Dobré odpoledne, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Žádost o udělení, stanovení advokáta, právníka zdarma - vzor zdarma

Žádost o udělení, stanovení advokáta, právníka zdarma - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___

Právní řád České republiky, zná několik možností, jak získat právního zástupce: bezpochyby nejčastějším je způsob zvolení si advokáta (1), pokud si osoba například vzhledem ke svým majetkovým poměrům právního zástupce nemůže dovolit, může podat žádost o ustanovení právního zástupce soudem, tato situace bude v praxi často spojená s žádostí o osvobození od soudních poplatků (2), poslední možností, jak získat právního zástupce je určení advokáta podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii tím, že žadatel odešle příslušnou žádost České advokátní komoře.


Tento příspěvek obsahuje: 1) vzor žádosti o ustanovení pr. zástupce z řad advokátů rozhodnutím soudu

                                          2) vzor žádosti o určení advokáta ze strany České advokátní komory (http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680)


Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátůOkresní /Obvodní soud v....
(přesná asresa soudu je dostupná stránkách www.justice.cz)


V ...... dne ........

Ke sp. zn.: ..................................


Žalobkyně: jméno a příjmení
                 datumnarození
                 bytem

Žalovaný: jméno a příjmení
               datum narození
               bytem


Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů

Přílohy: dle textu

I.

Dne .... podala žalobkyně ke shora nadepsanému soudu žalobu na náhradu škody, která jí byla způsobena v rámci operačního zákroku použitým přístrojem. Nemocnice provádějící zákrok svou odpovědnost popírá a mimosoudní dohoda zřejmě není možná. Jelikož se jedná o věc právně složitou a žalobkyně nemá dostatečné odborné znalosti, aby mohla zdárně hájit svá práva, a zároveň nemá ani dostatek prostředků, aby si mohla sama opatřit právní zastoupení (žalobkyně je v důsledku operace v plném invalidním důchodu), žádá tímto soud ve smyslu § 30 občanského soudního řádu o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. 

 

důkaz:     potvrzení o invaliditě

 

II.

 

Žalobkyně doložila své sociální a majetkové poměry v žádosti o osvobození od soudního poplatku. Osvobození jí bylo přiznáno usnesením shora nadepsaného soudu č.j. .... ze dne ....


…………………….
vlastnoruční podpis


Tento vzor najde své uplatnění v případech, kdy půjde o věc právně složitou (např.řízení o náhrdu škody způsobenou nekalosoutěžním jednáním, či například v řízení o náhradu škody na zdravá, nikoli však v případě rozvodu). Uplatnit jej mohou osoby, u nichž jejich majetkové poměry nedovolují, aby si vzali advokáta na své náklady. V praxi bude tato žádost často kombinována s žádostí o osvobození od soudních poplatků.

 

Žádost o ustanovení advokáta se podává témuž soudu, který rozhoduje o podané žalobě a který rozhodoval o osvobození od soudních poplatků. V žádosti bude vhodné upozornit na skutečnost, že bylo tamním soudem rozhodnuto o osvobození od soudního poplatku, není nezbytně nutné, ale můžete přiložit k této žádosti i předmětné usnesení o tom, že soud Vám přiznal osvobození od soudních poplatků. Pokud podáváte žádost o ustanovení právního zástupce spolu se žádostí o osvobození od soudních poplatků, je vhodné abyste soudu předložili i přehled Vašich majetkových poměru. (Formulář je dostupný na techto stránkách u vzoru o žádost o osvobození od soudních poplatků), pokud přehled Vašich majetkových poměrů nepředložíte rovnou s výše uvedenými žádostmi, soud Vás vyzve k jejich doplnění a sám Vám z vlastní iniciativy zašle předmětný formulář.


Ustanoví-li soud zástupce, hradí v takovém případě jeho náklady stát. Osvobození lze přiznat v plném rozsahu anebo pouze částečně.


Žádosti o určení advokáta ze strany České advokátní komory

(http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680)

 

Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o advokacii, má ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle občanského soudního řádu a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle zákona o advokacii (dále jen "žadatel"), právo, aby mu Česká advokátní komora na základě návrhu žadatele advokáta určila.  Žadatel se nemůže domoci poskytnutí v právních služeb zejména pokud alespoň dva advokáti odmítnou žadateli poskytnou právní služby. Návrh na určení advokáta Českou advokátní komorou musí být podán včas. Určení advokáta se bude vztahovat na jednu konkrétní právní záležitost.


Žádost o určení advokáta musí být sepsána na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na stránkách České advokátní komory 

(http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680) a zaslána na předepsanou adresu, více informací naleznete na výše uvedených strákách.