Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Žádost o osvobození od soudního poplatku - vzor zdarma ke stažení

Žádost o osvobození od soudního poplatku - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

Žádost o osvobození od soudních poplatků


Okresní /Obvodní soud v....
(přesná adresa soudu dostupná na www.justice.cz)

Ke sp. zn. ..............................

Žalobkyně: jmeno a příjmení
datum narození
bytem

Žalovaný: jmeno a příjmení
datum narození
bytem

Žádost o osvobození od soudního poplatku

 

Přílohy dle textu

 

I.

S přihlédnutím ke svým majetkovým a příjmovým poměrů si dovoluji požádat nadepsaný soud o osvobození od soudního poplatku ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.

 

II.

Dále lze pro větší názornost blíže rozepsat špatnou finanční situaci – ztráta zaměstnání, vyživování nezaopatřených dětí, pobírání dávek. Toto však ale není nutné.


NAPŘÍKLAD :Dne ... byl s žalobkyní ze strany zaměstnavatele rozvázán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti a od ……………….. je žalobkyně evidována na úřadu práce jako nezaměstnaná. Přes usilovnou snahu o získání nového zaměstnání nebo možnosti přivýdělku nemá žalobkyně kromě podpory v nezaměstnanosti, která jí byla vyměřena ve výši ...., žádný další příjem, nevlastní ani žádný nemovitý majetek, z majetku movitého vlastní pouze běžné vybavení domácnosti. Žalobkyně je rozvedená a pečuje o jedno nezletilé dítě ve věku 14 let.

 

Ke své žádosti přikládám vyplněné potvrzení osvědčující mé majetkové a příjmové poměry. (FORMULÁŘ VIZ NÍŽE)

 

III.

S ohledem na výše uvedené proto tímto žalobkyně žádá nadepsaný soud o osvobození od soudního poplatku, který jí byl vyměřen.
V........... dne ..............


.....................................
Podpis žalobkyně


Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

 

Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: . . . . . . . . . . . .

 

I.    POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ:

1. Jméno a příjmení:................................................................................................................................................................................

2. Datum narození:..................................................................................................................................................................................

3. Rodné číslo:..........................................................................................................................................................................................                     ..................

4. Státní občanství:..................................................................................................................................................................................

5. Stav [svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), ovdovělý(á)]:.............................................................................................

6. Trvalé bydliště:.....................................................................................................................................................................................

7. Přechodné bydliště:..............................................................................................................................................................................

 

II.  PŘÍJMY Z PRACOVNÍHO (OBDOBNÉHO) POMĚRU:

(ze závislé činnosti a funkční požitky)

Žadatel(ka) uvede všechny své pracovní poměry (včetně vedlejší činnosti, je-li konána v pracovním poměru), popřípadě poměry obdobné pracovnímu poměru, a všechny své zaměstnavatele. Průměrný měsíční čistý výdělek žadatele(ky) potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é) .

8. Druh pracovního vztahu:...................................................................................................................................................................

9. Zaměstnavatel(é).................................................................................................................................................................................                     .....................................

10. Druh vykonávané práce (pracovní zařazení):.............................................................................................................................

Potvrzení zaměstnavatele

Potvrzuji, že žadatel(ka)..............................

má průměrný měsíční čistý výdělek za kalendářní čtvrtletí.......................... ve výši..... Kč.

 

V . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . .

 

razítko a podpis

 

Průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatel vypočte tak, že od průměrného měsíčního hrubého výdělku zjištěného za předchozí kalendářní čtvrtletí, k němuž připočte případné dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem v tomto období, odečte zálohu na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění; záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění se stanoví podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se vystavuje potvrzení.

Průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatel vypočte tak, že od průměrného měsíčního hrubého výdělku zjištěného za předchozí kalendářní čtvrtletí, k němuž připočte případné dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem v tomto období, odečte zálohu na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění; záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění se stanoví podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se vystavuje potvrzení.

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu.

11. Žadatel(ka) není zaměstnán(a) z důvodů:................................................................................................................

 

III.          PŘÍJMY Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR:

(z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti)

Žadatel(ka) uvede všechny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle nichž vykonává pracovní činnost v době podání tohoto potvrzení, a všechny své zaměstnavatele. Výši odměny za výkon těchto prací potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é).

12. Druh pracovní činnosti:....................................................................................................................................................................

13. Doba (rozsah) sjednané pracovní činnosti:...............................................................................................................

14. Zaměstnavatel(é):.............................................................................................................................................................................

Potvrzení zaměstnavatele

Potvrzuji, že odměna žadatele(ky).......................................................................................................................................................

z uzavřené dohody *) o pracovní činnosti – *) o provedení práce činí (má podle dohody činit) . . . . . . . . . . . . Kč. Z této odměny připadá z doby, po kterou má vykonávat pracovní činnost, na jeden kalendářní měsíc částka . . . . . . . . . . . . Kč.

 

V . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . .

 

razítko a podpis

 

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu.

 

IV. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI:

Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které má z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti, jež dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto potvrzení.

15. Druh podnikání (předmět výdělečné činnosti):......................................................................................

16. Obchodní firma fyzické osoby (je-li podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku):....................................................                     ...............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................                     .....................................

17. Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně):...............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................                     .....................................

Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto potvrzení, který přiloží jako přílohu.

 

V.  PŘÍJMY Z HMOTNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:

Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které pobírá z hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, důchodového pojištění, nemocenského pojištění (s výjimkou dávek vyplácených zaměstnavatelem) a státní sociální podpory v době podání tohoto potvrzení.

18. Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání

Druh dávky:..............................................................................................................................................................................................                     ..................

– výše dávky měsíčně:....................................................................... Kč

19. Dávky důchodového pojištění

druh dávky:...............................................................................................................................................................................................                     ..................

– výše dávky měsíčně:....................................................................... Kč

20. Dávky nemocenského pojištění

druh dávky:...............................................................................................................................................................................................                     ..................

od kdy a do kdy byla (je) pobírána .....................................................................................................................................................

– výše vyplacených dávek: .............................................................. Kč

21. Dávky státní sociální podpory:

druh dávky:...............................................................................................................................................................................................                     ..................

– výše dávky měsíčně:....................................................................... Kč

Druh a výši dávky žadatel(ka) doloží pravomocným rozhodnutím (rozhodnutím opatřeným doložkou právní moci) o přiznání dávky nebo potvrzením plátce příslušné dávky, která přiloží jako přílohu

 

VI. DALŠÍ PŘÍJMY (příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

Žadatel(ka) uvede všechny příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto potvrzení.

22. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

– Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně):.............................

23. Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

– Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně):.............................

24. Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně):.........................................................

Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto potvrzení, který přiloží jako přílohu.

 

VII.  OSOBNÍ MAJETEK:

(nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví, movité věci – například motorová vozidla, cennosti, cenné papíry, úspory apod.)

Žadatel(ka) uvede veškerý majetek větší ceny, který mu patří (včetně majetku, jenž má se svým manželem ve společném jmění) v době podání tohoto potvrzení.

25. Majetek větší ceny:...........................................................................................................................................................................

 

VIII.         VÝDĚLKOVÉ A MAJETKOVÉ POMĚRY MANŽELA ŽADATELE:

Žadatel(ka) uvede výdělkové a majetkové poměry svého manžela, s nímž žije ve společné domácnosti.

26. Jméno a příjmení:.............................................................................................................................................................................

Datum narození:......................................................................................................................................................................................

Zaměstnavatel:.........................................................................................................................................................................................                     ..................

Průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí:............................. Kč

Výše příjmu z podnikatelské činnosti za poslední zdaňovací období:.......................... Kč

Pobírá důchod ve výši:.......................................................................................... ................. Kč

Jiné příjmy (druh a výše):........................................................................................................

Majetkové poměry manžela (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví

a věci movité):..........................................................................................................................................................................................                     ..................

IX. ZÁVAZKY:

Žadatel(ka) uvede všechny své zákonné vyživovací povinnosti.

27. Mám tyto vyživovací povinnosti:

Jméno, příjmení........................................................................................................................................................................................

a rok narození...................................................................

oprávněného........................................................................................................... Příbuzenský poměr..............................................

Žije ve společné domácnosti.......................................... Výše vlastního příjmu............................................................

Výše povinnosti měsíčně určená soudem.........................................................................................................................

Žadatel(ka) uvede veškeré své dluhy.

28. Mám tyto dluhy:

Věřitel............................................ Výše............................................... Důvod vzniku..........................................................................

 

X.  JINÉ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA OSVOBOZENÍ:

(výdělkové možnosti žadatele, nepříznivý zdravotní stav, déle trvající nemoc v rodině, apod.)

Žadatel(ka) uvede další okolnosti, které nejsou obsaženy pod body II. až IX. a které podle jeho (jejího) názoru mohou mít vliv na rozhodování soudu o přiznání osvobození od soudních poplatků.

29. Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na rozhodování soudu o osvobození od soudních poplatků.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis

Přílohy:

Upozornění:

Žadatel(ka) o osvobození od soudních poplatků tento dotazník řádně a úplně vyplní, dá si od svého (svých) zaměstnavatele(ů) vystavit potvrzení k bodům II. a III. a spolu s přílohami uvedenými pod body IV. až VI. jej odevzdá soudu, u něhož žádá o osvobození od soudních poplatků.

Potvrzení je třeba dát si vystavit a přílohy přiložit jen tehdy, uvádí-li žadatel(ka), že má příslušné příjmy.

*) nehodící se škrtněte


Informace k soudním poplatkům

 

Existují tři formy osvobození, a to osvobození věcné, osobní a osvobození od soudního poplatku z rozhodnutí soudu (individuální osvobození).

 

A) Věcné osvobození

Ze zákona jsou odpoplatků osvobozeny následující druhy řízeních:

 • opatrovnické věci, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,
 • důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění (péče), státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,
 • vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,
 • vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,
 • voleb rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • v dědických věcech v prvním stupni řízení,
 • náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě nebo nesprávným úředním postupem,
 • způsobilost k právním úkonům, poručenských věcech a při určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,
 • obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 • v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek (insolvenční řízení), s výjimkou incidenčních sporů,
 • sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům,
 • volebních
 • rozpuštění politické strany nebo politického hnutí nebo pozastavení jejich činnosti,
 • nařízení exekuce soudem
 • o návrhu na nařízení předběžného opatření
 • před odvolacím soudem
 • o povolení obnovy řízení
 • o žalobě pro zmatečnost
 • před dovolacím soudem
 • o kasační stížnosti
 • o výkon rozhodnutí, exekuční řízení
 • návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu,
 • výmazu podnikatele - fyzické osoby z obchodního rejstříku,
 • informování zaměstnanců a projednání s nimi.

B) Osobní osvobození

Ze zákona je od poplatků osvobozeni ten, kdo vystupuje v následujících řízeních jako žalobce/navrhovatel:
 • žalobce v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,
 • žalobce v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví
 • žalobce v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání
 • neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,
 • žalobce v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,
 • cizinec v řízení o přiznání statutu uprchlíka,
 • žalobce v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,
 • žalobce, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích,
 • žalobce v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,
 • nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,
 • obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností,
 • společenství vlastníků jednotek ve věcech rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • žalobce v řízení o poddlužnické žalobě.

C) Individuální osvobození

Jde o případy, které nejsou výše osvobozeny od soudních poplatků ze zákona, nicméně občanský soudní řád ve svém § 138 o.s.ř. připouští, aby byly na základě žádosti o osbození od soudních poplatků (zcela, zčásti) osvobozeni, ti účastníci, je-li tento postup odůvodněn poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

 

Žádost o osvobození od soudních poplatků se podává soudu, u kterého je vedeno nebo v budoucnu bude vedeno vaše řízení. V i případě odvolacího řízení a dalších fází řízení rozhoduje o žádosti prvostupňový soud. Žádost se nepodává na speciálním formuláři, nicméně musí vždy obsahovat níže uvedené náležitosti:

 • označení žadatele tak, aby byl jednoznačně identifikovatelný (jméno, příjmení, bydliště a datum narození),
 • označení věci, tedy uvedení o jakou žalobu se jedná a její spisové značky nebo čísla jednacího,
 • tvrzení žadatele o tom, že jeho majetkové poměry mu neumožňují řádné uplatnění jeho práva před soudem, tedy tvrzení, že nemáte dostatek prostředků a podložení tohoto tvrzení;
 • datum, vlastnoruční podpis

Pokud vydal soud usnesení, kterým vaši žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl, můžete se bránit cestou řádného opravného prostředku odvolání k soudu vyšší instance, případně jiných opravných prostředků, které soudní řízená umožňuje.


Důsledky vyhovění žádosti o osvobození od soudních poplatků ze strany soudu:

 • účastník má právo na ustanovení zástupce,
 • účastníkovi osvobozeného od placení soudního poplatku soudem nelze uložit povinnost složit zálohu na náklady důkazu,
 • účastníkovi nelze uložit povinnost nahradit státu náklady, které platil.

Příznané právo na osbobození od soudních poplatků může být kdykoliv během řízení odejmuto, a to i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka osvobození od soudních poplatků vůbec neodůvodňovaly.