Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Zprostředkovatelská smlouva - vzor ke stažení zdarma, náležitosti zprostředkovatelské smlouvy

Zprostředkovatelská smlouva - formulář, tiskopis, vzor ke stažení online zdarma
Náležitosti zprostředkovatelské smlouvy

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

…………………………………………..

na straně jedné jako zprostředkovatel

a

…………………………………………………..

na straně druhé jako zájemce

tuto

zprostředkovatelskou smlouvu

I.

Předmět plnění smlouvy

1.1. Předmětem plnění této zprostředkovatelské smlouvy je závazek zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce v budoucnu uzavřel blíže neurčený počet kontraktů na dodání zboží tvořících předmět výroby nebo obchodování zájemce.

1.2. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za činnost uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku odměnu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

II.

Prohlášení zprostředkovatele

Zprostředkovatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy, není činný v oblasti zprostředkování uzavírání obchodů s produkty shodnými s produkty zastoupeného, má příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je zákon vyžaduje a nejsou mu známy jiné skutečnosti, které by bránily jeho činnosti dle této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zájemce je povinen poskytovat zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace a podklady, které bude vyžadovat zprostředkování příslušných kontraktů, především jakékoliv změny cen obchodovaných komodit, prodejních podmínek nebo platebních termínů.

3.2. Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy zájemce v souvislosti se zprostředkováním Kontraktů a bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření Kontraktů.

3.3. Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů zájemce a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit pouze je – li to v zájmu zájemce nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. Po celou dobu trvání této smlouvy bude zprostředkovatel dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno zájemce.

3.4. Zprostředkovatel je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob a subjektů, avšak odpovídá za jejich činnost ve stejném rozsahu, jako by ji vykonával on sám. Bez udělení písemné plné moci není zprostředkovatel oprávněn jménem zájemce uzavírat žádné dohody, smlouvy nebo činit jiné právní úkony, které by zájemce zavazovaly.

IV.

Odměna a úhrada nákladů

4.1. Zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu za činnost uvedenou v čl. 1.1. této smlouvy v případě uzavření každého kontraktu mezi zájemcem a třetí osobou za podmínky alespoň částečného splnění takto sjednaného závazku třetí osobou.

4.2. Odměna zprostředkovatele za činnost uvedenou v čl. 1.1 této smlouvy se sjednává ve výši …….% z hodnoty uzavřeného kontraktu.

4.3. Zájemce se zavazuje vyplatit zprostředkovateli odměnu v příslušné výši na jeho účet do 10 dnů po obdržení plateb za dodání služeb či zboží dle zprostředkovaného Kontraktu dle čl.. 1.1.

4.4. V případě prodlení zájemce s úhradou odměny dle čl. 4.2. a nákladů dle čl. 4.5. sjednávají smluvní

strany smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky.

V.

Exkluzivita

5.1. Zprostředkovatel prohlašuje, že považuje zájemce za jediného a výhradního partnera pro zprostředkování jednání s třetími osobami o uzavření Kontraktů a dále že neuzavřel ani neuzavře s žádnou další osobou zprostředkovatelskou ani jinou obdobnou smlouvu, jejímž předmětem by byla činnost směřující k uzavření Kontraktů.

5.2. Při porušení závazků uvedených v bodech 2. nebo 3. tohoto článku je poškozená strana (zájemce případně zprostředkovatel) oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny uzavřeného kontraktu, kterou se provinilá strana zavazuje zaplatit do 10 dnů od obdržení jejího vyúčtování.

VI.

Trvání a zánik závazků ze smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku od jejího podpisu oběma stranami.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemně formou očíslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.

2. Závazky ustanovené touto smlouvou a z této smlouvy vyplývající se řídí českým právním řádem.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení rozhodovaným dle zásad spravedlnosti před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 dle Jednacího řádu vydaného touto společností a zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení před podpisem této smlouvy, jakož i s jeho Poplatkovým řádem a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.

V ……………………. dne …………………

………………………………………….. ………………………………………

Zprostředkovatel zájemce


STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Informace a náležitosti zprostředkovatelské smlouvy:

Účel: je využívána, když jedinec potřebuje pomoci s prodejem věci – může být uzavřena např. s realitní kanceláří, když chcete prodat nemovitost.

 

Náležitosti zprostředkovatelské smlouvy:

  • určení smluvních stran – zprostředkovatel, zájemce,

  • závazek zprostředkovatele obstarat příležitost uzavřít určitou smlouvu – zprostředkovatel pouze vyhledává pro zájemce smluvního partnera, neuzavírá za něho smlouvu,

  • alespoň rámcové určení smlouvy, jejíž uzavření má být zprostředkováno

  • úplatnost (úplata někdy slouží i k odlišení od jiného smluvního typu – např. vyhledání smluvního partnera za úplatu = zprostředkovatelská smlouva; vyhledání bezplatné = příkazní smlouva).

 

Pro zprostředkovatelskou smlouvu se nevyžaduje písemná forma, ale pakliže bude předmětem zprostředkování důležitá smlouva, je dobré uzavřít ji písemně. Zprostředkovatel není oprávněn činit žádné právní úkony => zprostředkovanou smlouvu uzavírá se třetí osobou sám zájemce.

Hlavní povinností zprostředkovatele je vyvíjet činnost. Nemusí dojít k uzavření smlouvy (ale může to mít vliv na provizi). Zprostředkování zahrnuje navázání styku s osobami, jež mohou být potenciální stranou smlouvy, zjišťování, zda mají úmysl uzavřít smlouvu, a informovat o takových osobách druhou smluvní stranu, tj. zájemce.

Zprostředkovatel může zprostředkovávat pro obě strany, jestliže to nezakazuje smlouva. Má právo na provizi, byla-li smlouva uzavřena jeho přičiněním.

Tato smlouva bývá často kombinována se smlouvou příkazní => zprostředkovatel je oprávněn s vyhledaným partnerem uzavřít smlouvu (např. agentura zastupující umělce či modelky, realitní kanceláře apod.).