifikovaného v návrhu vedeném u exekutora pod EX …………. v záhlaví této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné překážky bránící řádné exekuci tohoto exekučního titulu.

                                                                           

 

III.
Povinnosti oprávněného

 

1.      Oprávněný je povinen bezodkladně informovat soudního exekutora o veškerých skutečnostech relevantních pro řádné provádění exekuce exekučního titulu, zejména o případných úhradách povinného, překážkách řádného výkonu exekuce apod.

2.      Oprávněný má povinnost poskytnout soudnímu exekutorovi jemu známé informace o majetku povinného a případně mu poskytnout nezbytnou součinnost, je-li to vhodné a účelné, při zjišťování majetku povinného.

 

 

 

 

IV
Práva a povinnosti exekutora

 

1.   Exekutor je povinen provést exekuci pro oprávněného nestranně  a nezávisle.

2.   Exekutor je povinen dohodnutou činnost vykonávat  na základě svých vědomostí a schopností. Při své činnosti je vázaný pouze Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a    rozhodnutími soudu vydanými v daném řízení.

3.      Exekutor je povinen exekuční činnost vykonávat osobně, prostřednictvím svého zástupce nebo osoby, kterou k výkonu této činnosti zmocní.

4.      Exekutor, jeho zástupce nebo exekutorem zmocněné osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o  všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu exekuční činnosti a které se mohou dotýkat   oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po zániku exekutorského úřadu a po skončení pracovního poměru zaměstnance, který se na exekuční činnosti z pověření exekutora účastnil.

5.      Všechny informace, které exekutor získá v souvislosti s výkonem exekuční činnosti je povinen zachovávat v tajnosti, kromě případů, kdy je to nevyhnutné a účelné v zájmu splnění předmětu této smlouvy.

6.      Exekutor odpovídá oprávněnému za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s  exekuční činností. Exekutor odpovídá oprávněnému i za škodu způsobenou jeho  zaměstnanci v souvislosti s exekuční činností.


V.
Náklady exekuce a odměna exekutora

 

1.   Exekutorovi náleží za provedení exekuce odměna stanovená exekučním tarifem.

  1. Obě smluvní strany se dohodly, že soudnímu exekutorovi náleží záloha na náklady provedení exekuce ve výši (není-li dodatkem ke smlouvě stanoveno jinak) 3% z jistiny uvedené v exekučním titulu. Soudní exekutor začne provádět exekuci poté, co mu oprávněný uhradí sjednanou zálohu ve výši……………..Kč.Vyžaduje-li to průběh exekuce (zejména zvyšující se náklady spojené např. s delším skladováním zabavených movitých věcí apod.), může exekutor požádat oprávněného o další zálohu. Zálohu je soudní exekutor po skončení exekuce povinen vyúčtovat oprávněnému a případný přeplatek mu vrátit do 7 dnů po skončení exekuce.
  2. Exekutor zvláštními exekučními příkazy vymáhá na povinném veškeré náklady exekučního řízení (včetně jeho tarifní odměny a hotových nákladů exekuce apod.).
  3. Pro případ, že bude exekuce (exekuční řízení) zastavena  na základě návrhu oprávněného dříve, než vznikl exekutorovi nárok na odměnu počítanou z výše exekutorem vymoženého plnění, sjednávají smluvní strany smluvní odměnu exekutora ve výši 15 % z vymáhané částky + DPH.  Do vymáhané částky bude započítáno také příslušenství vymáhané pohledávky ke dni právní moci usnesení, jímž bude exekuce (exekuční řízení) zastavena. Pro případ, že bude exekuce zastavena na základě návrhu oprávněného, poté co již exekutorovi vznikl nárok na odměnu počítanou z výše exekutorem vymoženého plnění,  ale tarifní odměna exekutora takto vypočtená  před zastavením exekuce k návrhu oprávněného nedosáhne výše 15 % z vymáhané částky včetně příslušenství vypočteného ke dni právní moci usnesení, jímž bude exekuce (exekuční řízení) zastavena, se smluvní strany dohodly, že oprávněný zaplatí exekutorovi smluvní odměnu ve výši odpovídající rozdílu mezi částkou odpovídající 15 % z vymáhané částky včetně příslušenství vypočteného ke dni právní moci usnesení, jímž bude exekuce (exekuční řízení) zastavena, a tarifní odměnou exekutora, na kterou mu již vznikl nárok a bude oprávněným zaplacena do 7 dnů od doručení daňového dokladu, v němž bude vyúčtována. Pro tyto případy se smluvní strany také dohodly, že oprávněný dále zaplatí náklady exekuce, na které již exekutorovi vznikl nárok, nebo které již vynaložil.
  4. V případě, že oprávněný vezme svůj návrh na exekuci zpět, náleží soudnímu exekutorovi ze strany oprávněného náhrada účelně vynaložených nákladů exekuce, které budou řádně zdokladovány, včetně tarifní odměny pro soudního exekutora stanovené z částek, které byly na exekuční titul uhrazeny povinným či třetími osobami, a to poté, co byl soudnímu exekutorovi doručen návrh na exekuci.
  5. Vedle mimosmluvní odměny stanovené exekučním tarifem, náleží exekutorovi smluvní odměna ve výši 10%   z jistiny vymožené a vyplacené do 12-ti měsíců po pověření provedením exekuce, jinak odměna z jistiny nenáleží. A dále smluvní odměna z vymoženého příslušenství (úroky či poplatky z prodlení, smluvní pokuty,) ve výši 20 %  bez ohledu na dobu vymáhání. Nárok na smluvní odměnu je nárokem exekutora vůči oprávněnému a exekutor jej může sám srazit z částek přijatých od povinného na plnění dluhu, případně zaúčtovat vůči přijaté záloze na náklady exekuce.
  6. Účastníci se dohodli, že každé plnění povinného exekutorovi, nebo přímo oprávněnému, následující po tom, co povinnému bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce se pro účely této smlouvy považuje, za plnění vymožené exekutorem, a přísluší za ně exekutorovi smluvní odměna.

VI.

Plnění povinného

1.      Oprávněný tímto zplnomocňuje soudního exekutora k tomu, aby za něho přijímal platby povinného či třetích osob, kterými bude povinný či třetí osoby hradit povinnosti vyplývající z usnesení o nařízení exekuce příslušného exekučního titulu a soudní exekutor toto zplnomocnění přijímá. Účelem tohoto ustanovení je dohled soudního exekutora nad průběhem plnění ze strany povinného a zajištění přednostní úhrady nákladů exekuce včetně náhrady hotových nákladů exekuce a průběžné úhrady odměny exekutora.

2.      Soudní exekutor je povinen po právní moci usnesení o nařízení exekuce a po inkasování plateb od povinného (či jiných subjektů) k úhradě povinností dle příslušného usnesení soudu o nařízení exekuce tyto platby do 7 dnů po jejich přijetí zaslat oprávněnému, snížené o dosud řádně vyčíslené hotové výdaje exekuce a snížené vždy o odměnu soudního exekutora z přijaté částky dle tarifu (pokud takto sražená odměna soudního exekutora nedosáhne jeho minimální odměny, srazí se ve prospěch exekutora celá částka).

 

VII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem kdy usnesení o pověření exekutora k provedení exekuce bude doručeno exekutorovi příslušným soudem.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvě v plném rozsahu rozumí, že ji uzavřeli svobodně, vážně a bez nátlaku. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

 

 

Příloha: Návrh na nařízení exekuce

 

 

V ..................... dne ......................                    V ..................... dne ……………..

 

........................................................                  .............................................

Soudní exekutor                                                       Oprávněný