Příjemnou noc, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Návrh na nařízení exekuce - vzor ke stažení zdarma

Návrh na nařízení exekuce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Okresní soud v ................... (přesné adresy soudů dostupné na stránkách www.justice.cz)

.....................

.......................

 

Oprávněný : ....................... jméno, příjmení

                  narozen .....................

                  bytem ...........................

 

Povinný : .........................jméno, příjmení

              narozen ..........................

              bytem .....................

 

 

Návrh na nařízení exekuce
vzo

 

Dvojmo

Přílohy dle textu

_____________________________________________________________________________________________________

 

I.


Exekučním titulem ve věci je vykonatelný .............. (rozsudek/platební rozkaz) vydaný .............. soudem v .............. pod č.j. .............. dne ............., v právní moci od ................ Na základě uvedeného ................ byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému do ........ dnů ode dne doručení platebního rozkazu : /uvést výši pohledávky a úroky z prodlení/

 

Povinný dosud dlužné částky nezaplatil. Povinný je zaměstnancem společnosti ...................

 

Důkaz : úředně ověřená kopie rozhodnutí  ................... s vyznačenou doložkou vykonatelnosti a právní moci

 

II.

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby soud vydal ve věci toto

 

usnesení:

 

Soud nařizuje podle rozsudku ........... soudu v ............... ze dne .............. , č. j. ...............-.......... , k uspokojení pohledávky oprávněného v částce ............... Kč s úroky z prodlení, jak jsou v rozhodnutí stanoveny za dobu od ................ do zaplacení, jakož i nákladů předcházejícího řízení ............ Kč a nákladů návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí ............... Kč výkon rozhodnutí srážkami části mzdy, na kterou přísluší povinnému právo proti jeho zaměstnavateli – plátci mzdy ........................ . Sražené částky je třeba zasílat po právní moci usnesení na adresu: oprávněného ................. (jmeno a příjmení) , bytem ................. , na účet ........................ , vedený u banky .................... .

 

V ........................... dne .......................

 

-------------------------------------

podpis oprávněného

 


 


 

Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekučním titulem se rozumí např. vykonatelné rozhodnutí soudu - platební rozkaz, dlužné výživné, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis s doložkou vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Na exeučním titulu, jde-li např. o souní rozhodnutí, musí být vyznačena právní moc a vykonatelnost. Ode dne, kdy mělo být plněno ze soudního rozhodnutí běží 10 letá promlčecí lhůta pro uplatnění přiznaného nároku (ve smyslu § 110 občanského zákoníku)

S exekucí se lze obrátit 1) na soud 2) přímo na exekutora.

Exekuce prováděná soudem

Návrh na zahájení výkonu rozhodnutí se podává k místně příslušnému okresnímu soudu, který po odstranění případných vad návrhu usnesením nařídí výkon rozhodnutí, přičemž v tomto usnesení zároveň rozhodne i o jeho nákladech, které se pak v rámci nařízeného výkonu také vymůžou. Soud, který výkon rozhodnutí nařídil, se zároveň postará o jeho provedení.

V každé věci může oprávněný navrhnout jen jeden druh výkonu rozhodnutí: srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodej movitých věcí nebo nemovitostí, prodej podniku, zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem, vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů, nebo ukládání pokut k donucení ke splnění jiné povinnosti.

Soudní výkon rozhodnutí končí především vymožením pohledávky oprávněného a nákladů tohoto výkonu, lze ho však ještě předtím zastavit ze zákonem stanovených důvodů, jako je např. neexistence vykonatelného exekučního titulu, již splněná vymáhaná povinnost nebo nedostatek exekučně postižitelného majetku. O zastavení rozhoduje soud i bez návrhu.

 

Exekuce prováděná exekutorem

Návrh na zahájení exekuce podává oprávněný k soudnímu exekutorovi, kterého chce provedením exekuce pověřit - vybrat si jej můžete na stránkách http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.php&w= . Exekutor jej po odstranění případných vad postoupí

Soudní exekutor může v jedné věci zvolit více druhů exekuce zároveň, pro každý z nich pak vydá zvláštní exekuční příkaz. Exekuce může být provedena srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů nebo ukládáním pokut k donucení ke splnění jiné povinnosti. O nákladech exekuce je pak rozhodnuto v samostatném příkazu k úhradě nákladů exekuce, přičemž tyto náklady se také vymáhají v rámci již nařízené exekuce.

Podobně jako soudní výkon rozhodnutí končí exekuce především vymožením pohledávky oprávněného a nákladů exekuce, lze již však také ještě předtím ze stejných důvodů zastavit. O zastavení rozhoduje i bez návrhu soudní exekutor, pokud ale v případě podaného návrhu tomuto návrhu nevyhoví, postoupí jej exekučnímu soudu, který rozhodne s definitivní platností.