Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Reklamace výpisu z bankovního účtu v bance - vzor ke stažení

Reklamace výpisu z bankovního účtu v bance - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název banky
Adresa bankyPraha, 1. června 2010

Reklamace výpisu z bankovního účtu

Dne ......... jsem obdržel výpis z účtu číslo .............. vystavený Vaší bankou dne ............. Když jsem si kontroloval jednotlivé transakce na výpisu, tak jsem zjistil, že dvě z nich neodpovídají skutečnosti. Jedná se o platbu částky ........ kartou číslo ........... uskutečněnou dne ............. ve prospěch společnosti .......... a o výběr částky .......... z bankomatu, který měl být uskutečněn dne .......... v ............ Vzhledem k tomu, že ani k výše zmíněné platbě kartou, ani k výše zmíněnému výběru peněz z bankomatu nedošlo, žádám o připsání částky …. Kč, která těmto dvěma transakcím odpovídá, zpět na můj účet.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

například kopie výpisu z účtu vystaveného dne ..... s označenými spornými položkami
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případě, kdy spotřebitel po doručení výpisu z bankovního účtu zjistí, že některé položky na něm uvedené, ať už odchozí či příchozí platby, platby kartou, výběr z bankomatů nebo výše bankovních poplatků, neodpovídají skutečnosti.

 

Jak tento vzor využít?

Smlouva o běžném účtu je upravena v § 708 – 715a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Tato úprava bohužel neobsahuje ustanovení, která by se týkala reklamace, a je proto nutno vycházet zejména ze znění obchodních podmínek banky. Naopak podmínky fungování platebního styku upravuje zákon č. 284/2009 Sb. a je možné z něj vycházet.

Reklamaci je třeba učinit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 13 měsíců od odepsání sporné platby z účtu u reklamací týkajících se platebního styku. U ostatních reklamací je nutné vycházet z obchodních podmínek banky.

Reklamace by měla být vyřízena v souladu s § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta se shoduje i s lhůtou ve všeobecných obchodních podmínkách většiny tuzemských bank.

 

Upozornění

V případě, že není spotřebitel s výsledkem reklamace spokojen, může se obrátit na ombudsmana, tedy zaměstnance některých bank, který se snaží urovnat spory s klienty smírnou cestou. Ve většině případů se lze také obrátit s podnětem na finančního arbitra ČR (viz http://www.finarbitr.cz), který má pravomoc ve sporu mezi klientem a bankou rozhodovat v případech uvedených v zákoně č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi. (viz vzor Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR).

 

Důležité zákony a dokumenty

Obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb.
Zákon o platebním styku, č. 284/2009 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
Zákon o finančním arbitrovi, č. 229/2002 Sb.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.