Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci - vzor ke stažení

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___
Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci

Moje jméno

Moje ulice

Moje PSČ a adresa

Můj telefon

Můj e-mail

 

Jméno zhotovitele (či název firmy)

Ulice zhotovitele

PSČ a adresa zhotovitele

 

V ............... dne ....................

 

Věc: Zrušení smlouvy

 

Vážený pane..............,

dne..................jsem se na Vás obrátila s žádostí o opravu pračky značky Nemáchám. Ochotně jste k nám následující den přijel a podle Vašich slov jste pračku opravil. Za opravu jsem zaplatila 2 000 Kč (viz přiložená kopie smlouvy). Dva dny nato však pračka znovu přestala fungovat. Při své další návštěvě jste konstatoval, že vadu opravy neumíte odstranit. Proto tímtoruším naši smlouvu o opravě a žádám Vás o vrácení zaplacené částky. Peníze zašlete bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, na mou adresu nebo na účet č....................

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie smlouvy č........ze dne..... o opravě pračky

Kopie reklamačního protokolu


Pro jakou situaci je tento vzor vhodný?

Jestliže spotřebitel uzavře smlouvu o opravě, ale vada se v záruční době opravy vyskytne znovu a ukáže se jako neodstranitelná. Obdobně se postupuje i situaci, kdy zhotovitel vadu neodstraní v dohodnuté době.

Opravou se rozumí činnost, kterou se odstraňují vady věci, následky poškození věci, nebo následky opotřebení (např. oprava nabouraného auta). Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti (např. zmenšování snubního prstýnku). Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení věci, při kterém vzniká na základě požadavků spotřebitele nová věc. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady, které měla věc při převzetí, a na vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruční doba na opravu věci je ze zákona tři měsíce, u stavebních prací 18 měsíců. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, je důležité zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.


Jak tento vzor využít?

Reklamaci uplatní spotřebitel u zhotovitele.

Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, můžete její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla opravena nebo upravena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik v případě sporu prokázat jiným hodnověrným způsobem.


Upozornění

 

Pokud zhotovitel upozorní spotřebitele na nevhodnost pokynů, podle nichž má být věc opravena, nebo na vadnost věci, a spotřebitel trvá na provedení objednávky, za vady vzniklé v důsledku nevhodných pokynů či vadnosti věci zhotovitel neodpovídá!

Písemné zrušení smlouvy je platné jen, je-li podepsané a dostatečně určité. Zrušením smlouvy se smlouva ruší od počátku.

Spotřebitel má právo na úhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace.

 


Související dokumenty:

Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
Občanský zákoník (§ 52, § 652-655, § 48)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci.

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu.

Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu, je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.