Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Vzor odporu proti platebnímu rozkazu ke stažení zdarma online

Vzor odporu proti platebnímu rozkazu ke stažení zdarma online zde

___
___Okresnímu soudu v Lounech

(www.justice.cz pro zjištění konkrétní adresy soudu)

 

ke sp. zn. Ro 58/2000

 

Žalobce:                Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

 

o 10 600 Kč s příslušenstvím

 

Odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v ........... č.j. ......., ze dne.............

 

Dvojmo

 

I.

Dne 11. 1. 2001 mi byl doručen platební rozkaz Okresního soudu v Lounech ze dne 5. 1. 2001 č. j. Ro 58/2000-2, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobci částku 10 600 Kč s příslušenstvím. Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor.

 

II.

Částku 10 600 Kč jsem žalobci zaplatil 20.března 2000. nebo Dlužná částka vzniklá z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.6.1997, je již promlčená. Promlčení nastalo ke dni 3.6.2000.

 

III.

S ohledem na výše uvedené proto navrhuji aby soud návrh na vydání platební rozkazu zamítl v celém rozsahu, včetně nároku žalobce na zaplacení náhrady nákladů řízení. Zároveň uplatňuji náhradu nákladů řízení ve výši… Kč.

 

V Lounech 22. ledna 2001

 

............................................................
Petr NovýZ podaného odporu se soudní poplatek nevybírá.

Odpor nemusí být odůvodněn. Na jeho základě dochází ke zrušení celého platebního rozkazu a dojde k nařízení jednání.

Je třeba ho podat ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Pro počítání běhu lhůty platí § 57 o. s. ř., tedy do běhu lhůty se nezapočítává den kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (nezapočítá se den, kdy je platební rozkaz doručen). Pokud by konec lhty připadl na sobotu, neděli nebo svátek končí lhůta nejbližší pracovní den.

Nesouhlasí‑li žalovaný pouze s výrokem o nákladech řízení, je opravným prostředkem odvolání.Kdy je tento vzor vhodný?

Soudní řízení ve sporných věcech se zahajuje podáním k soudu, které se nazývá žalobou. Je krokem, který zpravidla následuje poté, co mimosoudní řešení sporu mezi spotřebitelem a dodavatelem nebylo úspěšné.

Zvláštním druhem žaloby je návrh na vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, který může být vydán jen v případě, kdy žalobce nárokuje zaplacení peněžité částky, a právo na její zaplacení vyplývá již z žalobcem uvedených skutečností. Pro platební rozkaz je charakteristické, že k jeho vydání dojde bez nařízení soudního jednání, bez vyjádření druhé strany a aniž by se soud musel podrobněji zabývat skutečnou oprávněností nároku žalobce, a to v horizontu dní až týdnů od doručení návrhu na jeho vydání k soudu. Procesní obranou žalovaného proti již vydanému a řádně doručenému platebnímu rozkazu (do jeho vlastních rukou) je odpor, jehož doručením soudu v zákonné lhůtě (15 dnů od doručení platebního rozkazu) se platební rozkaz ruší a soudní řízení dále směřuje k vydání klasického rozsudku. Pokud žalovaný i přes doručení platebního rozkazu této obrany nevyužije, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a žalobce tak získává vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul), který může použít pro návrh na nařízení exekuce v případě, kdy žalovaný žalovanou částku dobrovolně nezaplatí.


Jak tento vzor využít?

Poučení pro podání odporu obsahuje především samotný platební rozkaz. Odpor se podává v 15denní lhůtě od doručení platebního rozkazu k soudu, který platební rozkaz vydal. Lhůta 15 dnů je zachována, pokud v této době byla zásilka s odporem prokazatelně předána k poštovní přepravě. Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne. Obdobné platí, byl-li vydán elektronický platební rozkaz (viz vzor Návrh na vydání platebního rozkazu).

Odpor nemusí být odůvodněn, účinky zrušení platebního rozkazu má i jeho strohý obsah, je-li z obsahu podání zřejmé, že se jedná o odpor, a to i když je nesprávně označen např. jako odvolání. V zájmu urychlení dalšího řízení však lze odůvodnění doporučit. Odpor je možné podat jakoukoliv formou, včetně faxu či elektronicky. Lze doporučit klasické písemné podání poštou, doporučeně.

Nesouhlasí-li však žalovaný jen s výrokem o nákladech řízení obsaženým v platebním rozkazu, je opravným prostředkem proti němu odvolání, které nemá vliv na platnost platebního rozkazu ohledně základu žalované částky.

 

Upozornění

Pozor na častou procesní situaci, kdy soud spolu s doručením platebního rozkazu žalovaného vyzývá, aby se ve lhůtě 30 kalendářních dnů (či lhůtě delší) k žalobě písemně vyjádřil a v případě, že nárok žalobce neuznává, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti na svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, kterých se dovolává, nebo tyto důkazy označil. Pouhé podání odporu proti platebnímu rozkazu bez zaslání potřebného vyjádření a připojených listin, by v tomto případě znamenalo ze strany žalovaného fikci uznání nároku žalobce (§ 114b ve spojení s § 153a, občanského soudního řádu). Soud by tak následně byl povinen vydat rozsudek pro uznání, proti němuž jsou opravné prostředky omezeny vesměs pouze na důvody nesplnění podmínek pro vydání takového rozsudku. V tomto případě pak vyjádření žalovaného musí být velmi podrobné a musí označit nebo připojit listiny, kterých se na podporu své obrany dovolává. I zde platí, že lhůta pro podání vyjádření je zachována, pokud je zasláno v soudem určené lhůtě (zpravidla nejpozději 30. den od doručení platebního rozkazu) prostřednictvím poštovního přepravce (rozhoduje razítko pošty na obálce zásilky či razítko na dodejce).

Soudní řízení je vždy spojeno s určitou mírou rizika, ať již ohledně výsledku sporu nebo vzniku souvisejících nákladů řízení, ať již na straně žalobce či žalovaného (tím spíše, jsou-li zastoupeni advokáty), k jejichž náhradě je rozhodnutím soudu zpravidla povinována strana, která ve sporu nebyla úspěšná. Přestože soud má vůči účastníkům řízení poučovací povinnost o jejich procesních právech, je třeba speciálních znalostí právních předpisů, které zajistí, že se účastník řízení ve zdánlivě snadném sporu nepřipraví o úspěch ve věci např. vinou procesního pochybení.

Proto bude pro většinu spotřebitelů tento vzor spíše ilustrativním návodem, který by ve svém vlastním zájmu neměli využít bez konzultace s právním zástupcem!

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský soudního řád, č. 99/1963 Sb., (§ 172 a násl., § 114b a § 153a)
  • Zákon o soudních poplatcích, z. č. 549/1991 Sb.
  • Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby odměny za zastupování účastníků advokátem v občanském soudní řízení

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci a konzultovat věc s právním zástupcem. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve třech kopiích – dvě pro soud a třetí pro vlastní potřebu.

Návrh je žádoucí zasílat doporučeně. V případě osobního předání na podatelně soudu si nechat na stejnopisu žaloby pro vlastní potřebu vyznačit převzetí. V případě přikládání různých dokladů k návrhu, je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta.