Dobré odpoledne, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Směnečný platební rozkaz - vzor ke stažení zdarma online

Směnečný platební rozkaz - vzor ke stažení zdarma online
___
___……………… soudu v …………..

(přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz

 

 

Žalobce:                       ............................... (jmeno a příjmení, název společnosti)

……………………. (nar. , IČ)

……………………. (bytem)

 

 

Žalovaný:                     ................................. (jmeno a příjmení, název společnosti)

……………………. (nar. , IČ)

……………………. (bytem)

 

 

o zaplacení směnečného peníze .......................... s příslušenstvím

Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

 

............................./Dvojmo/

 

 

Přílohy:    přílohy dle textu

 

I.

 

Žalobce je ..................... osobou. Žalovaný je osobou ............................ Věcnou příslušnost nadepsaného soudu dovozuje žalobce z ustanovení § 9 odst. 3 písm. p) o.s.ř. a místní příslušnost dle ustanovení § 87 písm. e) o.s.ř., žalobce tak využívá možnost místní příslušnosti soudu dané na výběr a volí jako místně příslušný soud pro toto řízení soud, v jehož obvodu je platební místo ze směnky.

 

Důkaz:

-          směnečná listina

-          ................................/výpis z obchodního rejstříku žalovaného/

 

 

II.

 

Žalobce je formálně legitimovanou osobu ze směnky, tj. řádným majitelem směnky vlastní, vystavené v ..................., dne ................................. žalovaným na řad žalobce. Směnka zní na směnečný peníz ........................... Kč a byla splatná dne ........................ v ..................................

 

/Žalovaný č. 2 je na směnce uveden a podepsán coby avalista směnky za výstavce./

 

Důkaz:

-          směnečná listina

 

 

III.

 

Žalobce po žalovaném uplatňuje úhradu výše specifikované částky ve výši ..................... Kč a příslušenství. Na směnku nebylo žalovaným v platební den ani později ničeho uhrazeno. Žalovaný /i žalovaný č. 2/ je jako výstavce /a aval/ směnky vlastní přímým dlužníkem ze směnky, neboť pro jeho postavení platí ustanovení čl. I § 78 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový (ZSŠ) /a pro žalovaného č. 2 platí § 47 zákona č. 191/1950 Sb. (ZSŠ)/. Žalobce dále požaduje úhradu úroků ze směnečného peníze ve výši 6%  p.a. z částky .......................,- Kč od .................. do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 1/3 procenta z ........................ Kč, tj. ve výši ........................ Kč., a náklady soudního, to vše do tří dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu.

 

Důkaz:

-          směnečná listina

 

IV.

 

S ohledem na výše uvedené navrhuje žalobce, aby nadepsaný soud vydal tento

 

s m ě n e č n ý    p l a t e b n í    r o z k a z :

 

Žalovaný (a žalovaný č.2) je  povinen /společně a nerozdílně/ zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši ........... Kč spolu s úrokem ve výši 6% z uvedeného směnečného peníze od ...................... do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 1/3  procenta, tj. ve výši .................. Kč, a náklady řízení za soudní poplatek,  to vše do tří dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu.

 

V případě, že žalovaný podá ve lhůtě řádně odůvodněné námitky, navrhuje žalobce, aby soud po projednání námitek směnečný platební rozkaz ponechal v platnosti a uložil žalovanému nahradit náklady řízení žalobci.

 

 

V ……….dne………….                                                      ……………………………

                                                                                          žalobce

 

 

 

STÁHNOUT TENTO VZOR ZDARMA (formát WORD)