Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Žádost o bezplatné přidělení právníka, advokáta, obhájce - vzor zdarma

Žádost o přidělení právníka, advokáta, obhájce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

Právní řád České republiky, zná několik možností, jak získat právního zástupce: bezpochyby nejčastějším je způsob zvolení si advokáta (1), pokud si osoba například vzhledem ke svým majetkovým poměrům právního zástupce nemůže dovolit, může podat žádost o ustanovení právního zástupce soudem, tato situace bude v praxi často spojená s žádostí o osvobození od soudních poplatků (2), poslední možností, jak získat právního zástupce je určení advokáta podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii tím, že žadatel odešle příslušnou žádost České advokátní komoře (3).


Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátůOkresní /Obvodní soud v....
(přesná asresa soudu je dostupná stránkách www.justice.cz)


V ...... dne ........

Ke sp. zn.: ..................................


Žalobkyně: jméno a příjmení
datumnarození
bytem

Žalovaný: jméno a příjmení
datum narození
bytem


Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů

Přílohy: dle textu

I.

Dne .... podala žalobkyně ke shora nadepsanému soudu žalobu na náhradu škody, která jí byla způsobena v rámci operačního zákroku použitým přístrojem. Nemocnice provádějící zákrok svou odpovědnost popírá a mimosoudní dohoda zřejmě není možná. Jelikož se jedná o věc právně složitou a žalobkyně nemá dostatečné odborné znalosti, aby mohla zdárně hájit svá práva, a zároveň nemá ani dostatek prostředků, aby si mohla sama opatřit právní zastoupení (žalobkyně je v důsledku operace v plném invalidním důchodu), žádá tímto soud ve smyslu § 30 občanského soudního řádu o ustanovení právního zástupce z řad advokátů.

 

důkaz:     potvrzení o invaliditě

 

II.

 

Žalobkyně doložila své sociální a majetkové poměry v žádosti o osvobození od soudního poplatku. Osvobození jí bylo přiznáno usnesením shora nadepsaného soudu č.j. .... ze dne ....


…………………….
vlastnoruční podpis


Tento vzor najde své uplatnění v případech, kdy půjde o věc právně složitou (např.řízení o náhrdu škody způsobenou nekalosoutěžním jednáním, či například v řízení o náhradu škody na zdravá, nikoli však v případě rozvodu). Uplatnit jej mohou osoby, u nichž jejich majetkové poměry nedovolují, aby si vzali advokáta na své náklady. V praxi bude tato žádost často kombinována s žádostí o osvobození od soudních poplatků.

 

Žádost o ustanovení advokáta se podává témuž soudu, který rozhoduje o podané žalobě a který rozhodoval o osvobození od soudních poplatků. V žádosti bude vhodné upozornit na skutečnost, že bylo tamním soudem rozhodnuto o osvobození od soudního poplatku, není nezbytně nutné, ale můžete přiložit k této žádosti i předmětné usnesení o tom, že soud Vám přiznal osvobození od soudních poplatků. Pokud podáváte žádost o ustanovení právního zástupce spolu se žádostí o osvobození od soudních poplatků, je vhodné abyste soudu předložili i přehled Vašich majetkových poměru. (Formulář je dostupný na techto stránkách u vzoru o žádost o osvobození od soudních poplatků), pokud přehled Vašich majetkových poměrů nepředložíte rovnou s výše uvedenými žádostmi, soud Vás vyzve k jejich doplnění a sám Vám z vlastní iniciativy zašle předmětný formulář.


Ustanoví-li soud zástupce, hradí v takovém případě jeho náklady stát. Osvobození lze přiznat v plném rozsahu anebo pouze částečně.