Dobrý podvečer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor ke stažení zdarma

Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

Návrh na vydání platebního rozkazu
vzor

Okresní soud v ..............

......................

(adresa soudu dostupná na www.justice.cz)

 

Žalobce:        Jan Kos, narozen ............, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, narozen .............., bytem Louny, Krátká 6

 

o 4600 Kč s příslušenstvím

 

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

I.

 

Žalovanému jsem dne 20. 12. 1999 prodal elektrickou vrtačku zn. Bosch s přídavným zařízením za 5000 Kč. Při koupi mi předal 400 Kč s tím, že zbytek mi zaplatí do konce ledna 2000. O tom mi vydal písemné potvrzení, které k důkazu přikládám.

 

Důkaz: písemné potvrzení žalovaného ze dne 20.12.1999

II.

 

Dosud mi žalovaný dlužnou částku nezaplatil a když jsem ho upomenul, řekl mi, že teď nemá peníze.

 

Důkaz: upomínky o zaplacení včetně podacích lístků ze dne 15.1. 2000

 

III.

 

Navrhuji proto, aby soud vydal platební rozkaz, podle kterého je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 4600 Kč s 11% úrokem z prodlení od 1. 2. 2000 do zaplacení a náklady řízení, to vše do 15 dnů od doručení platebního rozkazu.

 

 

V ................ 26. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos

 

 


 

Místně příslušný je obecný soud žalovaného (§ 84 a násl. o. s. ř.). tedy okresní soud podle místa bydliště žalovaného. Krajský soud je příslušný v případech sporů mezi podnikateli týkající se sporů nad 100 000 Kč (§ 9 odst.3 písmeno r) bod 6. o.s.ř.).

 

Za návrh na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně, činí soudní poplatek 1000Kč; jde-li o částku vyšší, poplatek činí 5 % z této částky (z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích)

 

Podle nař. vlády č. 142/1994 Sb. výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení.

 

Máte-li elektronický podpis je možné podat formulářový elektronický platební rozkaz, jehož formulář je dostupný na stránkách www.justice.cz. Soudní poplatky v případě elektronického platebního rozkazu do částky 20.000 Kč včetně 800 Kč, v částce nad 20.000 Kč činí soudní poplatek 4%. Maximální výše peněnžitého plnění, kterou lze elektronickým platebním rozkazem nárokovat je částka ve výši 1 000 000 Kč.

 

Vydání platebního rozkazu lze navrhnout, uplatňuje-li žalobce právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutkových tvrzení v žalobě. Soud může platební rozkaz vydat i bez výslovné žádosti žalobce (v tom smyslu, že žalobce podá žalobu na plnění. Platební rozkaz nelze vydat, jestliže ve věci má jednat a rozhodovat senát nebo není-li znám pobyt žalovaného, nebo jestliže by platební rozkaz měl být doručen žalovanému do ciziny. Podá-li žalovaný, příp. jeden ze žalovaných, včas odpor, ruší se tím celý platební rozkaz a soud bude ve věci jednat. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

 

Evropským platebním rozkazem lze žalovat i peněžní plnění žalovaného, který žije v zahraničí. Jde o podání učiněné na formuláři. Do českého právního řádu byl tento institut zaveden na základě nařízení o evropském platebním rozkazu. Formuář je dostupný na stránkách: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_filling_cs.htm.

 

Zvláštním druhm platebního rozkazu je SMĚNEČNÁ PLATEBNÍ ROZKAZ jehož vzor taktéž najdete v této sekci.