Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor ke stažení zdarma

Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor ke stažení zdarma online (dle § 185e Občanského soudního řádu OSŘ)

____

____

Okresní soud v ……………
(přesné adresy soudů jsou dostupné zde: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx)
(Věcně příslušným bude okresní soud ve smyslu § 9 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.); místní příslušnost je soud podle § 88 písmeno n) o.s.ř., podle soudu u něhož probíhá řízení o úschovách)


V ………………………….. dne ……………………….

Žalobce:    Jméno a Příjmení/Název
        dat. nar./IČ:
        bytem/společnost se sídlem:

/žalobcem je osoba, která je příjemcem nebo ten, kdo uplatňuje právo na vydání úschovy (přihlašovatel)/

Žalovaný:    Jméno a Příjmení/Název
        dat. nar./IČ:
        bytem/společnost se sídlem:

/žalovaným je osoba, která odmítla udělit souhlas k vydání předmětu úschovy/


Návrh na nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy  soudním rozhodnutím podle § 185e o.s.ř.


Dvojmo


Přílohy:        dle textu


Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu/případně lze kolek vylepit již na návrh – výše soudního poplatku je stanovena Sazebníku soudních poplatků při zákoně č. 549/1991 Sb., Položka 14, odstupňováno podle hodnoty předmětu úschovy (peníze do 25.000 Kč včetně – poplatek ve výši 250 Kč, peníze v částce vyšší než 25.000 Kč z 1% této částky, movité věci – poplatek ve výši 750 Kč, za každý cenný papír – poplatek ve výši 150 Kč)

/případně můžete požádat o osvobození od soudních poplatků – formulář naleznete ve vzorech bezplatné právní poradny online zde/.

I.

(popište skutkový stav)

/Např. Dne …… jsem uzavřel se žalovaným smlouvu o koupi bytu č. …… v bytovém domě č. p. …………… , stojícím na pozemku st. p. č. ……… , zapsáno na LV č. ……. , vedeném u Katastrálního úřadu pro …………… , katastrální pracoviště v ……………. , obec ………….. katastrální území ……….. Platební podmínky byly ve smlouvě sjednány tak, že žalobce nejprve uhradí ve 4 splátkách ve výši …………… Kč celkovou kupní cenu ve výši ……, a že následně po předložení potvrzení o uhrazení všech těchto splátek udělí žalovaný žalobci souhlas k předání předmětu souhlasu. Současně byla mezi panem …………………… a žalovaným uzavřena smlouva o úschově, která korespondovala s výše uvedenými podmínkami předání. Přestože žalobce žalovaného již několikrát v této věci osobně i písemně kontaktoval a předložil mu požadované dokumenty, do dnešního dne souhlas k vydání klíčů od žalovaného neobdržel./

Důkazy: smlouvy, jiná písemná komunikace a podobně


II.

S ohledem na výše uvedené, žalobce žádá, aby výše nadepsaný soud rozhodl takto:

Žalovaný je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalobci. Žalovaný je povinen uhradit vzniklé náklady řízení žalobci do 15 dní od právní moci rozhodnutí.

 

………………………
podpis žalobce