Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Žaloba o zaplacení faktury - vzor ke stažení zdarma

Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
Žaloba o zaplacení faktury

 


Okresní soud v Českém Krumlově
Linecká 284
381 20 Český Krumlov

V Kaplici dne 31.10.2007

Žalobce:
OKNAPLAST s.r.o.
Šumavská 56, Kaplice, PSČ: 382 31
IČ: 00078965
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 005

Žalovaný:
DOROTA s.r.o.
Budějovická 13, Český Krumlov, PSČ: 382 30
IČ: 22222444
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 9665


Žaloba o zaplacení částky 60.000,- Kč s příslušenstvím
Návrh na vydání platebního rozkazu
vzor


Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu.

Dvojmo

Přílohy:
objednávka
dodací list
faktura
internetový výpis z obchodního rejstříku žalobce
internetový výpis z obchodního rejstříku žalovaného

I.

Žalovaný si dne 20.8.2007 objednal u žalobce 2 plastová okna typu KU za cenu 30.000,- Kč včetně DPH písemnou objednávkou č. 200776.

Žalobce okna žalovanému řádně a včas dodal dne 10.9.2007. Žalovaný potvrdil řádné a včasné převzetí oken v dodacím listu ze dne 10.9.2007 č. 153.

K zaplacení ceny oken vystavil žalobce žalovanému fakturu č. 2007226 ze dne 11.9.2007 se splatností 10.10.2007.

Důkazem:
objednávka ze dne 20.8.2007 č. 200776
dodací list ze dne 10.9.2007 č. 153
faktura č. 2007226 ze dne 11.9.2007

II.

Žalovaný do dnešního dne nezaplatil žalobci cenu oken, tj. 60.000,- Kč.

III.

Žalobce si se žalovaným nedohodnul smluvní úroky z prodlení, a proto žalobce požaduje z dlužné částky zákonné smluvní úroky z prodlení podle § 369 obchodního zákoníku a § 1 nařízení vlády 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení
a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

IV.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento

p l a t e b n í r o z k a z:

žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 60.000,- Kč včetně příslušenství, tj. úroky z prodlení ve výši 9,5% ročně z částky 60.000,- Kč od 11.10.2007 do 31.12.2007 a dále z částky 60.000,- Kč ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, stanovené vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, až do zaplacení, a náklady soudního řízení včetně náhrady za poskytované právní služby včetně DPH, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto platebního rozkazu.

OKNAPLAST s.r.o.
jednající Miroslavem Janákem,
jednatelem