Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ - vzor ke stažení zdarma

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

aktualizováno dne 15. 5. 2018

 

___

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Mateřská škola Kolín
Mgr. Jarmila Nová
ředitelka mateřské školy
Černá 1544/25
280 01 Kolín

 


k č. j.: 145/7/2015/Mš

 

Krajskému úřadu Středočeského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

 

prostřednictvím

 

Mateřské školy Kolín

 

 

Dítě:                           Jan Doležal, nar. 1. 11. 2012, Nad Strání 54, 280 01 Kolín

Zákonný zástupce:     Květoslava Doležalová, nar. 1. 8. 1984, Nad Strání 54, 280 01 Kolín

 


ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZE DNE 14. 5. 2015,
Č. J. 145/7/2015/Mš

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí syna Jana Doležala k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ze dne 14. 5. 2015, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kolín, příspěvková organizace, Černá 1544/25, 280 01 Kolín, v zastoupení ředitelky organizace Mgr. Jarmily Nové, podávám jako zákonný zástupce dítěte v zákonné lhůtě

 

o d v o l á n í :

 

které odůvodňuji následovně.

 

Výše uvedeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o nepřijetí mého syna k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, kdy konkrétní důvod zamítavého vyřízení spočíval v nesplnění kritéria věku, kdy byly přijímány děti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školky, přičemž starší dítě mělo přednost. Dalším důvodem nepřijetí bylo nenaplnění požadavku stanoveného v ust. § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, kdy cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání dítěte, nikoli pouze péče o děti v době, kdy se o ně nemohou postarat rodiče či jiné osoby.

 

Vzhledem k psychické a fyzické zralosti svého syna se domnívám, že cíl předškolního vzdělávání vymezený v ust. § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, by plně přispěl k rozvoji jeho osobnosti v předškolním věku, neboť je na svůj věk velice zvídavý a zajímá se o věci a podněty ve svém okolí. Syn je společenský, má zájem se učit novým věcem a rád vyhledává dětský kolektiv. Tedy cíl předškolního vzdělávání – výchova a vzdělání by vzhledem k jeho osobnosti byl přednostně naplněn a skutečnost, že se dne 1. 11. 2015 budu muset vrátit zpět do zaměstnání je dle mého názoru až druhořadá.

 

Syn splňuje podmínky povinného očkování potřebného pro přijetí do předškolního zařízení ve smyslu ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Dále splňuje kromě požadovaného věku i  ostatní kritéria stanovené ředitelkou příspěvkové organizace MŠ Kolín pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016, a to trvalý pobyt na území města Kolín, zájem o celodenní docházku.

 

S ohledem na výše uvedené zastávám názor, že v případě mého syna by jeho začlenění do předškolního vzdělávání mělo pozitivní dopad na rozvoj jeho osobnosti, bez ohledu na kritérium věku, které dle doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání ze dne 9. 10. 2012, sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK, nesmí znamenat absolutní vyloučení mladších dětí z předškolního vzdělávání.

 

Na základě výše uvedených skutečností žádám Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán, aby napadené rozhodnutí zrušil a sám rozhodl o přijetí, neboť důvody pro které nebyl syn Jan Doležal, nar. 1. 11. 2012, přijat nejsou absolutní překážkou pro nepřijetí a vyloučení mladších dětí z předškolního vzdělávání.

 

V Kolíně dne 10. 5. 2015

 

                                                    .................................................
                                                       Květoslava Doležalová
                                                       zákonný zástupce dítěte

 

 


 

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje výlučně ředitel MŠ jako orgán státní správy. Toto výlučné oprávnění ředitele MŠ vyplývá ze školského zákona a správního řádu. Do takového rozhodování nemůže zřizovatel MŠ zasahovat. Proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu příslušného kraje, v jehož obvodu má školka sídlo.

 

Rozhodnutí o nepřijetí musí být náležitě odůvodněno. Za nedostatečně odůvodněné rozhodnutí se považuje pouhé konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů nebo že nezískalo dostatečný počet bodů. Takové rozhodnutí se považuje za nepřezkoumatelné pro nedostatky v odůvodnění, a v případném odvolání, je na krajském úřadu, aby jako nadřízený správní orgán takové rozhodnutí zrušil. Stejně tak může být rozhodnutí zrušeno z důvodu, že ředitel MŠ své rozhodnutí založil na nezákonných kritériích.

 

Ředitel MŠ má povinnost si ponechat volná místa pro případy, že se některý ze zákonných zástupců dítěte proti rozhodnutí odvolá a jeho odvolání bude nadřízeným krajským úřadem vyhověno. V takovém případě, má úspěšný odvolatel nárok na to, aby jeho dítě bylo umístěno do školky.