Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Žádost o střídavou péči o dítě k soudu - vzor ke stažení

Návrh rodiče na změnu úpravy výchovy nezletilého dítěte - střídavá péče, výchova - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___

Okresnímu soudu

v Lounech

ke sp. zn. P 56/90

Věc: Péče o nezl. Zuzanu Novou, nar. 14. 7. 1986Matka: Jarmila Nová, bytem Louny, nám. Míru 9

Otec: Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

Návrh otce na změnu výchovy nezl. Zuzany Nové
I.


Rozsudkem Okresního soudu v Lounech ze dne 9. 3. 1990 č.j. 8 C 29/89 – 58 bylo naše manželství rozvedeno a dcera byla svěřena do výchovy matce. Výživné na dceru platím ve výši 1000 Kč.

Důkaz: uvedený rozsudek


II.


S dcerou udržuji pravidelný kontakt, tráví se mnou a s mojí novou manželkou řadu víkendů a ráda pobývá u nás doma. Je studentkou gymnázia v ulici Na vyhlídce, které je v blízkosti mého bydliště.

Jsem schopen, a to i za pomoci mé rodiny, plně zajistit veškeré materiální potřeby dcery (stravu, praní prádla atd.) a mám zájem podílet se větší měrou na její výchově. V rámci dosavadní právní úpravy mi to bylo umožněno. Dceru a její matku jsem informoval o možnosti svěření dcery do střídavé výchovy a obě můj návrh přijaly pozitivně.


III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:Nezletilá Zuzana Nová se svěřuje v každém lichém měsíci v kalendářním roce do výchovy otce a v každém sudém měsíci do výchovy matky.

Matka je povinna platit na výživu nezletilé v každém lichém měsíci částku 800 Kč do 10. dne v měsíci předem k rukám otce počínaje nabytím právní moci rozsudku. Otec je povinen platit na výživu nezletilé v každém sudém měsíci částku 1000 Kč do 10. dne v měsíci předem k rukám matky.

Tím se mění úprava výchovy a výživy nezletilé.V Lounech dne 26. ledna 2001

Petr Nový

Poznámky k žádosti:

  • Návrh se podává u soudu, který vede spis péče o nezletilého. Změní-li se poměry, může soud změnit rozsudek o výchově a výživě nezletilých dětí i bez návrhu.

  • Novela zákona o rodině (zákon č. 91/1998 Sb.) přinesla dva nové instituty – svěření nezletilého dítěte do společné výchovy (viz předchozí vzor) a do střídavé výchovy rodičů. Při střídavé výchově je třeba přesně vymezit časové období, po které bude dítě v péči toho kterého z rodičů. Svěření do střídavé péče a do společné výchovy předpokládá zájem obou rodičů o výchovu dítěte a jejich způsobilost dítě vychovávat. Soud zvažuje, je-li tento způsob výchovy v zájmu dítěte a zda tak budou lépe zajištěny jeho potřeby. Rozhodnutí o úpravě práv a povinností rodičů k nezl. dítěti může být nahrazeno dohodou rodičů schválenou soudem.

  • Soudní poplatek se neplatí.