Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Žaloba o vyklizení bytu - vzor ke stažení zdarma, informace

Žádost, žaloba o vyklizení bytu, domu - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Okresnímu soudu
Plzeň – město
Nádražní 7Trojmo.Žalobce: Jan Občan, r.č. ……………, bydliště: ………………………

Žalovaný: Václav Obchod, r.č. ……………, bydliště: ………………………
Přílohy:

*      kopie výpisu z katastru nemovitostí LV č. 2253 KÚ Plzeň
*      usnesení soudu č. j. 5 D 1123/1995-32
*      nájemní smlouva ze dne 12.1.2001

Žaloba o vyklizení bytu
vzor

 


I.


Dne 1.8.1995 zemřel bez zanechání závěti můj otec Jiří Občan. Jediným dědicem ze zákona jsem se stal já, přešel na mě všechen majetek mého otce. Jak vyplývá z usnesení soudu č. j. 5 D 1123/1995-32 předmětem dědictví byl rovněž byt č. 12, v domě č. p. 1536 v ulici Dvořákova v Plzni. V současné době jsem vlastníkem tohoto bytu.


Důkaz:
  • usnesení soudu č. j. 5 D 1123/1995-32
  • výpis z katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Plzni, LV č. 2253


(Zde se může dokládání usnesení zdát nadbytečné, neboť již na LV je zapsáno, z jakého titulu nabyl subjekt vlastnické právo k nemovitosti. Pro pořádek a zdůraznění zde však být může.)
II.


Dne 12.1.2001 jsem výše uvedený byt pronajal žalovanému, a to na dobu 3 let. Nájemní vztah skončil 12.1.2004. Žalovaný však odmítá byt opustit, přestože již ztratil právo jej užívat.


Důkaz:
  • nájemní smlouva ze dne 12.1.2001
  • výslech účastníkůIII.

Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

„Žalovaný je povinen vyklidit byt č. 12 v domě č.p. 1536 v ulici Dvořákova v Plzni, zapsaný u Katastrálního úřadu v Plzni na LV č. 2253 a vyklizený byt předat žalobci do 3 dnů od právní moci rozsudku. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.“
V Plzni dne ………


Jan Občan, v.r.

 


Neoprávněné užívání nemovitosti

Osoba, která byt užívá, není vlastníkem bytu, nemá platnou nájemní smlouvu (buď jí vůbec nikdy neměla, nebo nájem skončil), nebo nemá žádný jiný titul (např. není oprávněná z věcného břemene apod.). Často se rovněž stane, že byt je obsazen bez toho, aby zde jakýkoliv právní titul předtím existoval. Ve všech těchto případech se samozřejmě vlastník může bránit. Nemůže se však bránit a žádat vyklizení osoby, která bydlí s nájemcem ve společné domácnosti. To může učinit pouze nájemce sám. Představme si např. situaci, kdy nájemce vezme do společné domácnosti druha (družku), po čase se pohádají a nájemce požaduje, aby druh (či družka) byt opustil – právní důvod užívání bytu (který spočíval v souhlasu nájemce) zanikl a když dobrovolně byt neopustí, může rovněž nájemce použít vyklizovací žalobu a následný výkon rozhodnutí.

Vraťme se ale k pronajímateli a nejtypičtější situaci. Nesplní-li nájemce svoji povinnost vyklidit po skončení nájmu byt či nebytový prostor => může se pronajímatel bránit u soudu. Nejdříve musí podat žalobu na vyklizení (vzor) předmětného bytu, později – když nájemce byt nevyklidí ani v přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví soud, může přijít na řadu výkon rozhodnutí (exekuce). Předpoklady pro výkon rozhodnutí (exekuci) jsou tedy následující:

  • nájemce nesplnil povinnost vyklidit dobrovolně

  • pronajímatel podá návrh na výkon rozhodnutí

  • pronajímatel má vykonatelné rozhodnutí

 

Pakliže mělo být nájemci zajištěno náhradní ubytování – musí pronajímatel prokázat, že je tato podmínka splněna. Po nařízení výkonu se soud postará o jeho provedení -> jednotlivé úkony provádí zaměstnanec soudu -> soudní vykonavatel. Bývalý nájemce může požádat o odklad výkonu rozhodnutí – např. ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu, že dostavuje rodinný domek apod.

Vyklizení bez náhradního bydlení. Soud vydá usnesení, kterým nařídí exekuci a po právní moci usnesení ji provede. Usnesení zašle pronajímateli a obecnímu úřadu obce, v jejímž území se byt (nebytový prostor) nachází. Soud vyrozumí bývalého nájemce nejméně 5 dnů předem, že bude vyklizení provedeno. Vyklizení může být provedeno i v nepřítomnosti bývalého nájemce. Samotné provedení pak probíhá tak, že se odstraní věci patřící bývalému nájemci, příslušníkům jeho domácnosti a osobám, které tam věci mají se souhlasem bývalého nájemce. Zpravidla se požádá o spolupráci pronajímatel – aby např. zajistil stěhovací službu. Vykonavatel vykáže z bytu bývalého nájemce a všechny osoby, které se tam zdržují na základě odvozeného práva od práva bývalého nájemce. Odstraněné věci se odevzdají bývalému nájemci (nebo zletilému příslušníku domácnosti). Nedojde-li k převzetí věcí, jsou uloženy do úschovy na náklady bývalého nájemce. Jestliže si je nevyzvedne do šesti měsíců budou prodány => výtěžek bude vyplacen bývalému nájemci (po srážce nákladů úschovy a prodeje).

Osoby, které mají na vyklizovaném nezávislé právo byt užívat, a nebyla proti nim nařízena exekuce, se mohou bránit. Mohou podat vylučovací (excindační) žalobu (vzor zde), nebo mohou podat návrh na zastavení exekuce.

Vyklizení s náhradním bydlením. Pronajímatel musí prokázat zajištění bytové náhrady. Postupuje se shodně jak bylo popsáno výše – věci se ale přestěhují do bytové náhrady. Odmítne-li bývalý nájemce bytovou náhradu převzít – klíče se uloží u soudu nebo orgánu obce. Nezačne-li bývalý nájemce užívat bytovou náhradu bez vážného důvodu do šesti měsíců od uložení -> jeho právo k bytové náhradě zaniká.

Žádost o vyklizení bytu - formulář ke stažení