Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Odvolání proti rozsudku soudu - vzor ke stažení zdarma

Odvolání proti rozsudku soudu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

 

Krajskému soudu v Praze

prostřednictvím

Okresního soudu

v Lounech


Ke sp. značce: 8 C 35/2003

Žalobce:         Jan Kos,

                     narozen. 1.1.1945

                     bytem Slezská 14, Beroun

               

Žalovaný:       Petr Nový,

                    narozen 6.6.1966

                    bytem Louny, Krátká 6


o odstoupení od kupní smlouvy

 

Odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 12. 3. 2011 č. j. 8 C 35/2003-46

 

 

Dvojmo


I.

Shora uvedeným rozsudkem mi bylo uloženo zaplatit žalobci 58 000 Kč oproti vrácení osobního vozu Škoda Favorit SPZ LN 52-16, dále nahradit žalobci náklady řízení ve výši 1350 Kč a na účet okresního soudu zaplatit částku 520 Kč. Rozsudek mi byl doručen 11. dubna 2011.

 

II.

Proti tomuto rozsudku, a to do všech jeho výroků, podávám odvolání z důvodu, že soud prvního stupně rozhodl na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, neboť neprovedl důkazy, které jsem k prokázání rozhodných skutečností navrhl [§ 205 odst. 2 písm. d) o. s. ř.].

Okresní soud vycházel ze zjištění, že jsem dne 10. 11. 2009 prodal žalobci osobní vůz zn. Škoda Favorit za cenu 58 000 Kč a že žalobce dopisem ze dne 4. 1. 2010 mi sdělil, že odstupuje od smlouvy pro vady vozu. Soud dále dovodil, že jsem žalobce na vytčené vady před koupí neupozornil.

Soud však neprovedl důkazy za účelem zjištění, zda byl žalobce upozorněn na vady vozu, pro které od smlouvy odstupuje. V tomto směru soud vyslechl pouze účastníky řízení, avšak zásadní rozpor mezi jejich tvrzeními neodstranil. Nevyslechl svědka Jiřího Svobodu, který byl přítomen prohlídce vozu a jednání o koupi se žalobcem, ačkoliv výslech tohoto a dalších svědků jsem od počátku navrhoval k prokázání obsahu jednání se žalobcem při koupi vozu dne 10. 11. 2009.

Okresní soud dostatečně neobjasnil ani charakter vytýkaných vad, zejména, zda vady žalobcem vytčené činí vůz neupotřebitelným ve smyslu § 597 obč. zák. K posouzení této otázky jsem navrhl vyžádání znaleckého posudku, avšak tento důkaz nebyl v řízení proveden.

III.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


V Lounech dne 18. dubna 2011

                                                                                                                                                           Petr Nový

 

 


 

Odvolání se podává u soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje.

Odvolání se podává do 15 dní od doručen písemného vyhotovení rozhodnutí soudu. (§ 204 o.s.ř.)

Je-li předmětem odvolacího řízení peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně, činí soudní poplatek za odvolání 1 000 Kč; jde-li o částku vyšší, platí se z ní 5 %. Soudní poplatky se řídí z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Náležitosti odvolání upravuje § 42 odst. 4 a § 205 o. s. ř. Důvody, jimiž lze odvolání odůvodnit, jsou uvedeny v § 205 odst. 2 o. s. ř. Uplatněným odvolacím důvodem není odvolací soud vázán a odvolatel může měnit odvolací důvody a rovněž odvolací návrh (tj. čeho se odvoláním domáhá) i po uplynutí lhůty k odvolání. Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, lze však měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání.

Nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny v řízení před soudem prvního stupně, lze uplatnit jen v případech podle § 205a o. s. ř.

Proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10.000 Kč (k příslušenství pohledávky se nepřihlíží), není odvolání přípustné. Toto omezení neplatí jen u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.