Dobré odpoledne, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Vylučovací žaloba - vzor zdarma ke stažení a tisku

Neoprávněná exekuce a vylučovací žaloba - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
Excindační žaloba vzor

 

Příklad č. 1:

 

Obvodnímu soudu
pro Prahu 4


Žalobce: Pavel Hlaváč, bytem Praha 3, Žerotínova 14
Žalovaný: Radek Ondráš, bytem Praha 4, Bítovská 6


Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí vzor


 

I.
Na návrh oprávněného Radka Ondráše proti povinnému Jaromírovi Hejlovi, bytem Praha 4, Budějovická 22, je Obvodním soudem pro Prahu 4 prováděn výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Výkon byl nařízen usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. 6. 2005 č. j. E 38/2005 - 3 k vydobytí pohledávky Radka Ondráše ve výši 33 125 Kč podle rozsudku téhož soudu ze dne 18. 2. 2005 č. j. 5 C 39/2003 - 86. Vykonavatelem soudu bylo do soupisu ze dne 7. 2. 2006 pod položkou 11 sepsáno i jízdní kolo značky Cannondale, rok výroby 2004, výr. č. 472 169 02.

Důkaz: spis Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. E 38/2005.

 

II.

Toto jízdní kolo je v mém vlastnictví a nikoliv ve vlastnictví povinného Jaromíra Hejla. U povinného se mé kolo nacházelo jen proto, že jsem mu dotyčné kolo dočasně zapůjčil. Výkon rozhodnutí tedy postihuje věc, k níž má žalobce právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Žalovaný však toto popírá a na výkonu rozhodnutí trvá.

Důkaz:

  • výslech žalobce
  • záruční list ze dne 11. 7. 2004 č. 1087233 vystavený na
  • jméno žalobce
  • výslech Jaromíra Hejla
III.

Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento rozsudek:


Z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, vedeného oprávněným Radkem Ondrášem proti povinnému Jaromírovi Hejlovi pod sp. zn. E 38/2005 u Obvodního soudu pro Prahu 4, je vyloučeno jízdní kolo značky Cannondale, rok výroby 2004, výr. č. 472 169 02, sepsané pod položkou 11 v soupisu věcí ze dne 7. 2. 2006.
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.

 

V Praze dne 8. května 2006          Pavel Hlaváč

 


Příklad č. 2:

 

Okresnímu soudu
v Sokolově

Žalobce: Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14
Žalovaný: Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

 

 

I.

Na návrh oprávněného Petra Nového proti povinnému Josefu Svobodovi, bytem Sokolov, Zahradní 18, je Okresním soudem v Sokolově prováděn výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Výkon byl nařízen usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 5. 2. 2001 č. j. E 38/2000 – 3 k vydobytí pohledávky Petra Nového ve výši 20 250 Kč podle rozsudku téhož soudu ze dne 18. 4. 1999 č. j. 5 C 39/98 – 86.

Vykonavatelem soudu byl do soupisu ze dne 5. 3. 2001 pod položkou 8 sepsán i obraz ak. malíře Jana Matuchy „Zátiší“ o rozměrech 58 x 32 cm v dřevěném zlaceném rámu.

Důkaz: spis Okresního soudu v Sokolově sp. zn. E 38/98.

II.

Tento obraz je mým vlastnictvím a nikoliv vlastnictvím povinného Josefa Svobody, neboť v r. 1995 jsem jej zdědil po svém otci. Když jsem se v září 1998 stěhoval ze Sokolova, dal jsem obraz do úschovy svému příbuznému Josefu Svobodovi.

Výkon rozhodnutí tedy postihuje věc, k níž má žalobce právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Žalovaný však toto popírá a na výkonu rozhodnutí trvá.

Důkaz:

  • výslech žalobce
  • rozhodnutí Okresního soudu v Písku ze dne 5. 4. 1995 č.j. 3 D 24/95 – 15 ve věci dědictví po Jaroslavu Kosovi
  • výslech Josefa Svobody

 

III.

Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento
rozsudek:

Z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, vedeného oprávněným Petrem Novým proti povinnému Josefu Svobodovi pod sp. zn. E 38/2000 u Okresního soudu v Sokolově, je vyloučen obraz ak. malíře Jana Matuchy „Zátiší“, sepsaný pod položkou 8 v soupisu věcí ze dne 5. 3. 2001.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.

V Berouně dne 26. dubna 2001       Jan Kos

  


 


Excindační, vylučovací žaloba - náležitosti

V souladu s ustanoveními § 267 osř, je taková žaloba žalobou podle třetí části osř.

Musí tedy obsahovat náležitosti podle § 42 odst. 4 zákona osř a § 79 osř..

Z podání musí být tedy patrno:

  • kterému soudu je určeno ( zde bude příslušný soud, u něhož probíhá výkon rozhodnutí)

  • kdo je činí, (jméno, příjmení bydliště (popř. název sídlo, obchodní společnosti) čeho se týká a co se sleduje (vylíčení rozhodných skutečností, zejména bude nutné specifikovat řízení o výkon rozhodnutí, kdo jej navrhoval, o jaké věcí se jedná, vylíčit skutečností, které mají prokázat, že předmětné věcí nepatří do výkonu rozhodnutí, doložit listinné či jiné důkazy, které by tuto skutečnost prokázaly).

  • musí byt podepsáno a datováno.

 

Pozor na specifikaci petitu, měl by znít asi v tom smyslu, že věcí se vylučují z výkonu rozhodnutí, a že navrhovatel je oprávněn s nimi volně nakládat.

 

Neoprávněná exekuce - obecné informace:

Tento institut nepředstavuje z hlediska ryzí právní teorie nikterak zásadní problém, ovšem poměrně vysoký počet případů, kdy je vylučovací žaloba podána chybně, a to bohužel i advokáty, ukazuje, že naplňování teoretických principů v běžném životě je bohužel často nesprávné.

Naléhavá potřeba změnit neuspokojivý stav panující v oblasti výkonu rozhodnutí vyústila ve vydání zákona č. 120/2000 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), který s počátkem od 1.9.2001 zřizuje institut soudního exekutora, tedy fyzické osoby státem pověřené výkonem exekuční činnosti.

Výkon rozhodnutí prostřednictvím soudních exekutorů, kteří jsou hmotně interesováni na výsledku řízení se v praxi ukázal jako daleko pružnější a efektivnější než výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu a tato skutečnost se odrazila v dramatickém nárůstu počtu vymáhaných pohledávek.

Exekuční řízení se stalo rušnou oblastí právního života u nás, a ruku v ruce s tím se stalo aktuálním běžné užívání některých institutů, které v dřívější době nebyly tolik v popředí zájmu veřejnosti. Jedním z nich je i vylučovací (excindační) žaloba.

Jedná se o nástroj sloužící k ochraně práv třetích osob, které nepřipouští výkon exekuce. Žalobce se touto žalobou domáhá toho, aby předmět exekuce, k němuž uplatňuje právo nepřipouštějící exekuci, byl z výkonu rozhodnutí vyloučen. S vylučovací žalobou se setkáváme též v řízení konkurzním a vyrovnacím, ovšem tuto oblast ponechejme stranou.

Zaměřme se nyní na praktické užívání tohoto institutu a na to, co činí problémy.

Podle § 267 odst. 1 o.s.ř. je k podání vylučovací žaloby aktivně legitimována třetí osoba odlišná od oprávněného a povinného, jejíž věc nebo jiná majetková hodnota byla postižena nařízením exekuce, ačkoliv k ní má právo nepřipouštějící exekuci.

V naší praxi v advokátní kanceláři, respektive v exekutorském úřadu se ovšem setkáváme s nesprávným užitím tohoto institutu a nejde zdaleka o ojedinělé případy, a to nejen ze strany laiků, ale překvapivě též ze strany advokátů.

Tato situace je způsobena pravděpodobně kombinací dvou faktorů. Prvním z nich je zdánlivá podobnost vylučovací žaloby s trojstrannými právními vztahy, případně chybná interpretace interakce na ose povinný – exekutor jakožto dvojstranného právního vztahu, v němž dochází k vlastnímu přechodu práv. Za druhý faktor pak lze označit nedostatečnou zažitost excindační žaloby v exekučním řízení a nedostatek obecné praxe s jejím užíváním.

Nezřídka se stává, že zažalován je exekutor, který exekuci provádí. Pokud je žalována nesprávná osoba, vystavuje se žalobce riziku vznesení námitky nedostatku pasivní legitimace k žalobě. a pokud se tak stane, vyhlídky žalobce na úspěch v soudním sporu jsou v podstatě nulové.

V případě, že špatně zažaluje právní zástupce, se jedná o dvojnásob nepříjemnou situaci, neboť tento se vystavuje reálnému riziku, že neúspěšný klient se po něm bude oprávněně dožadovat náhrady škody, kterou mu svým nesprávným postupem způsobil.

Jaké jsou možnosti řešení, pokud se již stane, že vylučovací žaloba byla podána proti nesprávné osobě? Je jich několik a nevztahují se pouze k vylučovací žalobě, bohužel žádné z nich nelze označit jako ideální.

V úvahu připadá zpětvzetí žaloby před zahájením jednání, němuž v souladu s ustanovením § 94 odst. 4 o.s.ř.,není třeba souhlasu protistrany. V tomto případě je ovšem žalobce nucen nést náklady řízení. Vzhledem k tomu, že v případě nedostatku pasivní legitimace je důkazní situace v řízení jasně dána a prakticky vždy je věc rozhodnuta na jednom soudním stání, je výsledný efekt při zpětvzetí žaloby pro žalobce z finančního hlediska v podstatě stejný, jako v případě, kdy soudní spor proběhne.

Druhou možností je pak záměna účastníků na straně žalované v souladu s ustanovením § 92 odst. 2 o.s.ř. K tomuto právnímu úkonu je však třeba souhlasu žalovaného, což se v praxi jeví jako kámen úrazu, zvláště pak pokud je žalovaný právně zastoupen, neboť v tom případě by se žalovaný dobrovolně zbavoval nároku na náhradu řízení ve sporu, jehož příznivý výsledek je zřejmý a musel by nést náklady vlastního právního zastoupení za dobu před podáním návrhu na záměnu účastníků. Pokud žalovaný na toto řešení přistoupí, většinou pouze s podmínkou, že tyto náklady budou žalobcem uhrazeny.

Třetí možností, která je možná za dané situace pro žalobce nejvýhodnější, je, pokud nebyl současně s podáním žaloby zaplacen soudní poplatek, zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku v souladu s ustanovením § 9 odst. 1. zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Nebyl –li ze strany žalované do té doby proveden žádný úkon právní pomoci, nepřizná soud náklady právního zastoupení. Ovšem pokud vezmeme do úvahy klasický postup, pak již převzetí právního zastoupení a založení plné moci u soudu spolu se sepisem vyjádření s námitkou pasivní legitimace představují dva úkony, a tudíž je zde základ pro přiznání nákladů v plné výši.