Dobré dopoledne, dnes je neděle 21.4.2024, svátek slaví Alexandra, zítra Evľénie.

Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem - vzor ke stažení

Žádost o náhradu škody způsobené špatně odvedeným dílem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___
Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení zhotovitele (či název firmy)
IČ zhotovitele
Adresa zhotovitelePraha, 1. června 2010

Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem


Vážení,

dne .......... jsem s Vámi uzavřel smlouvu č. .......... na opravu protékajícího radiátoru topení v mém bydlišti. Provedené dílo jsem převzal dne .............. Druhý den, tj. ............... jsem zjistil, že voda z radiátoru vytekla na dřevěnou podlahu. Přivolaný znalec konstatoval, že oprava byla provedena použitím rezavého uzávěru, který nemohl zabránit vytékání vody. Vzhledem k tomu, že jako odborník jste měl a mohl vědět, že oprava není provedena řádně, jak bylo Vaší právní povinností vyplývající z § 633 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, žádám Vás v souladu s § 420 téhož zákona o úhradu takto vzniklé škody, za kterou odpovídáte.

Pořizovací cena dřevěné podlahy byla 45 000 Kč a byla dokončena měsíc před opravou radiátoru. Protože následkem vytékání vody se podlaha zdeformovala natolik, že bude třeba stávající prkna vytrhat a podlahu znovu zhotovit, vyčíslil jsem vzniklou škodu na 40 000 Kč. Tuto částku prosím zašlete na mou adresu nebo na účet č. ........................, a to nejpozději do ..................


Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie smlouvy č........ze dne..... o opravě radiátoru

Kopie předávacího protokolu

Kopie smlouvy o zhotovení podlahy
Kopie znaleckého posudku

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud jste si nechali opravit, upravit či zhotovit věc a špatné provedení díla způsobilo škodu na jiné věci či na zdraví.
Jak tento vzor využít?

Náhradu škody uplatněte u zhotovitele, tedy u podnikatele, který dílo provedl.

Zhotovitel je povinen uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci a k opotřebení. Škodu zhotovitel vždy hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do původního stavu (opravou).

Při škodě na zdraví se hradí účelně vynaložené náklady spojené s léčením, ztráta na výdělku a jednorázově se odškodňuje bolestné a ztížené společenské uplatnění poškozeného.


Upozornění

Zhotovitel se může zprostit odpovědnosti za škodu tehdy, pokud prokáže, že ji nezavinil, tedy že např. nevěděl, a ani nemohl vědět, že jím provedené dílo může způsobit škodu. Vždy proto odpovídá za škodu zhotovitel, který dílo provedl úmyslně špatně nebo z vědomé nedbalosti.

Za škodu způsobenou zaměstnanci odpovídá podnikatel, s kterým jste smlouvu, jejímž předmětem je poškozená věc, uzavírali.

Je-li škoda způsobena vadným výrobkem, např. vadnou součástkou (novou) použitou při zhotovení díla, doporučujeme použití některého ze vzorů „Náhrada škody způsobené vadou výrobku”.


Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 420–450)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.