Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu zhotovené věci - vzor ke stažení

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu zhotovené věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___


Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu zhotovené věci


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení zhotovitele (či název firmy)
IČ zhotovitele
Adresa zhotovitelePraha, 1. června 2010

Zrušení smlouvy

Vážení,

dne .......... jsem s Vámi uzavřel smlouvu č. .........., jejímž předmětem bylo zhotovení brýlí. Brýle mi byly řádně v dohodnutém termínu předány, doma jsem však zjistil, že obroučky jsou na několika místech odštípnuté. Protože se zjevně jedná o vadu, kterou není možné odstranit, a která brání řádném užívání brýlí, ruším tímto v souladu s § 648 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřenou smlouvu a žádám Vás o vrácení částky zaplacené za zhotovení do .... na můj běžný účet č. ........

Předem děkuji.

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie smlouvy č. ....... ze dne ..... o zhotovení brýlíKdy je tento vzor vhodný?

Objeví-li se neodstranitelná vada na věci, která byla spotřebiteli zhotovena na zakázku podle jeho požadavků. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady, které měla věc při převzetí, a na vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamovat může spotřebitel (objednatel) také skutečnost, že věc nemá vlastnosti, které si při uzavírání smlouvy vymínil (např. pokud je zhotovena v jiné velikosti, apod.).

Záruční doba na zhotovení věci je ze zákona šest měsíců. U zhotovení stavby je zákonná záruční doba tři roky. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, je důležité zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby.

Jak tento vzor využít?

Se zrušením smlouvy se spotřebitel obrací na zhotovitele.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci, má objednatel právo na zrušení smlouvy.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale která nebrání řádnému užívání věci, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Vznik smlouvy o zhotovení věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla zhotovena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik v případě sporu prokázat jiným hodnověrným způsobem.

Upozornění

Vždy je důležité si uvědomit, zda spotřebitel uzavírá smlouvu o zhotovení věci nebo kupní smlouvu a to zejména s ohledem na délku záruční doby. Nejste-li si jisti, o jakou smlouvu se jedná, vždy trvejte na sepsání písemné smlouvy či vydání záručního listu s vyznačením délky záruční doby.

Pokud zhotovitel upozorní spotřebitele na nevhodnost pokynů, podle nichž má být dílo zhotoveno, nebo na vadnost objednatelem dodaného materiálu, a spotřebitel trvá na provedení objednávky, za vady vzniklé v důsledku nevhodných pokynů či vadného materiálu zhotovitel neodpovídá!

Písemné zrušení smlouvy je platné jen, je-li podepsané a dostatečně určité. Zrušením smlouvy se smlouva ruší od počátku, spotřebitel má v důsledku toho právo na vrácení ceny, kterou za zhotovení věci uhradil.

Spotřebitel má právo na úhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace.

Důležité zákony a dokumenty

Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 631–651)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.