Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Žádost obviněného o stanovení výše kauce - vzor zdarma ke stažení

Žádost obviněného o stanovení výše kauce (peněžité záruky) - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení

___

___ 

Městský soud v Brně

Rooseveltova č. 16

Brno

sp. zn. Nt 3100/99

obviněný:       Karel Novák, nar. 17. 8. 1969, soukromý podnikatel,

                                bytem Tovární č. 34, nehlášeně bytem Koniklecova č. 9, Brno, u slečny Pavly Koukalové,

                                t. č. ve vazbě ve věznici Brno-Bohunice

                                stíhaný pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákona a další

 

zastoupený obhájcem:     JUDr. Martin Bílý, advokát, AK Brno, Na Baštách č. 9

28. prosince 1999

Věc: žádost obviněného Karla Nováka o stanovení výše peněžité záruky

dvakrát

Dne 27. 7. 1999 mně bylo podle § 160 odst. 1 tr. řádu sděleno vyšetřovatelem Městského úřadu vyšetřování v Brně obvinění pro skutek, ve kterém je spatřováno spáchání trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákona a poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zákona. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 29. 7. 1999 č. j. Nt 3100/99-6 jsem byl podle § 68 tr. řádu vzat do vazby z důvodu uvedeného v § 67 odst. 1 písm. a) tr. řádu. Rozhodnutí o vzetí do vazby bylo odůvodněno tím, že jsem se nezdržoval v místě bydliště delší dobu, takže po mně muselo být vyhlášeno pátrání.

Nepopírám, že jsem se v místě trvalého bydliště nezdržoval, a to z důvodů dlouhodobých neshod s bývalou manželkou Alenou Novákovou. Po odchodu ze společné domácnosti jsem se odstěhoval ke své přítelkyni Pavle Koukalové na ulici Koniklecova č. 9 v Brně. Adresu svého nového místa pobytu jsem své bývalé manželce nesdělil z toho důvodu, že jsem se chtěl vyhnout tomu, aby tato obtěžovala mou novou přítelkyni. Připouštím, že tento můj postoj vedl k tomu, že mi nebylo možno doručit předvolání k vyšetřovateli.

Pokud se týká mé osoby, poukazuji na to, že na to, že jsem soukromý podnikatel v oboru koupě zboží za účelem dalšího prodeje. Mám provozovnu na ulici Vídeňská č. 9 v Brně, kde zaměstnávám 3 zaměstnance, kterým zajišťuji práci. Mým pobytem ve vazbě je ohrožena schopnost firmy dostát svým závazkům a možnost vyplácení výplat mým zaměstnancům. V této souvislosti zdůrazňuji i skutečnost, že jsem dosud nikdy nebyl soudně trestán. Zároveň prohlašuji, že v případě propuštění z vazby na svobodu bych se zdržoval u své přítelkyně Pavly Koukalové.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem mám za to, že je u mě možno vazbu nahradit peněžitou zárukou ve smyslu ustanovení § 73a odst. 1 tr. řádu. Podávám tímto návrh na přijetí peněžité záruky jako náhrady za mou vazbu s tím, aby soud podle § 73a odst. 2 tr. řádu stanovil její výši a způsob složení. Peněžitou záruku by za mě složila Pavla Koukalová, nar. 9. 9. 1971, soukromá podnikatelka, bytem Brno, Koniklecova č. 9.

S ohledem na své majetkové poměry navrhuji peněžitou záruku ve výši 150 000,– Kč.

 

                                                                                                             obviněný Karel Novák