Příjemnou noc, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Odvolání obecně - vzor ke stažení zdarma, náležitosti odvolání

Odvolání obecně - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online, náležitosti odvolání

 

 

Příklad:

Městský soud v Praze
Spálená 2
12 16 Praha 2   

prostřednictvím

Obvodního soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1

Ke sp. zn.:       5 C 387/2008

Žalobkyně: Jana Dlouhá, Dlouhá 264, 100 00 Praha 1  

Žalovaná: ABCD a.s., Tovární 30, Praha 1,  IČO 12345678

-  přílohy dle textu
 - dvojmo
      
- o neplatnost rozvázání  pracovního poměru výpovědí a o náhradu mzdy


Odvolání do rozsudku Obvodního soudu
pro Prahu 1 ze dne 2.3.2009, č.j. 5 C 387/2008-204


I.


II.
Odvolací důvod dle ust. § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., tedy nesprávné právní posouzení, namítám z důvodu rozporu napadaného rozhodnutí s příslušnými ust. zákoníku práce a   konstantní judikaturou Nejvyššího soudu v této oblasti.
Klíčovou otázkou, kterou soud prvého stupně po právní stránce posoudil nesprávně, je v dané věci nutnost uvedení výpovědního důvodu při rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.
Soud prvého stupně na základě provedených důkazů dospěl v průběhu řízení k jednoznačnému závěru, že výpovědní důvod v předmětné výpovědi ze strany zaměstnavatele absentuje. V rozporu s ust. § 72 zákoníku práce však mou žalobu na určení neplatnosti výpovědi zamítl jako bezdůvodnou. Stejně tak rozhodl i o druhé části žalobního návrhu, kterým jsem se domáhala náhrady mzdy.              

    

III.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby odvolací soud napadaný rozsudek soudu prvého stupně změnil tak, že se:

I. Určuje, že rozvázání pracovního poměru výpovědí, udělené žalobkyni dne 30.6.2008, je neplatné.

II. Žalovaná je povinna uhradit žalobkyni částku 75.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

 


Jana Dlouhá

 


Náležitosti odvolání a informace

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvého stupně.  Vzhledem k rozmanitostem každého individuálního případu není možné vypracovat detailní univerzálně použitelný vzor odvolání, proto je další text zaměřen spíše na seznámení s procesní úpravou odvolacího řízení v občanském  soudním řádu. Vyhotovení odvolání v daném konkrétním případě doporučujeme svěřit advokátovi.
Podání odvolání musí předcházet převzetí písemného vyhotovení rozhodnutí, které hodláte odvoláním napadnout. Písemné vyhotovení rozhodnutí Vám bude zpravidla doručeno v rozmezí jednoho až třech měsíců od vyhlášení rozhodnutí. Ve většině případů je rozhodnutí doručováno prostřednictvím poštovní přepravy. V případě, že Vás doručovatel nezastihne doma, dojde k tzv. uložení zásilky (v poštovní schránce naleznete oznámení o uložení zásilky s uvedením podrobnějších informací o možnostech jejího vyzvednutí). V tomto případě je vhodné zásilku vyzvednout před uplynutím desátého dne od uložení, neboť po uplynutí této lhůty nastává ve většině případů tzv. „fikce doručení“, tzn. že se tato zásilka považuje za doručenou i když fakticky k jejímu vyzvednutí nedošlo.


Ode dne následujícího po doručení zásilky (či od jedenáctého dne po uložení na poště) začíná běžet lhůta k podání odvolání, která činí 15 dnů. Zmeškání této lhůty je možno prominout pouze na žádost ve výjimečných případech (např. dlouhodobější závažnější nemoc), na prominutí není právní nárok. Spolu se žádostí o prominutí zmeškání lhůty je nutno na soud odeslat i zmeškané podání, v tomto případě tedy odvolání. Podání odvolání je ve většině případů spojeno s poplatkem, jehož výše je stejná jako u poplatku za podání žaloby. I v tomto případě je možno požádat o osvobození od povinnosti jej hradit. Soudní poplatky se řídí z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

                   
Náležitosti:
a) kterému soudu je určeno (soud nadřízený soudu, který o věci rozhodoval v prvním stupni), kdo jej činí, které věci se týká (musí být uvedena spisová značka nebo číslo jednací, proti kterému rozhodnutí směřuje), co sleduje a musí být podepsáno a datováno. Výrok rozhodnutí se často skládá z několika částí (např. v bodě I. je uvedena úprava práv a povinností účastníků a v bodě II. rozhodnutí o případné náhradě nákladů soudního řízení, které jsou od sebe oddělovány římskými číslicemi) a proto je nutné v odvolání uvést, proti které konkrétní části výroku odvolání směřuje. Odvolání je třeba podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal soudu a dále, aby každý z účastníků dostal po jednom stejnopisu.
b) v čem je spatřována  nesprávnost rozhodnutí, proti kterému je odvolání podáváno, a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh) - rozhodnutí ve věci samé však lze napadnout pouze z některého z těchto důvodů (§ 205 odst. 2 občanského soudního řádu případně ve spojení s ust. § 205a občanského soudního řádu):
-  nebyly splněny podmínky řízení, to zn. došlo k procesnímu pochybení na straně soudu (např. rozhodoval jiný soud, než rozhodovat měl),
-  soud prvního stupně nepřihlédl ke skutečnostem, které tvrdil odvolatel u soudu prvního stupně, nebo soud prvního stupně nepřihlédl k důkazům, které mu odvolatel předložil,
- soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností,
- soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním,
-  po skončení řízení v prvním stupni vyšly najevo nové důkazy, které u soudu prvního stupně nebyly uplatněny,
-  rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá v nesprávném právním posouzení věci


Odvolací soud po přijetí odvolání určí termín projednání tohoto odvolání. Při odvolacím řízení může soud dokazování před soudem prvního stupně opakovat nebo jen doplnit. V určitých případech ovšem již nelze v odvolacím řízení navrhovat nové důkazy (žaloba na ochranu osobnosti, kde platí tzv. koncentrace řízení). Odvolací řízení končí vydáním rozhodnutím, kterým je rozhodnutí soudu prvého stupně potvrzeno, změněno či ve výjimečných případech je věc vrácena zpět soudu prvého stupně k dalšímu řízení.