Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žádost o odpuštění hrazení nákladů ve vězení - vzor ke stažení

Žádost o odpuštění hrazení nákladů výkonu trestu ve vězení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Věznice Valdice
Jiří Kocourek, ředitel
Náměstí míru 55/E
507 11 Valdice
                                                                                           

 

Ve Valdicích dne 10.10.2008


 

Odsouzený: Karel Široký, nar. 19.12.1955, Kozí 10, 100 00 Praha 1
                     - pro trestný čin podvodu dle ust. § 250 odst. 1, 4 tr. zák

Žádost odsouzeného o prominutí povinnosti hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody


Vážený pane řediteli,
vaším rozhodnutím ze dne 5.10.2008, č.j. ... mi byla uložena povinnost uhradit náklady výkonu trestu odnětí svobody ve výši 235.000,- Kč.

Vzhledem ke svým tíživým sociálním poměrům se na Vás obracím se žádostí o úplné prominutí povinnosti hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody ve smyslu ust. § 35 odst. 4 z.č. 169/1999 Sb., v platném znění. Tíživost sociálních poměrů spatřuji především v nemožnosti nalézt zaměstnání a samostatné bydlení. Od doby propuštění jsem veden v evidenci úřadu práce, na podporu v nezaměstnanosti již nemám nárok, proto jsem doplácen dávkami sociální péče do životního minima. Po propuštění z výkonu trestu dále došlo k rozvodu mého manželství, kdy jsem povinen přispívat na výživu nezl. synů Karla Širokého, nar. 1.1.1996 a Vladimíra Širokého, nar. 1.3.1994, kteří byli svěřeni do péče bývalé manželky, celkovou částkou 4.000,- Kč. Od doby propuštění z výkonu trestu bydlím u známých, neboť nemohu sehnat bydlení odpovídající mým finančním možnostem. Žádal jsem ÚMČ Praha 1 o přidělení sociálního bytu, vzhledem k nedostatku těchto bytů mi snad bude vyhověno za dva roky. Nemovitý majetek nevlastním a z majetku movitého vlastním pouze věci běžné osobní potřeby.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám o úplné prominutí povinnosti hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody ve výši 235.000,- Kč.

Děkuji za vyřízení žádosti a jsem s pozdravem 

 

.........................................................
Karel Široký   

 


 

Informace:

Text vychází z ust. § 35 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, která stanoví, že  ředitel věznice může na základě písemné a potřebnými doklady doložené žádosti odsouzeného prominout zcela nebo zčásti povinnost uhradit náklady výkonu trestu, ze kterého byl odsouzený propuštěn, odůvodňují-li to tíživé sociální poměry odsouzeného.  
Zákon zároveň stanoví kategorie odsouzených, kteří jsou od povinnosti hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody osvobozeni.

Mezi tyto patří odsouzení:

  • kteří nebyli nezaviněně zařazeni do práce a neměli v období kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost,
  • kteří nedovršili 18. rok věku,
  • po dobu poskytování ústavní (nemocniční) péče, jsou-li zdravotně pojištěni podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou případů uvedených v § 36 odst. 1,
  • po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terapeutického programu s dobou výuky nebo terapie nejméně 21 hodin týdně,
  • po dobu přerušení výkonu trestu,
  • po dobu účasti na soudním jednání v postavení svědka nebo poškozeného,
  • po dobu dočasného předání do ciziny,
  • jsou-li na útěku. 

 

Auto a.s.
Martin Vonásek – personální ředitel
Nádražní 5
150 00 Praha 5
V Praze dne 23.5.2008
Stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Vážený pane řediteli,
na základě pracovní smlouvy ze dne 2.3.2007 pracuji ve firmě Auto a.s. jako mzdová účetní. Ve smlouvě byla ujednána základní mzda ve výši 25.000,- Kč. Dne 20.5.2008 došlo k rozšíření  mého pracovního týmu o kolegu  Františka Čížka, který nastoupil rovněž na pozici mzdového účetního, tedy vykonává stejnou práci jako já. Dle pracovní smlouvy s ním byla sjednána základní mzda ve výši 30.000,- Kč. Domnívám, že tímto postupem došlo k porušení pracovněprávních předpisů spočívající v porušení zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty.
Žádám Vás proto ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákoníku práce o osobní projednání této záležitosti ve lhůtě 1 měsíce.
Děkuji za brzké vyrozumění a jsem s pozdravem