Dobrý večer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

 

Návrh, žádost, žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu


Okresnímu soudu v ..............
přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz

 

 

 

Žalobce:     ................nar. .................. bytem ..........................

 


Žalovaný:     ................nar. .................. bytem ..........................

 

 


Návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

 


Dvojmo

 

 


Přílohy:    kopie nájemní smlouvy z ..............
                 kopie výpovědi z 10. 2. 2014
                 kopie výpisu zpráv z mobilního telefonu č. ...................
                 kopie námitek proti výpovědi ze dne 20. 2. 2014


I.


Žalovaný, je vlastníkem bytové jednotky č. ............ o velikosti .................. s příslušenstvím, nacházející se v ............ nadzemním podlaží budovy č. p. ............, stojící na pozemku p. č. ............, v k. ú. ............, obec ........, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ........, u Katastrálního úřadu pro ............., katastrální pracoviště ................

 

S žalovaným jako vlastníkem shora uvedené bytové jednotky jsem uzavřel dne ............. nájemní smlouvu, na základě které mi žalovaný pronajal předmětnou bytovou jednotku č. ...................

 

Důkaz:    nájemní smlouva ze dne ........


II.

 

Dne 15. 2. 2014 jsem obdržel od žalovaného výpověď z nájmu bytu datovanou dne 10. 2. 2014. Žalovaný mi zaslal výpověď z důvodu hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu dle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Žalovaný považoval za hrubé porušení povinnosti to, že jsem část pronajatého bytu dal do podnájmu panu ....................., nar. ................, bytem ....................... bez souhlasu žalovaného.

 

Vzhledem k tomu, že jsem v bytové jednotce č. ........., která je předmětem nájemního vztahu mezi mnou a žalovaným, hodlal nadále trvale bydlel společně s podnájemníkem, oznámil jsem žalovanému, že dojde k navýšení počtu osob žijících v pronajímané bytové jednotce o jednu osobu. Tuto skutečnost jsem mu oznámil dne .......... prostřednictvím textové zprávy zaslané na telefonní číslo žalovaného č. ..................... Následně jsem žalovanému tuto informaci ještě osobně potvrdil dne ..................., při převzetí vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za kalendářní rok 2013.

 

Dle ust. § 2274 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může nájemce dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. V nájemní smlouvě nebyl zákaz podnájmu ujednán ani si žalovaný nevyhradil právo vyjádřit souhlas s přijetím každého nového člena nájemcovy domácnosti.

 

Žalovaný mě ve výpovědi z nájmu bytu ze dne 10. 2. 2014 poučil o právu vznést proti výpovědi námitky. Písemné námitky proti výpovědi z nájmu bytu ze dne 20. 2. 2014 jsem zaslal žalovanému, kterému byly doručeny dne 24. 2. 2014. Žalovaný se mi k těmto námitkám nevyjádřil, pouze mi oznámil, že na své výpovědi trvá a abych k 1. 6. 2014 odevzdal pronajatý byt.  

 

S ohledem na shora uvedené považuji výpověď žalovaného za neoprávněnou, neboť v pronajaté bytové jednotce č. ............ jsem trvale bydlel i po uzavření podnájemní smlouvy s podnájemníkem. Skutečnost, že příjmu do svého bytu podnájeníka jsem žalovanému včas oznámil prostřednictvím textové zprávy i následně osobně dne ............., kdy mi žalovaný předával vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za kalendářní rok 2013. U našeho rozhovoru byl přítomen soused ................. nar. .................., bytem ........................... K prokázání mého tvrzení přikládám výpis zpráv z mého mobilního telefonu.

 

Můj naléhavý právní zájem na požadovaném přezkoumání je dán zejména tím, že nájmem předmětného bytu je naplněna jedna z mých základních životních potřeb – potřeba bydlení. K uzavření podnájemní smlouvy jsem se rozhodl z finančních důvodů, poté co ode mě v lednu 2014 odešla přítelkyně a cena měsíčního nájemného 12.000,- Kč byla pro mě samotného příliš vysoká.

 

Na základě shora uvedených skutečností podávám v souladu s ust. § 2290 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento návrh, dle kterého spatřuji výpověď žalovaného z nájmu předmětného bytu ze dne 10. 2. 2014 za neoprávněnou.

 

Důkaz:  výpověď nájmu bytu ze dne 10. 2. 2014    
              výpis zpráv z mobilního telefonu č. ...................
              výslech souseda pana ............................
              námitky proti výpovědi ze dne 20. 2. 2014

              doklad o doručení námitek
        

III.

 

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto


r o z s u d k u :


Určuje se, že výpověď z nájmu bytu č. ...... o velikosti ....... s příslušenstvím nacházejícího se v ........... nadzemním podlaží domu č. p. ........., stojícího na pozemku p. č. ............, v k. ú. ............, obec ........, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ........, u Katastrálního úřadu pro ............., katastrální pracoviště ................, sepsaná žalovaným dne 10. 2. 2014 a doručena žalobci dne 15. 2. 2014, není oprávněná a je tedy neplatná.

 

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

V  ............ dne ......................


                                                                ............................
                                                                         žalobce

 


Tento návrh je třeba podat ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byla výpověď doručena nájemci (§ 2290 NOZ).

Tento návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 5.000,- Kč.

 


 

 

Nájemci je i nadále zachováno právo bránit se proti výpovědi žalobou u soudu. Nájemce má dle ust. § 2290 NOZ právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněna. Návrh musí být podán soudu do dvou měsíců ode dne, kdy byla výpověď doručena nájemci.

 

Nájemce se může domáhat žalobou, v níž žádá, aby soud přezkoumal důvody výpovědi, u výpovědi pronajímatele dané buď z důvodů, které jsou výslovně uvedeny v zákoně nebo i z jiných obdobně závažných důvodů (§ 2288 NOZ). Podmínkou je, aby žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi byla podána do 2 měsíců ode dne doručení výpovědi nájemci. Nepodá-li nájemce takovou žalobu ve stanovené lhůtě, je výpověď platná bez ohledu na relevantnost důvodů v ní uvedených.

 

Soud při rozhodování o takovém návrhu bude přezkoumávat uvedené výpovědní důvody (např. zda nájemce byl opravdu pravomocně odsouzen za trestný čin, zda nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň 3 měsíců atd.).

 

S účinností nového občanského zákoníku došlo i ke změně procesního postavení stran v řízení o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu. Na účastníky řízení jsou kladeny požadavky, aby sami označovali důkazy a byli procesně aktivní.