Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Odstoupení od kupní smlouvy se spotřebitelským úvěrem - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji a o vázaném spotřebitelském úvěru - vzor, formulář, tiskopis online ke stažení zdarma online
___
___


Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím
či podomním prodeji a o vázaném spotřebitelském úvěruMoje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení dodavatele (či název firmy)

IČ dodavatele

Adresa dodavatele

Praha, 20. března 2011Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji a o vázaném spotřebitelském úvěru

Vážení,

dne …. jsem s Vaší společností uzavřel na předváděcí akci, jež se konala v restauraci Vařečka v Horních Hrncovicích č. p. 7, kupní smlouvu, jejímž předmětem byla sada nerezového nádobí značky Best Chef v ceně 50 000 Kč. Současně s kupní smlouvou mi zástupce Vaší společnosti nabídl uzavření úvěrové smlouvy se společností Velmi výhodný úvěr, s.r.o., IČ, se sídlem v … , což jsem také učinil a smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru s číslem …, kterou mi jako dlužníkovi měly být věřitelem …. poskytnuty finanční prostředky ve výši …… Kč jsem na témže místě uzavřel.

Vzhledem k tomu, že kupní smlouva s Vaší společností byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, od této smlouvy odstupuji.

Vzhledem k tomu, že zmíněná smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru č. … je v souladu s § 14, odst. 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru považována za tzv. vázaný úvěr, tato smlouva odstoupením od kupní smlouvy uzavřené s Vaší společností zaniká.

Sadu nádobí Vám zasílám a zároveň žádám o poukázání zaplacené kupní ceny ve prospěch mého bankovního účtu č. ……


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie kupní smlouvy

Kopie úvěrové smlouvyKdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí zboží mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tj. např. při předváděcí akci v restauraci, nebo při podomním prodeji s tím, že jej bude financovat prostřednictvím za tím účelem uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru. V zákonné lhůtě se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, čímž automaticky zaniká i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru.


Jak tento vzor využít?

Ze zákona lze od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do 1 měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční. Odstoupení je nutné v zákonné lhůtě doručit prodávajícímu. Odstoupením od této smlouvy zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru bez jakékoli sankce.

Vázaným spotřebitelským úvěrem je takový úvěr:

  • který poskytuje přímo prodejce, nebo
  • který vznikl na základě úvěrové smlouvy, která výslovně obsahuje uvedení konkrétního zboží či služeb, nebo
  • jehož věřitel využije služeb prodávajícího nebo poskytovatele služeb v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové smlouvy.


Jako spotřebitel máte povinnost informovat o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v důsledku odstoupení od kupní smlouvy svého věřitele, k čemuž můžete využít vzor Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru.

Pokud vrátíte zboží prodejci, nemáte povinnost vracet věřiteli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než vám bude prodávajícím vrácena kupní cena.


Upozornění

Dodavatel musí spotřebiteli vrátit finanční plnění do 30 kalendářních dnů od dojití odstoupení.

Spotřebitel je povinen zakoupené zboží vrátit i s příslušenstvím. Náklady spojené s vrácením zboží hradí spotřebitel.

Možnost odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem neplatí, jestliže si spotřebitel vyžádal osobní návštěvu dodavatele! Na to je třeba dbát, protože v některých používaných formulářových smlouvách bývá malými písmenky a čtverečky takové pozvání předpřipraveno a tím, kdo většinou onen formulář vyplňuje, je zmocněnec dodavatele.

I v tomto případě ale můžete odstoupit od smlouvy o úvěru, a to pokud nejpozději 14. den od jejího uzavření odešlete písemné odstoupení věřiteli. O tom a dalším byste měli být v úvěrové smlouvě řádně informováni, jinak lhůta neskončí dřív než 14 dnů po dodatečném poskytnutí povinných informací. V případě tohoto odstoupení jste povinni nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu (půjčený finanční obnos bez úroků) a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

Pokud vrátíte zboží prodávajícímu, nemáte povinnost zároveň vracet poskytnuté peněžní prostředky věřiteli dříve, než vám bude prodávajícím vrácena kupní cena. Pokud vám nárok na vrácení kupní ceny byl již přiznán soudem (či dokonce prodávajícím uznán) a prodejce nejlépe navzdory písemné výzvě stále neplní, můžete se s nárokem na vrácení kupní ceny obrátit právě na věřitele a vzájemné pohledávky jednostranně započíst. Konkrétní informace o tom jak a kam poskytnuté peněžité prostředky vracet najdete ve smlouvě.

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník (§ 48, § 57, § 451)
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru o změně některých zákonů (§ 14, § 11, § 6, příloha č. 3)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.