Dobré odpoledne, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Žaloba, návrh na vydání rozhodčího nálezu - vzor ke stažení zdarma

Žaloba s návrhem na vydání rozhodčího nálezu vzor ke stažení zdarma online
___
___


zaloba-navrh-na-vydani-rozhodciho-nalezu-vzor-ke-stazeni-zdarma
zaloba-navrh-na-vydani-rozhodciho-nalezu-vzor-ke-stazeni-zdarma

ROZHODČÍ SOUD
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyPRŮVODNÍ LIST


Žalobce:    ………………… (jmeno a příjmení/ nazev)
nar./IČ ………………………..
bytem/společnost se sídlem ………………………Žalovaný:    ………………… (jmeno a příjmení/ nazev)
nar./IČ ………………………..
bytem/společnost se sídlem ………………………

Předmět žaloby:    o ……………… Kč s příslušenstvím     

Znění rozhodčí doložky a určení, ve kterém článku předmětné smlouvy se nachází (lze-li identifikovat):        

Osoby dotčené předmětem řízení (jsou-li takové):

Preferovaný způsob komunikace (e-mailová nebo poštovní adresa, na kterou mají být zasílána sdělení během sporu, včetně uvedení kontaktní osoby):

Počet vyhotovení (tři v případě sporu rozhodovaného jediným rozhodcem, pět v případě sporu rozhodovaného rozhodčím senátem):


V …….. dne ………….

ROZHODČÍ SOUD
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Dlouhá 13,
110 00 Praha 1

Žalobce:     ………………….. (jmeno a příjmení, název společnosti)
………………….. (nar., IČ)
……………………. (bytem, společnost se sídlem)

Žalovaný:     ………………….. (jmeno a příjmení, název společnosti)
………………….. (nar., IČ)
……………………. (bytem, společnost se sídlem)


Návrh na určení rozhodce:  buď jmenujeme sami/žádost, aby byl rozhodce jmenován Předsedou rozhodčího soudu, seznam rozhodců je dostupná na stránkách http://www.soud.cz/seznamy-rozhodcu
Žaloba s návrhem na vydání rozhodčího nálezu vzor

Pětkrát        
Přílohy:     plná moc
dle textu

I.

Žalovaný se žalobcem uzavřel dne …………… smlouvu o ………… . Žalobce na základě této smlouvy zaplatil převodem na bankovní účet u ……………. dne ……………… žalovanému smluvenou zálohu ve výši ………… Kč.

Důkaz:        Smlouva o smlouvě budoucí kupní ze …………..
Doklad o vkladu ve výši ……………. Kč na bankovní účet žalovaného u ………….. ze dne ………….


II.

Dne ………….. žalobce odstoupil od smlouvy o smlouvě budoucí ze dne ……………... Odstoupil z důvodu, který je specifikován v smlouvě o smlouvě budoucí kupní v článku ……, odstavci …………. . Žalovaný do dnešního dne nevrátil plnění přijaté od žalobce, konkrétně zálohu ve výši ………………… Kč.

Důkaz:        Smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne ……………..
Odstoupení od smlouvy ze dne ……………….


III.

S ohledem na výše uvedenému žádám, aby Rozhodčí soud určil v souladu s rozhodčí doložkou a Řádem Rozhodčího soudu rozhodčí senát z rozhodců ze seznamu rozhodců vedeného Rozhodčím soudem.

/S ohledem na výše uvedené žádám, aby Rozhodčí soud jmenoval v souladu s rozhdčí doložkou a Řádem rozhodčího soudu rozhodce ………………… (jmeno a příjmení). /

a dále aby jmenovaný rozhodčí senát vydal následující

r o z h o d č í   n á l e z:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši …………..,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené dle § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky ……………,- Kč od …………….. do zaplacení a to vše do tří dnů od nabytí právní moci rozhodčího nálezu. Žalovaný je dále povinen žalobci uhradit náklady řízení.
………………...........….
žalobce