Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh, žádost, žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu


Okresnímu soudu v ..............
přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz

 

 

 

Žalobce:     ................nar. .................. bytem ..........................

 

 

Žalovaný:     ................nar. .................. bytem ..........................

 

 


Návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

 Dvojmo

 

 


Přílohy:        kopie nájemní smlouvy z ..............
                     kopie výpovědi z 12. 9. 2014
                     kopie výpisů z účtu za měsíce červenec, srpen a září 2014


I.


Žalovaný, je vlastníkem bytové jednotky č. ............ o velikosti .................. s příslušenstvím, nacházející se v třetím nadzemním podlaží budovy č. p. ............, stojící na pozemku p. č. ............, v k. ú. ............, obec ........, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ........, u Katastrálního úřadu pro ............., katastrální pracoviště ................

 

Žalovaný jako vlastník shora uvedené bytové jednotky mi na základě nájemní smlouvy ze dne .............. pronajal uvedenou bytovou jednotku č. ...........

 

Důkaz:    nájemní smlouva ze dne ........


II.

 

Dne 15. září 2014 jsem obdržel od žalovaného výpověď z nájmu bytu datovanou dnem 12. září 2014. Žalovaný mi dal výpověď bez výpovědní doby pro zvlášť závažné porušení povinnosti dle ust. § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, které žalovaný spatřuje v nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň 3 měsíců, tedy za měsíc červenec 2014 až září 2014.  

 

Výpověď žalovaného není dle mého úsudku oprávněná, neboť nájemné společně s náklady na služby za měsíc srpen 2014 a září 2014 jsem uhradil dle nájemní smlouvy včas, a to k 15. dni kalendářního měsíce, za který se nájemné platí. Nájemné za měsíc červenec 2014 společně s náklady na služby jsem uhradil poté, co jsem z výpisu účtu zjistil, že daná platba neproběhla – nebyla žalovanému uhrazena. Nájemné za měsíc červenec jsem uhradil dne ............... K prokázání úhrady nájemného a nákladů na služby přikládám výpisy z účtu za měsíc červenec, srpen a září 2014.
 
Celou záležitost považuji za nedorozumění na straně žalovaného, který si nenechal nic vysvětlit a na výpovědi trval. Můj naléhavý právní zájem na požadovaném přezkoumání je dán zejména tím, že nájmem předmětného bytu je naplněna jedna z mých základních životních potřeb – potřeba bydlení. Z toho důvodu mi nezbylo nic jiného než v souladu s ust. § 2290 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podat tento návrh, dle kterého spatřuji výpověď žalovaného z nájmu předmětného bytu ze dne 12. září 2014 za neoprávněnou.

 

Důkaz:    výpověď nájmu bytu ze dne 12. 9. 2014
                výpisy z účtu žalobce za měsíce červenec, srpen, září 2014


III.

 

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto


r o z s u d k u:


Určuje se, že výpověď z nájmu bytu č. ...... o velikosti ....... s příslušenstvím nacházejícího se ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. ........., stojícího na pozemku p. č. ............, v k. ú. ............, obec ........, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ........, u Katastrálního úřadu pro ............., katastrální pracoviště ................, sepsaná žalovaným dne 12. září 2014 a doručena žalobci dne 15. září 2014, není oprávněná a je tedy neplatná.

 

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

V  ............ dne ......................


                                                                ............................
                                                                         žalobce

 


Tento návrh je třeba podat ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byla výpověď doručena nájemci (§ 2290 NOZ).

 

Tento návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 5.000,- Kč.


 

 

Nájemci je i nadále zachováno právo bránit se proti výpovědi žalobou u soudu. Nájemce má dle ust. § 2290 NOZ právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněna. Návrh musí být podán soudu do dvou měsíců ode dne, kdy byla výpověď doručena nájemci.

 

 

Nájemce se může domáhat žalobou, v níž žádá, aby soud přezkoumal důvody výpovědi, u výpovědi pronajímatele dané buď z důvodů, které jsou výslovně uvedeny v zákoně nebo i z jiných obdobně závažných důvodů (§ 2288 NOZ). Podmínkou je, aby žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi byla podána do 2 měsíců ode dne doručení výpovědi nájemci. Nepodá-li nájemce takovou žalobu ve stanovené lhůtě, je výpověď platná bez ohledu na relevantnost důvodů v ní uvedených.

 

Soud při rozhodování o takovém návrhu bude přezkoumávat uvedené výpovědní důvody (např. zda nájemce byl opravdu pravomocně odsouzen za trestný čin, zda nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň 3 měsíců atd.).

 

 

S účinností nového občanského zákoníku došlo i ke změně procesního postavení stran v řízení o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu. Na účastníky řízení jsou kladeny požadavky, aby sami označovali důkazy a byli procesně aktivní.