Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Zrušení smlouvy na opravu věci pro opakovaný výskyt vady - vzor ke stažení

Zrušení smlouvy na opravu věci pro opětovný výskyt vady - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení zhotovitele (či název firmy)
IČ zhotovitele
Adresa zhotovitelePraha, 1. června 2010

Zrušení smlouvy

Vážení,

dne ….. jsem ve Vaší provozovně uzavřela smlouvu, jejímž předmětem byla oprava mého televizoru značky Super Color. Vaše společnost se ve smlouvě zavázala odstranit vadu tohoto televizoru, jež spočívala v černobílém zobrazování namísto barevného. Pracovníkem Vaší společnosti, panem Zkušeným, jsem byla ujištěna, že vadu lze snadno odstranit výměnou součástky.


Oprava byla provedena dne……., kdy jsem také televizor ve Vaší provozovně převzala. Po přibližně 30 minutách od zapnutí televizoru se bohužel táž popsaná vada vyskytla znovu. Proto jsem opravu ve Vaší provozovně následujícího dne reklamovala. Opakovaná oprava byla tentokrát panem Zkušeným provedena na počkání. Poté, co jsem televizor opět odnesla domů, vyskytla se táž vada po hodině od zapnutí znovu.


Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k opakovanému výskytu vady po opravě a ke schopnostem pana Zkušeného již nemám důvěru, rozhodla jsem se využít svého práva a v souladu se zněním § 655 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smlouvu o opravě tímto zrušuji.


Mnou zaplacenou cenu opravy ve výši 2 000 Kč z tohoto důvodu prosím poukažte ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………


..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie smlouvy č. ....... ze dne..... o opravě televizoru

Kopie stvrzenky o zaplacení ceny opravy

Kopie reklamačního protokoluKdy je tento vzor vhodný?

Reklamuje-li spotřebitel opravu nebo úpravu věci, jestliže se vada vyskytla opakovaně, tj. pokud byla oprava reklamována, zhotovitel vadu odstranil, ale ta se v záruční době vyskytla znovu.

Opravou se rozumí zejména činnost, kterou se odstraňují vady věci, následky poškození věci, nebo následky opotřebení (např. oprava nabouraného auta). Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti (např. zmenšování snubního prstýnku). Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení věci, při kterém vzniká na základě požadavků spotřebitele nová věc. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady opravy či úpravy, které měla věc při převzetí, a na vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruční doba na opravu a úpravu věci je ze zákona tři měsíce, u stavebních prací 18 měsíců. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, je důležité zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

 

Jak tento vzor využít?

Zrušení smlouvy uplatní spotřebitel u zhotovitele.

Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, můžete její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla opravena nebo upravena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik v případě sporu prokázat jiným hodnověrným způsobem.

 

Upozornění

Pokud zhotovitel upozorní spotřebitele na nevhodnost pokynů, podle nichž má být věc opravena, nebo na vadnost věci, a spotřebitel trvá na provedení objednávky, za vady vzniklé v důsledku nevhodných pokynů či vadnosti věci zhotovitel neodpovídá!

Písemné zrušení smlouvy je platné jen, je-li podepsané a dostatečně určité. Zrušením smlouvy se smlouva ruší od počátku.

Spotřebitel má právo na úhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (viz související vzor).

 

Důležité zákony a dokumenty

Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
Občanský zákoník (§ 52, § 652–655, § 48)

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.