Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Stížnost proti rozhodnutí Policie o uložení pořádkové pokuty - vzor zdarma

Stížnost proti rozhodnutí Policie o uložení pořádkové pokuty - vzor ke stažení zdarma online
__
__Stížnost obviněného proti rozhodnutí Policie (policejního orgánu) o uložení pořádkové pokuty


Okresnímu soudu ve ……
(adresy soudů dostupné na stránkách www.justice.cz)

prostřednictvím

Policie České republiky, Okresního ředitelství ve …………./  ……………. státního zastupitelství ………
(adresa)

k č.j. : ……………………………..


Obviněný:        jméno a příjmení
nar. …………
bytem: ………………..


Trojmo

Věc: Stížnost obviněného ………….. proti rozhodnutí policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty ze dne ……………. , č.j. …………………

I.

Já, obviněný …………. , nar. …………., bytem ………… jsem stíhán policejním orgánem Policie České republiky, Okresního ředitelství ve ……….., pod č.j. …………… pro trestné činy …………. podle § ………….. tr. zák. a pro trestný čin …………. podle ……………… tr. zák.

Na den 16. 2. 2006 mne předvolal policejní orgán k doplnění výslechu v uvedené věci. Zásilku s předvoláním mi zaslal na adresu mého bydliště, kterou jsem uvedl pro doručování. Bydlím zde sám, ovšem dne 7. 2. 2006, kdy pošta doručovala tuto zásilku, jsem byl na návštěvě příbuzných na Slovensku (až do 12. 2. 2006). Se svým otcem Jiřím Patočkou, nar. 2. 12. 1943, nyní bytem Napajedla, Jiráskova č. 23, jsem se domluvil, že mi v bytě v době mé nepřítomnosti opraví elektroinstalaci. Proto ho zde zastihla poštovní doručovatelka i dne 7. 2. 2006 a omylem mu předala zásilku určenou pro mne, nebo na ní nebylo vyznačeno datum narození Jiřího Patočky, jemuž byla zásilka určena, a otec měl až do konce roku 2005 trvalé bydliště na stejné adrese jako já. Otec si pak zásilku po jejím otevření vzal s sebou, aby mne mohl telefonicky informovat
o jejím obsahu, ale protože mne telefonem nezastihl, zapomněl mi ji předat ihned po mém návratu ze Slovenska a učinil tak až dne 19. 2. 2006 při mé návštěvě u něj. Tyto skutečnosti lze zjistit z podepsané dodejky (doručenky) a porovnáním mého podpisu s podpisem mého otce, popřípadě výslechem mého otce.

Dne 24. 2. 2006 mi pak bylo doručeno usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Okresního ředitelství ve Zlíně, ze dne 21. 2. 2006, č.j.: OVV– ZL 478/2005–B, jímž mi byla uložena pořádková pokuta ve výši 5000 Kč za neomluvené nedostavení se k výslechu, k němuž jsem byl předvolán na den 16. 2. 2006.

Jak je z uvedeného patrné, k výslechu jsem nebyl řádně předvolán, protože zásilka s předvoláním mi nebyla řádně ani včas doručena, a to nikoli mou vinou, takže proti citovanému usnesení policejního orgánu podávám v třídenní lhůtě
stížnost

a navrhuji, aby Okresní soud ve ……….. zrušil usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Okresního ředitelství ve ………… , ze dne ………….., č.j.: ………….., o uložení pořádkové pokuty.

V ………… dne …………….

Obviněný ……………………