Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou oděvů - vzor ke stažení

Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou oděvů - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název čistírny

Adresa zhotovitelePraha, 1. června 2010

Žádost o náhradu škody

Vážení,

dne .......... jsem s Vámi uzavřel smlouvu č. .......... na vyčištění saka zn. Frajer. Sako jsem si vyzvedl dne .............. Při převzetí jsem zjistil, že se sako výrazně srazilo a nemohu jej nadále používat. Tato skutečnost je zaznamenána v předávacím protokolu.

Pořizovací cena saka byla 5 000 Kč a sako jsem zakoupil měsíc před vyčištěním. Protože po vyčištění nemohu sako dále používat, žádám Vás v souladu s § 421 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o úhradu škody ve výši 4 000 Kč. Tuto částku zašlete na mou adresu nebo na účet č. ....................., a to nejpozději do...................
Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie smlouvy č........ze dne..... o vyčištění saka

Kopie předávacího protokolu

Kopie kupního dokladu


Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud od vás čistírna převzala věc k vyčištění, a věc byla poškozena nebo zničena.
Jak tento vzor využít?

Náhradu škody uplatněte u toho, kdo věc převzal, aby byla předmětem jeho závazku, tedy u čistírny, nebo jiného podnikatele, který oděv k vyčištění přijal. Vždy žádejte náhradu škody u toho, s kým jste uzavírali smlouvu, bez ohledu na to, kdo oděv skutečně vyčistil.

Čistírna je povinna uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci a k opotřebení. Škodu zhotovitel vždy hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do původního stavu (opravou).


Upozornění

Čistírna neodpovídá za vzniklou škodu jen tehdy, pokud by ke škodě došlo i jinak, tedy jestliže by ke škodě došlo, i kdyby věc nepřevzala. Ve všech ostatních případech (tedy ve většině případů) čistírna za vzniklou škodu odpovídá, a to i když její vznik nezavinila (např. věc byla ukradena nebo složení materiálu neodpovídalo značení).

Za škodu způsobenou zaměstnanci odpovídá vždy podnikatel, s kterým jste smlouvu, jejímž předmětem je poškozená věc, uzavírali.

Odpovědnosti za škodu se čistírna nemůže zbavit ani ustanovením ve smlouvě. Jestliže smlouva obsahuje podobné ujednání, měl by spotřebitel napadnout jeho neplatnost, neboť občanský zákoník v § 56 uvádí, že smlouva nesmí obsahovat ujednání, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za škodu (viz vzor „Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky”).


Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 421–443)

Související vzory

  • Žádost o náhradu škody na převzaté věci

  • Reklamace opravy nebo úpravy

  • Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci

  • Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.